Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Gmina Młynary
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510282431-N-2019 z dnia 30-12-2019 r.
Gmina Młynary: „Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632356-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Młynary, Krajowy numer identyfikacyjny 17074813000000, ul. ul. Dworcowa  29, 14-420  Młynary, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 2486082 w. 39, e-mail zamowienia@mlynary.pl, faks 552 486 400.
Adres strony internetowej (url): http://bip.mlynary.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RG.272.10.2019.MS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych zlokalizowanych na działkach Nr 136/3, 136/4, 139 położonych w Młynarach, obręb Nr 4. Prace remontowe będą obejmować: - remont nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych wraz z wymianą krawężników; - regulację wysokości istniejącej studni kanalizacji sanitarnej; - zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu. Ponadto wykonanie linii energetycznej o długości 16 m. Zamawiający informuje, że projekt wykonania linii energetycznej jest w trakcie aktualizacji uzgodnienia z ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie. Prace ziemne należy wykonać pod nadzorem archeologicznym, na który Gmina uzyska odrębne pozwolenie, o którym mowa w pozwoleniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2019 roku znak: WUOZ-ELBLAG.5152.545.2019.KM. Koszty związane z prowadzeniem nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231400-9

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233120-6, 45233220-7, 45231400-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 120469.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa ELMER Przemysław Dolot
Email wykonawcy: elmer318@wp.pl
Adres pocztowy: Wilczęta 103
Kod pocztowy: 14-405
Miejscowość: Wilczęta
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JURKOP Jerzy Kozińczak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 7/4
Kod pocztowy: 14-400
Miejscowość: Pasłęk
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 148177.72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 148177.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 232985.99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych