Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Gmina Młynary
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510135637-N-2019 z dnia 03-07-2019 r.
Gmina Młynary: „Budowę Przedszkola w Młynarach – wyposażenie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560461-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540124862-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Młynary, Krajowy numer identyfikacyjny 17074813000000, ul. ul. Dworcowa  29, 14-420  Młynary, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 2486082 w. 39, e-mail zamowienia@mlynary.pl, faks 552 486 400.
Adres strony internetowej (url): http://bip.mlynary.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowę Przedszkola w Młynarach – wyposażenie”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RG.272.04.2019.MS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia: 1) Pakiet I - przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego 317 szt. zgodnie z wykazem Pakietu nr I opisanym w ZAŁACZNIKU Nr 1 Szczegółowy opis pakietów. Meble wykonane z płyty 18 mm z certyfikatem na meble do przedszkola. Kolorystyka mebli: a) kolor blatów stołu – buk lub klon; b) kolor siedzisk krzeseł – buk lub klon; c) stelaż krzesła rozmiaru 1 – kolor żółty; d) obrzeża stołów wys. 46 mm – kolor żółty; e) stelaż krzesła rozmiaru 2 – kolor czerwony; f) obrzeża stołów 53 mm – kolor czerwony; g) frezowane znaczki – do wyboru; h) korpusy i fronty mebli – kolory ciepłe, dobrze komponujące z całością 2) Pakiet II - przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia kuchni 46 szt. sprzętu zgodnie z wykazem Pakietu nr II opisanym w ZAŁACZNIKU Nr 1 Szczegółowy opis pakietów. 3) Pakiet III - przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na klatce schodowej wewnątrz budynku 1 szt. schodołazu gąsienicowego lub kroczącego z wózkiem dla inwalidy, o minimalnym obciążeniu 150 kg, minimalna moc silnika 300 W. W celu ustalenia minimalnnego wymiaru podestu manewrowego oraz innych parametrów takich jak szerokość i głębokość stopnia Zamawiający załącza rzut parteru i podddasza obejmującego klatkę schodową oraz przekrój budynku obejmujący klatkę schodową, które stanowią załącznik Nr 2 do SIWZ. 4) Pakiet IV - przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia socjalno – bytowego tj. zakup pojemników do segregacji śmieci szt.12, apteczki szt. 5, wieszaka ściennego szt.1, dozowników do mydła szt.17 i ręczników papierowych szt.12 Szczegółowy opis pakietów i zestawienie liczbowe wyposażenia zawarto ZAŁACZNIKU Nr 1 Szczegółowy opis pakietów tj. w Fomularzach cenowych dla poszczególnych pakietów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39141000-2

Dodatkowe kody CPV: 39141000-2, 33196200-2, 33196200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet II - wyposarzenie kuchenne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 67000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 85839.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69162.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 87406.81
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Pakiet III - schodołaz
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo handlowo-Usługowe PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki
Email wykonawcy: przetargi@bmskwidzyn.pl
Adres pocztowy: ul. Staszica 22
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyn
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 24600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych