Młynary: Remont kładki dla pieszych przez rzekę Baudę w ciągu drogi gminnej w Młynarach
Numer ogłoszenia: 241367 - 2008; data zamieszczenia: 30.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Młynary , ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2486082 w. 41, fax. 055 2486400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kładki dla pieszych przez rzekę Baudę w ciągu drogi gminnej w Młynarach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres i opis zamówienia zawiera projekt budowlany pn. Projekt remontu kładki dla pieszych wykonanego przez Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzory inż. Wincenty Kulbacki 82-300 Elbląg, ul. Jana III Sobieskiego 25 (załącznik Nr 1) 2. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom - Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania zamówienia części zamówienia podwykonawcom. 3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 5.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 5.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 5.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.15-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mlynary.bip.doc.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Młynary 14 - 420 Młynary, ul. Dworcowa 29; pokój Nr 9.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Młynary 14 - 420 Młynary, ul. Dworcowa 29; pokój Nr 2 (sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 19.11.2008.