Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Gmina Młynary

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pracuje:

 • poniedziałek - 7:30 - 15:30
 • wtorek - 7:30 - 15:30
 • środa - 7:30 - 17:00
 • czwartek - 7:30 - 15:30
 • piątek - 7:30 - 14:00


Burmistrz przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku od godz 14:00 z wyłączeniem środy, w którą zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej w Młynarach.
Pokój numer 2

Konta bankowe

Wpłat pieniężnych dokonujemy na wyznaczony przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach numer konta bankowego.
Podstawowy numer konta:


BANK PKO BP S.A.

16 1020 1752 0000 0302 0160 6623

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14 - 420 Młynary; adres e-mail: sekretariat@mlynary.pl
 2. Administrator wyznaczył Pana Andrzeja Wiśniewskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary lub e-mail: jendrzej.wisniewski@gmail.com.
 3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Tablica ogłoszeń

Firmy odbierające folie po sianokiszonce

Firmy odbierające folie po sianokiszonce P.H.U. ŁUKDOR D. Wieczorek - Braniewo tel.: 508-779-731 Iwa PPHU Janusz Iwaniów – Olsztyn tel.: 501-856-327 Firmy nie odbierają: siatki, sznurka, folii czarnych, czarno-białych i zielonych po pryzmach. Powyższe firmy świadczą...

Zapytanie ofertowe na usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II

Zapytanie ofertowe na usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach do miejsca zamieszkania, zaplanowane wizyty zawodoznawcze oraz przewóz na zaplanowane wycieczki w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II”

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, wraz z oprogramowaniem, urządzeń i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II” realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie

Zapytane ofertowe na usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B)

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania...

Zapytanie ofertowe na usługę przewozową - odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. "Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II"

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, wraz z oprogramowaniem, urządzeń i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II” realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie

Stypendium Szkolne na rok 2019/2020

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2019/2020 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zamieszkujących na terenie miasta i gminy Młynary   WNIOSKI NALEŻY POBIERAĆ I SKŁADAĆ w   M-GOPS MŁYNARY od 1 - 15 września 2019 r. w godz. 7:30 do 13:00   Kwota...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im, Stefana Żeromskiego w Młynarach

zamówienie na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im, Stefana Żeromskiego w Młynarach

nr sprawy SP/3/2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: dostawę oleju napędowego do pojazdu typu bus na potrzeby świadczenia dowozu i odwozu dzieci w ramach realizacji projektu "Przedszkolaki na start!"

zamówienie na dostawę oleju napędowego do pojazdu typu bus na potrzeby świadczenia dowozu i odwozu dzieci w ramach realizacji projektu "Przedszkolaki na start!"

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: świadczenie usługi cateringowej dla uczniów uczestników zajęć w ramach projektu „Mała Szkoła Droga do Sukcesu II”, ” do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

zamówienie na świadczenie usługi cateringowej dla uczniów uczestników zajęć w ramach projektu „Mała Szkoła Droga do Sukcesu II”, ” do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

nr sprawy SP.2610.16.2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II

zamówienie na usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach do miejsca zamieszkania, zaplanowane wizyty zawodoznawcze oraz przewóz na zaplanowane wycieczki w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II”

zamówienie na usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach do miejsca zamieszkania, zaplanowane wizyty zawodoznawcze oraz przewóz na zaplanowane wycieczki w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II”

nr sprawy SP/2/2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: na wyłonienie osób do przeprowadzenia warsztatów fotograficznych i obróbki zdjęć dla 8 uczestników zajęć w ramach realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

zamówienie na na wyłonienie osób do przeprowadzenia warsztatów fotograficznych i obróbki zdjęć dla 8 uczestników zajęć w ramach realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

nr sprawy SP.2610.13.2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: na przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

zamówienie na na przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

nr sprawy SP.2610.12.2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: Na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu pn. "Szkolna Pracownia Sukcesu II" realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

zamówienie na Na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu pn. "Szkolna Pracownia Sukcesu II" realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

nr sprawy SP/1/2019

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, wraz z oprogramowaniem, urządzeń i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II” realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie

zamówienie na na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, wraz z oprogramowaniem, urządzeń i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II” realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie

nr sprawy SP.2610.11.2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: na świadczenie usługi cateringowej dla uczniów uczestników zajęć w ramach projektu „Mała Szkoła Droga do Sukcesu II”, ” do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

zamówienie na na świadczenie usługi cateringowej dla uczniów uczestników zajęć w ramach projektu „Mała Szkoła Droga do Sukcesu II”, ” do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

nr sprawy SP.2610.09.2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II

zamówienie na usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II

nr sprawy SP.2610.10.2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: "Budowa otwartej strefy aktywności w m. Młynarska Wola"

zamówienie na "Budowa otwartej strefy aktywności w m. Młynarska Wola"

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Młynary

Uchwały Rady

uchwała nr: XI/72/2019

uchwała nr XI/72/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola w Młynarach poprzez zmianę siedziby

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/71/2019

uchwała nr XI/71/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr X/64/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Błudowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/70/2019

uchwała nr XI/70/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/69/2019

uchwała nr XI/69/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/68/2019

uchwała nr X/68/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: X/67/2019

uchwała nr X/67/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania od obowiązku tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Młynary,

uchwała nr: X/66/2019

uchwała nr X/66/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat

uchwała nr: X/65/2019

uchwała nr X/65/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przekształcenia Przedszkola w Młynarach poprzez zmianę siedziby

uchwała nr: X/64/2019

uchwała nr X/64/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Błudowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

zmieniona przez XI/71/2019

uchwała nr: X/63/2019

uchwała nr X/63/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r

uchwała nr: X/62/2019

uchwała nr X/62/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r.,

uchwała nr: X/61/2019

uchwała nr X/61/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033

uchwała nr: IX/60/2019

uchwała nr IX/60/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VI/27/2019 w sprawie w sprawie przyjęcia ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: IX/59/2019

uchwała nr IX/59/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VII/40/2019 w sprawie w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2026"

uchwała nr: IX/58/2019

uchwała nr IX/58/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Zarządzenia

zarządzenie nr: 84/2019

zarządzenie nr 84/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" oraz na "Najładniejsze stoisko sołeckie" - Dożynki Gminne 2019

zarządzenie nr: 83/2019

zarządzenie nr 83/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania formacji obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 81/2019

zarządzenie nr 81/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania składu osobowego Drużyny Wykrywania i Alarmowania Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 80/2019

zarządzenie nr 80/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniach przetargowych na "Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo - Etap II"

zarządzenie nr: 78/2019

zarządzenie nr 78/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ustanowienie koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

zarządzenie nr: 77/2019

zarządzenie nr 77/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

zarządzenie nr: 76/2019

zarządzenie nr 76/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

zarządzenie nr: 75/2019

zarządzenie nr 75/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 107010 i Borzynowo - Zastawno nr 107004N odc. Warszewo - Zastawno"

zarządzenie nr: 74/2019

zarządzenie nr 74/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 73/2019

zarządzenie nr 73/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 71/2019

zarządzenie nr 71/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie polityki rachunkowości dla projektu "Przedszkolaki na start!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zarządzenie nr: 68/2019

zarządzenie nr 68/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia funkcji kuriera-wykonawcy, kuriera-łącznika oraz kuriera dla potrzeb akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 67/2019

zarządzenie nr 67/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania komisji do oceny i kontroli wniosków o udzielenie dotacji celowej na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Młynary w 2019 roku

zarządzenie nr: 66/2019

zarządzenie nr 66/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 65/2019

zarządzenie nr 65/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij