Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Gmina Młynary

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pracuje:

 • poniedziałek - 7:30 - 15:30
 • wtorek - 7:30 - 15:30
 • środa - 7:30 - 17:00
 • czwartek - 7:30 - 15:30
 • piątek - 7:30 - 14:00


Burmistrz przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku od godz 14:00 z wyłączeniem środy, w którą zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej w Młynarach.
Pokój numer 2

Konta bankowe

Wpłat pieniężnych dokonujemy na wyznaczony przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach numer konta bankowego.
Podstawowy numer konta:


BANK PKO BP S.A.

16 1020 1752 0000 0302 0160 6623

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14 - 420 Młynary; adres e-mail: sekretariat@mlynary.pl
 2. Administrator wyznaczył Pana Andrzeja Wiśniewskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary lub e-mail: jendrzej.wisniewski@gmail.com.
 3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ważny komunikat

Ogłoszenie dotyczące organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W MŁYNARACH   Działając na podstawie § 13 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w...

więcej o informacji: Ogłoszenie dotyczące organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach

Tablica ogłoszeń

Wydawanie żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

OGŁOSZENIE Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach i Bank Żywności w Elblągu informują, że w dniu: 2-3 czerwca 2020 r. w godz.: 9 00 – 15 00   ( l ub do wyczerpania zapasów) W holu kina Ośrodka Kultury w Młynarach będzie wydawana żywność dla osób...

Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości nr 1/2020

Młynary, dnia 18 maja 2020 roku   PROTOKÓŁ INWENTARYZACYJNY NIERUCHOMOŚCI NR 1/2020   Sporządzony w związku z zamiarem nabycia nieruchomości przez Gminę Młynary w trybie art. 5 ust, 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie...

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie podczyszczalni ścieków dla zakładu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Młynarach”

RG.6220.1.2020.AC   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY             Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz....

Ogłoszenie dotyczące organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W MŁYNARACH   Działając na podstawie § 13 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w...

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT / EOF dot. zgodności ze Strategią Rozwoju EOF/ZIT dla Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg. (małe projekty) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania...

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT / EOF dot. zgodności ze Strategią Rozwoju EOF/ZIT dla Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania...

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT / EOF dot. zgodności ze Strategią Rozwoju EOF/ZIT dla Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania...

M-GOPS: Dystrybucja żywności dla osób uprawnionych w okresie epidemii koronawirusa

KOMUNIKAT M-GOPS W MŁYNARACH DOT. DYSTRYBUCJI  ŻYWNOŚCI DLA OSÓB UPRAWNIONYCH W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2014-2020. ...

Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu do wglądu spisu wyborców w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

  Urząd Miasta i Gminy w Młynarach informuje, iż w dniach od 20 kwietnia 2020 r. do dnia 4 maja 2020 r. w godzinach pracy Urzędu wyborcy z terenu miasta i gminy Młynary będą mogli sprawdzić, czy zostali uwzględnieni w spisie wyborców w związku z ogłoszonymi na dzień 10 maja 2020 roku...

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach EOF - Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat A)

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania...

Informacja Burmistrza w sprawie pracy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY W SPRAWIE PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W MŁYNARACH   Od 16 marca 2020 (poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy w Młynarach wstrzymuje osobiste przyjmowanie mieszkańców.   W gminie Młynary na chwilę obecną nie odnotowano zakażenia...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Dobudowę pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku z lokalizacją na działce nr 130/1 obręb ewidencyjny Nowe Monasterzysko, jednostka ewidencyjna Młynary.

zamówienie na Dobudowę pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku z lokalizacją na działce nr 130/1 obręb ewidencyjny Nowe Monasterzysko, jednostka ewidencyjna Młynary.

nr sprawy RG.032.13.2020.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: Rewitalizację budynków komunalnych w Młynarach-I etap; Rewitalizacja budynku komunalnego w Młynarach przy ul. Słowackiego

zamówienie na Rewitalizację budynków komunalnych w Młynarach-I etap; Rewitalizacja budynku komunalnego w Młynarach przy ul. Słowackiego

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pok. Nr 1 (sekretariat)

zamówienie na: opracowanie programu, materiałów szkoleniowych, organizację i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie na potrzeby realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

zamówienie na opracowanie programu, materiałów szkoleniowych, organizację i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie na potrzeby realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

nr sprawy SP.2610.03.2020

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: na wyjazdy edukacyjne do ośrodka zapewniającego innowacyjne metody pracy terapeutycznej, socjoterapeutycznej oraz rozwój i wspieranie kompetencji miękkich uczniów w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

zamówienie na na wyjazdy edukacyjne do ośrodka zapewniającego innowacyjne metody pracy terapeutycznej, socjoterapeutycznej oraz rozwój i wspieranie kompetencji miękkich uczniów w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

nr sprawy SP/8/2020

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: opracowanie programu, materiałów szkoleniowych, organizację i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie na potrzeby realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

zamówienie na opracowanie programu, materiałów szkoleniowych, organizację i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie na potrzeby realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

nr sprawy SP.2610.02.2020

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania: pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)”

zamówienie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania: pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)”

nr sprawy RG.032.3.2020.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. "Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)"

zamówienie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. "Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)"

nr sprawy RG.032.2.2020.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II.

zamówienie na usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II.

nr sprawy SP. 2610.01. 2020

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: wykonywanie usług geodezyjnych w roku 2020 dla Gminy Młynary

zamówienie na wykonywanie usług geodezyjnych w roku 2020 dla Gminy Młynary

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. w ilości ok. 12 000 litrów w ciągu roku

zamówienie na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. w ilości ok. 12 000 litrów w ciągu roku

nr sprawy SP.2610.21.2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

Uchwały Rady

uchwała nr: XX/137/2020

uchwała nr XX/137/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: XX/136/2020

uchwała nr XX/136/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: XX/135/2020

uchwała nr XX/135/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

uchwała nr: XX/134/2020

uchwała nr XX/134/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody

uchwała nr: XX/133/2020

uchwała nr XX/133/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Młynary, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Młynary oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

uchwała nr: XX/132/2020

uchwała nr XX/132/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

uchwała nr: XX/131/2020

uchwała nr XX/131/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Młynary

uchwała nr: XX/130/2020

uchwała nr XX/130/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała nr: XX/129/2020

uchwała nr XX/129/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: XX/128/2020

uchwała nr XX/128/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

uchwała nr: XX/127/2020

uchwała nr XX/127/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035

uchwała nr: XIX/126/2020

uchwała nr XIX/126/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie dokumentacji projektowej

uchwała nr: XIX/125/2020

uchwała nr XIX/125/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy”

uchwała nr: XIX/124/2020

uchwała nr XIX/124/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2020 rok

uchwała nr: XIX/123/2020

uchwała nr XIX/123/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

Zarządzenia

zarządzenie nr: 39/2020

zarządzenie nr 39/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie stawek czynszu za 1m kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Młynary

zarządzenie nr: 36/2020

zarządzenie nr 36/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie wznowienia handlu na Targowiska Miejskiego w Młynarach

zarządzenie nr: 35/2020

zarządzenie nr 35/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2020 roku

zarządzenie nr: 34/2020

zarządzenie nr 34/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży

zarządzenie nr: 30/2020

zarządzenie nr 30/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniach przetargowych na „Rewitalizację budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego”

zarządzenie nr: 29/2020

zarządzenie nr 29/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zamknięcia Targowiska Miejskiego w Młynarach w związku ze stwierdzonymi przypadkami coronavirus (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzenie nr: 28/2020

zarządzenie nr 28/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, Informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 rok

zarządzenie nr: 26/2020

zarządzenie nr 26/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego/ Inżyniera Kontraktu w ramach realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – Etap I: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego”

zarządzenie nr: 21/2020

zarządzenie nr 21/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 39/2019 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu „Przedszkolaki na start!” realizowanego w Przedszkolu w Młynarach

zarządzenie nr: 19/2020

zarządzenie nr 19/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy, z zakresu kultury oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

zarządzenie nr: 18/2020

zarządzenie nr 18/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych w gminie Młynary”

zarządzenie nr: 17/2020

zarządzenie nr 17/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji projektu pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego”

zarządzenie nr: 16/2020

zarządzenie nr 16/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach -Etap I: rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego”

zarządzenie nr: 15/2020

zarządzenie nr 15/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zadania: Rewitalizacja parku „Za Młynem” na terenie Sołectwa Młynary

zarządzenie nr: 14/2020

zarządzenie nr 14/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 90/2019 w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Młynary

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij