W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 160/2, obręb Młynary 04, gm. Młynary

Wersja strony w formacie XML
Młynary, dnia 18 listopada 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 160/2, obręb Młynary 04, gm. Młynary
1. Lokalizacja i opis nieruchomości, powierzchnia, nr KW i przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
Miejsce położenia nieruchomości (opis) Nr działki, pow. w m2 Księga Wieczysta i przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Cena wywoławcza

(netto)
Obręb: Młynary 04

Nieruchomość gruntowa znajduje się w Młynarach przy ul. Polnej. Do nieruchomości można dojechać od ul. Warszawskiej lub ul. Kwiatowej. Ulica przy której znajduje się działka to droga o nawierzchni szutrowej. Teren działki o kształcie prostokątnym lekko pofałdowany. Na działce znajduje się z 3 stron ogrodzenie z siatki metalowej. W pobliżu działki znajduje się przyłącze energetyczne i wodne. W pobliżu działki znajduje się Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa.

Nr 160/2

o pow. 788 m²

Nieruchomość posiada KW Nr EL1B/00016019/1 prowadzoną przez Sąd rejonowy w Braniewie, Wydział Ksiąg Wieczystych w Braniewie.

Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określona jest jako:

- B.7.3.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- E – strefa ochrony konserwatorskiej „E”,

- B – strefa ochrony krajobrazu „K”, maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy.
34 000,00 zł

(słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące złotych   00/100) 

 
2. Wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, które wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 3 400,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta złotych 00/100). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 15:30 w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (kasa czynna w poniedziałek i wtorek w godz. 10:00 – 13:00 oraz środę 10:00 – 14:30) lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach: PKO BP SA nr 63 1020 1752 0000 0502 0160 6649 w tytule wpisując „Przetarg na działkę nr 160/2” obręb 4 Młynary. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium będzie zaliczone na poczet ceny nieruchomości dla oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za jej nabycie. Jeżeli oferent nie zgłosi się w ustalonym przez Urząd terminie do zawarcia umowy notarialnej to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi, a przetarg zostanie unieważniony. Oferent, który wygra przetarg nabywając nieruchomość zobowiązany będzie jednorazowo wpłacić zaoferowaną cenę netto, powiększoną o 23% podatku VAT a pomniejszoną o wpłacone wadium, w kasie lub na rachunek Urzędu przed zawarciem aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu. Ponadto nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 
3. Składanie ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy (sekretariat) z dopiskiem na kopercie „Przetarg na działkę nr 160/2, położoną w Młynarach obręb 04, gmina Młynary”. Do oferty należy dołączyć:
  • kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej - powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. 
     

4. Termin i miejsce części jawnej przetargu.

Część jawna (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 23 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, pokój „Sala Ślubów” I piętro.

 

5. Zastrzeżenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Młynary za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu.

 

6. Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej nieruchomości udziela się:  w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach, ul Dworcowa 29, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 55 618 22 44. 

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
Renata Wioletta Bednarczyk   

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane