PROJEKT PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH NA ROK 2019

Tematyka

Termin sesji

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2019-2033.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok.

3.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033.

4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r.

5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Elbląg na 2019 r. w ramach  ZIT.

 

styczeń

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2019-2033.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary  na 2019 rok.

3.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Luty

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2019-2033.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Młynary”.

4. Uchwała w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

5.Uchwała w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

Marzec

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2019-2033.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok.

Kwiecień

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2019-2033.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok.

Maj

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2019-2033.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok.

3.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2018 rok.

4.Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2018 rok.

 

Czerwiec

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2019-2033.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok.

Lipiec

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2019-2033.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok.

Sierpień

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2019-2033.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok.

Wrzesień

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2019-2033.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok.

3.Uchwała w sprawie rozliczenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

5. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.

6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 roku.

7. Uchwała w sprawie w sprawie w sprawie opłaty targowej.

 

Październik

Listopad

1. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młynary na lata 2019-2033.

2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok.

3.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2033.

4.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 r.

 

Grudzień


Uwaga: Realizacja poszczególnych tematów może ulec zmianie. Tematyka posiedzeń może być poszerzona o tematy potrzebujące pilnego rozpatrzenia lub aktualizowania w sprawach bieżących.