Ogłoszenie nr 524396-N-2020 z dnia 2020-03-18 r.

Gmina Młynary: „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Młynary, krajowy numer identyfikacyjny 17074813000000, ul. ul. Dworcowa  29 , 14-420  Młynary, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 2486082 w. 39, e-mail zamowienia@mlynary.pl, faks 552 486 400.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.mlynary.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mlynary.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tradycyjną pocztą, kurierem lub osobiście
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego”
Numer referencyjny: RG.271.07.2020.MS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje rozbiórkę oraz budowę nowego obiektu na działce nr 136/3 przy ul. Słowackiego. Budynek ten w obecnej chwili nie jest użytkowany, stanowi miejsce składowania materiałów opałowych. Budynek stanowi część starych zabudowań miasta Młynary. Inwestycja pn. „Rozbiórka i budowa obiektu w ramach rewitalizacji budynku komunalnego przy ul. Słowackiego w Młynarach” dotyczy budynku komunalnego położonego na obszarze układu urbanistycznego Starego Miasta wpisanego wraz z zabudową do rejestru zabytków i jest chroniony zapisem w miejscowym planie. Według przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obiektach objętych ochroną konserwatorską ustala się nakaz ochrony historycznych: bryły, kształtu dachu dyspozycji ścian, formy architektonicznej, detalu architektonicznego w tym stolarki drzwiowej i okiennej. W związku z tym prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem archeologa i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszty związane z prowadzonym nadzorem archeologicznym i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ponosi Wykonawca. Koszty te należy uwzględnić w cenie wskazanej w formularzu ofertowym. Szczegółówy opis i zakres przedmiotu zamówienia opisano w załączniku Nr 1 i 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac związanych z rozbiórką budynku zlokalizowanego przy ul. Słowackiego w Młynarach, budową nowego budynku w miejscu rozebranego budynku wraz z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej, wodociągowych i elektroenergetycznego oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z budynku do istniejącej kanalizacji burzowej. Powierzchnia zabudowy nowego budynku wynosi 69,16 m2, a powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 89,70 m2. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45262311-4
45262310-7
45262500-6
45410000-4
45262423-2
45431000-7
45421130-4
45442100-8
45432100-5
45260000-7
45332200-5
45332300-6
45331100-7
45331210-1
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
182

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku Nr 4 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, poprzez złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert | w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że: - wykonał, co najmniej, jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze, co przedmiot zamówienia, o wartości minimum 400 000,00 zł brutto wraz z przedstawieniem dowodów należytego wykonania, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi niżej wymienione uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisanych na listę członków Izby Inżynierów budownictwa na podstawie ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 21.05.2019r. tekst jednolity poz. 1186 z późniejszymi zmianami), które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym: (1) min. 1 osobą na stanowisku Kierownika budowy, posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy, licząc od dnia uzyskania uprawnień; - pełnienie funkcji kierownika budowy, przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbudowie obiektu o wartości robót nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto. (Doświadczenie wskazanej osoby liczone jest jako faktyczne pełnienie samodzielnej funkcji kierowniczej na budowie. Jeżeli w tym samym okresie czasowym osoba pełniła funkcję na kilku budowach, przy ocenie spełnienia wymaganego warunku liczony będzie jeden (najdłuższy) okres pełnienia funkcji kierowniczej na budowie). (2) min. 1 osobą na stanowisko Kierownika robót branży sanitarnej posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót branży sanitarnej, licząc od dnia uzyskania uprawnień; (3) min. 1 osobą na stanowisko Kierownika robót branży elektrycznej posiadającą następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót branży elektrycznej, licząc od dnia uzyskania uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5pkt 1 ustawy Pzp; b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazanego Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących: - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - cen; - terminu wykonania; - okresu gwarancji jakości. c) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących warunków, o których mowa pkt V. 1.2) SIWZ Zamawiający będzie żądał: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca złoży podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ, b) sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, poprzez złożenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto; c) zdolności technicznej i zawodowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się: - wykonaniem, co najmniej, jednej roboty budowlanej, o której mowa w pkt V.1.2) lit. c) SIWZ, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, - wykazem osób, o których mowa w pkt. V.1.2) lit. c) SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, wzór załącznik Nr 4 i 5 w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt VII.1 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt VII.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1) dowód wniesienia wadium. 2) formularz ofertowy (załącznik Nr 3 do SIWZ, sporządzonym w oparciu o przedmiar robót, 3) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 4) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 5) w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XI. 6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) winno być złożone w formie oryginału.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 17 300,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta 00/100 złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: na numer rachunku 63 1020 1752 0000 0502 0160 6649 z adnotacją „Wadium – Rewitalizacja budynku przy ul. Słowackiego w Młynarach” 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.) 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Pzp zawarte w art. 45 i 46. 10. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji jakości20,00
Kryterium doświadczenie zawodowe – kierownika budowy20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy Robót, w następującym zakresie: 1) Zmiany wszelkich postanowień Umowy wynikających ze zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po podpisaniu niniejszej Umowy, a które powodują konieczność zmiany Umowy, 2) Zmiany przedstawicieli Stron, zmiana personelu Wykonawcy Robót. Zmiana ta wymaga wcześniejszej akceptacji i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i/lub Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu, 3) Zmiana lub rezygnacja z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny Podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 3. W zakresie obniżenia ceny ryczałtowej wynikającej z wyłączenia przez Zamawiającego części robót, Zamawiający może postanowić o ograniczeniu zakresu prac (robót) objętych umową. Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie oświadczenia, które po uzgodnieniu wartości wynagrodzenia podlegającego obniżeniu przybierze formę aneksu do umowy. Jeżeli wartość prac niewykonanych nie wynika z dokumentacji kontraktowej, a Strony w terminie 7 dni od daty złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o ograniczeniu prac nie osiągną porozumienia odnośnie wartości tych prac, to wartość tych prac wyceni powołany przez Strony biegły, którego wynagrodzenie zostanie przez Strony uzgodnione i pokryte po połowie. 4. Zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy Robót w przypadku zmiany w zakresie ustawowej zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę, w takim wypadku cena brutto zostanie dostosowana do zmienionej stawki VAT, cena netto Umowy pozostaje bez zmian. 5. Roboty zamienne, w tym zmiany technologii i sposobu wykonania robót: 1) Na wniosek - Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane roboty zamienne w tym zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje umowa i załączniki do niej, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia opis proponowanych zmian i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy obrazujący różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym a proponowanym rozwiązaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji przez Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 2) Na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia, jeżeli z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań opisanych w umowie i załącznikach. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku firma sprawująca nadzór inwestorski sporządza opinię w sprawie ich wykonania, celem akceptacji przez Zamawiającego. 3) Zmiany wynikające z konieczności zastosowania innych niż przewidziane w projekcie technologii i materiałów, przy czym możliwość i celowość wprowadzenia takich zmian musi być zaakceptowane przez Projektanta i inspektora nadzoru, Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 6. Zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) zmiany terminu realizacji robót z przyczyny przedłużającej się procedury przetargowej tj. w przypadku gdy pozostały do wykonania przedmiotu zamówienia okres realizacyjny okazałby się nierealny dla efektywnej realizacji przedmiotu zamówienia, 2) wystąpienia sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z Wykonawcą Robót itp.) niezależnych od Wykonawcy Robót, uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym w niniejszej Umowie terminie. W takim przypadku termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania powyższych okoliczności, 3) wystąpieniu na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. W takim przypadku termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania powyższych okoliczności, 4) wadliwości lub niekompletności dokumentacji, które w szczególności: - zagrażają bezpieczeństwu w trakcie realizacji robót lub po ich ukończeniu, - obniżają walory funkcjonalne bądź estetyczne lub prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji; - przedłużają czas realizacji inwestycji z powodu konieczności zmiany lub uzupełnienia projektu. Usunięcie wadliwości w dokumentacji projektowej będzie poprzedzać konieczność konsultacji z Projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w Dokumentacji projektowej. W takim przypadku termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie, 5) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót. W takim przypadku termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, 6) konieczności zmiany finansowania i/lub Harmonogramu rzeczowo – finansowego. W takim przypadku termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia koniecznych zmian, 7) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. W takim przypadku termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania wymaganych dodatkowych badań i ekspertyz, 8) prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą Umową. W takim przypadku termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas wstrzymania robót lub okres niezbędny do wykonania prac lub badań archeologicznych, 9) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. W takim przypadku termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy, 10) działania lub zaniechania osób trzecich (np.: organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji, odbioru itp.) Wówczas termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności, 11) złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji. Wówczas termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności, 12) ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami. Wówczas termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o czas trwania tego ograniczenia, 13) wystąpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z wykonaniem Robót. Wówczas termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód terenowych, 14) w przypadku konieczności wprowadzenia robót i/lub rozwiązań zamiennych na podstawie protokołu konieczności, 15) w przypadku konieczności wprowadzenia robót dodatkowych, 16) wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym m.in. konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczność wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania Robót itp. Wówczas termin realizacji niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy Robót może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji Robót. - w takim wypadku okres realizacji niniejszej Umowy zostanie dostosowany do faktycznego okresu realizacji Robót. W przedstawionych powyżej przypadkach opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę Robót i zaakceptowane przez Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontrakt i Zamawiającego. Ewentualne przesunięcie terminu ponad termin realizacji Projektu będzie wymagało dodatkowo uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych Harmonogramem, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji niniejszej Umowy. Zmiany te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Inwestorem Zastępczym/Inżynierem Kontraktu oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji nie ma konieczności sporządzania aneksu do umowy. UWAGA - Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy nie ma wpływu na zmianę wynagrodzenia umownego. 7. Zmiany których mowa w art. 144 ust 1 pkt 2-6 z uwzględnieniem art. 144 ust. 1a, 1b, 1d oraz 1e ustawy Pzp 8. Inne zmiany: 1) zmiany korzystne dla Zamawiającego, 2) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, numeru konta bankowego oraz innych danych identyfikacyjnych, 3) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian: 1) Strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany do niniejszej Umowy prześle drugiej Stronie projekt tej zmiany (aneks) w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed datą upływu terminu zakończenia niniejszej Umowy wraz z wyczerpującym uzasadnieniem; 2) druga Strona udzieli pisemnej odpowiedzi Stronie wnioskującej lub odeśle podpisany aneks do niniejszej Umowy przed upływem terminu wykonania niniejszej Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-01, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH