Ogłoszenie nr 552349-N-2019 z dnia 2019-05-27 r.

Gmina Młynary: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Młynary, krajowy numer identyfikacyjny 17074813000000, ul. ul. Dworcowa  29 , 14-420  Młynary, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 2486082 w. 39, e-mail zamowienia@mlynary.pl, faks 552 486 400.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.mlynary.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mlynary.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tradycyjną pocztą, kurierem lub osobiście
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary”
Numer referencyjny: RG.271.11.II.2019.MS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary, w tym z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a także z miejsc publicznych, których administratorem jest Zamawiający lub jednostki mu podległe oraz ich dostarczenie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). A. ZAKRES PRAC OBEJMUJE ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYM: a) niesegregowanych (zmieszanych) b) segregowanych c) stałych miejskich zgromadzonych w koszach ulicznych na terenie miasta i gminy, w tym ustawionych na boiskach, placach zabaw, parkach, świetlicach wiejskich, cmentarzach i przystankach autobusowych d) wielkogabarytowych – za pomocą mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych e) elektronicznych i elektrycznych - za pomocą mobilnego punktu zbiórki odpadów komunalnych f) segregowanych z pojemników 110 l,120 l, 240 l i 1100 l przeznaczonych do selektywnej zbiórki ustawionych przy zabudowie wielorodzinnej, dla której ustalono zarząd nieruchomością. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Młynary służą: a) pojemniki na odpady segregowane i zmieszane o pojemności - 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l, b) worki o pojemności nie mniejszej niż 60 l, przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i metali, papieru i tektury oraz biodegradowalnych, c) pojemniki 1100 l przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i metali, papieru i tektury, d) pojemniki 35 l i 50 l przeznaczone do gromadzenia stałych odpadów miejskich. Miasto i Gmina Młynary liczy 4 444 osoby (stan na dzień 28.02.2019 r.) t.j. 1150 gospodarstw. Obszar wiejski podzielony na 19 sołectw. Na terenie miasta i gminy jest około 89 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 4 cmentarze, w tym dwa na terenie miasta oraz w Błudowie i Zastawnie, oczyszczalnia ścieków w Młynarach oraz obiekty użyteczności publicznej tj. stadion i boisko „ORLIK” w Młynarach i plac targowy zlokalizowany w Młynarach przy ul. Rynek. Zbiórka i wywóz odpadów winny odbywać się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2022 oraz przepisami prawa polskiego. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru całej masy odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z pojemników ustawionych w miejscach publicznych - w tym cmentarzy parafialnych i komunalnych, w tym zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak i odpadów gromadzonych w sposób selektywny. Szczegółowy sposób odbioru odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości: Na terenie Miasta i Gminy Młynary obowiązywać będzie pojemnikowo - workowy system zbiórki odpadów komunalnych. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie zobowiązani są zapewnić właściciele nieruchomości. Worki do selektywnej zbiórki odpadów zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca. Odpady zebrane selektywnie (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 39, 20 02 01, 20 02 02, 20 01 99). Odbiór odpadów selektywnie zebranych z terenu Miasta i Gminy Młynary będzie się odbywał w systemie workowym lub do pojemników w odpowiednich kolorach. 1) Wprowadza się worki o minimalnej pojemności 60 l wykonane z folii polietylenowych o grubości dostosowanej do ilości odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka. Wprowadza się cztery kolory worków i pojemników: a) żółty - na odpady z tworzyw sztucznych i metali, b) niebieski – na odpady z papieru i tektury, c) zielony – na odpady ze szkła, d) brązowy – na odpady biodegradowalne 2) Worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. Na workach dopuszcza się umieszczenie napisów informujących o sposobie segregacji odpadów oraz informację o firmie odbierającej odpady. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mieszkańcom pierwszych worków do segregowania odpadów razem z harmonogramem odbioru odpadów, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, a następnie do pozostawiania nowych w momencie odbioru wysegregowanych odpadów w ilości umożliwiającej zapewnienie właściwej segregacji. Dopuszcza się gromadzenie odpadów w pojemnikach o poj. 110 l, 120 l zakupionych przez właścicieli nieruchomości. 3) Odbiór odpadów biodegradowalnych z nieruchomości w okresie od 01 kwietnia do 31 października 1 raz tygodniu, a w pozostałym okresie 1 raz na dwa tygodnie. 4) Odbiór popiołu z nieruchomości, które dobrowolnie zgłoszą chęć jego przekazania w okresie od 15 września do 15 maja, co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. Popiół gromadzony w pojemnikach lub workach wzmocnionych (np. na gruz). Posiadacz nieruchomości zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie pojemnik lub worki na odbiór popiołu. Częstotliwość odbioru pozostałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych – raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) (o kodzie 20 02) oraz Inne odpady komunalne (o kodzie 20 03): a) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 35 l, 50 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, b) częstotliwość wywozu - raz w tygodniu, według harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego, c) Wykonawca w okresie od 20 października do 10 listopada każdego roku obowiązywania umowy wykona po 4 (2 w każdym roku) dodatkowe wywozy odpadów z 2 cmentarzy komunalnych w Młynarach przy ul. Warszawskiej oraz 2 cmentarzy parafialnych w Błudowie i Zastawnie. Zamawiający drogą telefoniczną lub elektroniczną zgłosi potrzebę dodatkowego wywozu odpadów z terenu cmentarzy w tym okresie. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) - odbiór tych odpadów odbywać się będzie sprzed posesji właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnej zbiórki odpadów komunalnych co najmniej 2 razy w roku, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, Odpady elektroniczne i elektryczne (o kodach 20 01 35* i 20 01 36) - odbiór tych odpadów odbywać się będzie sprzed posesji właścicieli nieruchomości za pomocą mobilnej zbiórki odpadów komunalnych co najmniej 2 razy w roku, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Określenie szacunkowej ilości odpadów Wielkość odpadów komunalnych określa się według obliczeń szacunkowych dla całego okresu obowiązywania zamówienia: a) odpady z ogrodów, boisk, placów i parków (w tym z cmentarzy) oraz inne odpady komunalne (zmieszane) 20 03 01 – 1400,00 Mg b) tworzywa sztuczne 20 01 39 – 72,00 Mg c) szkło 20 01 02 – 44,00 Mg d) papier i tektura 20 01 01 – 6,00 Mg e) odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 – 13,00 Mg f) wielkogabarytowe 20 03 07 – 35,00 Mg g) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 20 01 36, 16 02 14, 16 02 16 – 4,00 Mg h) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 – 22,00 Mg i) zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu inne niż wymienione (17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, 17 09 04) – 52,00 Mg Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, metali, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków oraz baterii i akumulatorów - nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. B. DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE: Powierzchnia Miasta i Gminy Młynary wynosi 15 841 ha. Na terenie miasta i gminy zlokalizowanych jest 29 miejscowości, w tym teren miasta. Wykaz nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami przedstawia załącznik Nr 1 do umowy. Dodatkowe punkty (brak nr porządkowych): wiata edukacyjna przy drodze leśnej Gardyny-Stare Siedlisko, parking leśny przy drodze powiatowej Młynary-Milejewo pomiędzy miejscowościami Podgórze-Nowe Monasterzysko, przy boisku wiejskim w Zaściankach („Wembley”), wiata w Kraskowie, PERN Baza Paliw Nr 12 w Kurowo Braniewskie, place zabaw Kurowo Braniewskie, Sąpy, Zastawno, Młynary, Błudowo, GREENYARD HORTICULTURE POLAND Sp. z o.o. Rucianka, kościół Zastawno, kościół Młynary ul. Kościelna, PKP – stacja kolejowa nastawnia, dwa Cmentarze Komunalne w Młynarach przy ul. Warszawskiej, Cmentarze Parafialne - w Błudowie i Zastawnie, przystanki PKS (Podgórze, Nowe Monasterzysko, Kwietnik, Zastawno, Zaścianki, Płonne, Błudowo, Włóczyska, Rucianka, Kurowo Braniewskie, Kraskowo, Młynarska Wola, Ojcowa Wola Sąpy, Młynary), Sąpy - koło zbiornika wodnego, Karszewo – koło witacza, Orlik ul. Dworcowa oraz kosze uliczne w ilości 34 szt. o pojemności 35 l i 30 szt. o pojemności 50 l ustawione w Młynarach przy ulicach – Dworcowa, 1 Maja, Ogrodowa, Kwiatowa, Rynek, skrzyżowanie ul. Styczniowej i Traugutta, skwery przy ul. Konopnickiej i Chopina, parking przy skrzyżowaniu ul. Kościelnej z Langiewicza oraz w parku „Majowy Gaj” przy ul. 1 Maja. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary dostępny na stronie internetowej http://bip.mlynary.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”, podkategoria „Uchwały Rady Miejskiej w Młynarach”. C. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 1) Obowiązki Wykonawcy zostały opisane w projekcie umowy stanowiącej załącznik Nr 8 SIWZ. 2) Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. 3. Wymagania Zamawiającego w związku z w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności kierowcy pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych, tj. osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z póź. zm.), o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. 2) Sposób dokumentowania zatrudnionych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań określono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90533000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90512000-9
90513100-7
90513200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary, 2) posiada wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w zakresie transportu odpadów, chyba że przedsiębiorca posiada ważną decyzję na transport odpadów wystawioną w myśl poprzednich przepisów ustawy o odpadach przez właściwego Starostę, 3) posiada umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów (RIPOK) na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych odpadów komunalnych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, poprzez posiadanie na dzień składania ofert aktualnego dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych, 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 100 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) wykonał usługi o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia polegające na odbiorze odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 1000 Mg wraz z referencjami, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencyjności Zamawiający dopuszcza wykazanie usług wykonanych ponad trzy lata wcześniej, 2) posiada, co najmniej: a) dwa pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, b) dwa pojazdy przystosowane do odbioru odpadów komunalnych segregowanych, c) jeden pojazd do odbioru odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej. 3) dysponuje co najmniej jednym kierowcą pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny, terminu wykonania. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-d) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących warunków, o których mowa rozdz. V. pkt. 2. SIWZ Zamawiający będzie żądał: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary, 2) posiada wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w zakresie transportu odpadów, chyba że przedsiębiorca posiada ważną decyzję na transport odpadów wystawioną w myśl poprzednich przepisów ustawy o odpadach przez właściwego Starostę, 3) posiada umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów (RIPOK) na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych odpadów komunalnych. b) sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, poprzez posiadanie na dzień składania ofert aktualnego dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 100 000,00 zł, c) zdolności technicznej i zawodowej - Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał usługi o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia polegające na odbiorze odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 1500 Mg wraz z referencjami, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencyjności Zamawiający dopuszcza wykazanie usług wykonanych ponad trzy lata wcześniej, przedłoży wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, przedłoży wykaz osób, o których mowa w rozdz. V. ppkt. 2.3.3) SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, wzór załącznik Nr 2 i 3, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VII pkt.1 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII pkt. 1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ), c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w rozdz. XI. 6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 19 500,00 zł, słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset 00/100 złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: na numer rachunku 63 1020 1752 0000 0502 0160 6649 z adnotacją „Wadium – Przetarg odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ”, 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110, z późn. zm.) 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko­wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 10. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Zorganizowanie dodatkowej mobilnej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego i elektronicznego w okresie 18 miesięcy 15,00
Dysponowanie pojazdami o mniejszym gabarycie, o masie do 3,5 t, przystosowanymi do odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych 15,00
Wysokość zaoferowanych środków na przeprowadzenie kampanii propagującą segregację odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w okresie 18 miesięcy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi - załącznik Nr 8 do SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, które zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 8 do SIWZ. 4. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. W tym celu Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w zakresie zmiany wynagrodzenia, przedkładając kalkulację wpływu powyższych zmian na koszty wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 DNI (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH