Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Gmina Młynary

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pracuje:

 • poniedziałek - 7:30 - 15:30
 • wtorek - 7:30 - 15:30
 • środa - 7:30 - 17:00
 • czwartek - 7:30 - 15:30
 • piątek - 7:30 - 14:00


Burmistrz przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku od godz 14:00 z wyłączeniem środy, w którą zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej w Młynarach.
Pokój numer 2

Konta bankowe

Wpłat pieniężnych dokonujemy na wyznaczony przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach numer konta bankowego.
Podstawowy numer konta:


BANK PKO BP S.A.

16 1020 1752 0000 0302 0160 6623

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14 - 420 Młynary; adres e-mail: sekretariat@mlynary.pl
 2. Administrator wyznaczył Pana Andrzeja Wiśniewskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary lub e-mail: jendrzej.wisniewski@gmail.com.
 3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ważny komunikat

Ogłoszenie dotyczące organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W MŁYNARACH   Działając na podstawie § 13 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w...

więcej o informacji: Ogłoszenie dotyczące organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach

Tablica ogłoszeń

Zapytanie ofertowe na usługę przewozową - odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II

MGOPS: Podprogram 2019 - EFEKTY

PODPROGRAM 2019 – EFEKTY Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym...

Zapytanie ofertowe na dostawę programu oraz wykonanie w systemie elektronicznym mapy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Młynary. Inwentaryzację geodezyjną brakujących elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Młynary

Obwieszczenie Starosty Elbląskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych 107004N i 107004N w ramach zadania "przebudowa dróg gminnych Sąpy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N odc. Warszewo - Zastawno

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 05.03.2020 r. znak RG.6220.4.2019.AC

  Młynary, dnia 03.08.2020 r. RG.6220.4.2019.AC   OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49, art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie podczyszczalni ścieków dla zakładu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Młynarach”

RG.6220.1.2020.AC   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY             Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz art. 74...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego nr SP/10/2020 z dnia 06.07.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zapytania ofertowego nr SP/10/2020 z dnia 06.07.2020 na dostawę i montaż budynku gospodarczego szkolnej bazy do zajęć terenowych w ramach projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez...

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży

Młynary , dnia 23 lipca 2020 r. O G Ł O S Z E N I E o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz uchwały...

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego EOF dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania...

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego

Na podstawie uchwały nr 6/2020 Komitetu Sterującego Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz regulaminu konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,...

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest

Na podstawie uchwały nr XXV/157/2013 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 21 lutego 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje, że do dnia 24 lipca 2020 r. będzie można składać wnioski o udzielenie dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska...

M-GOPS: Fundusz alimentacyjny 2020/2021

Fundusz alimentacyjny 2020/2021 Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.   Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski w formie elektronicznej....

Zamówienia publiczne

zamówienie na: dostawę programu oraz wykonanie w systemie elektronicznym mapy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Młynary. Inwentaryzację geodezyjną brakujących elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Młynary.

zamówienie na dostawę programu oraz wykonanie w systemie elektronicznym mapy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Młynary. Inwentaryzację geodezyjną brakujących elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Młynary.

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

zamówienie na: "Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary"

zamówienie na "Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary"

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pok. Nr 1 (sekretariat)

zamówienie na: usługę przewozową - odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II

zamówienie na usługę przewozową - odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II

nr sprawy SP. 2610.05.2020

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: remont tarasu i salki do zajęć korekcyjnych w budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

zamówienie na remont tarasu i salki do zajęć korekcyjnych w budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

nr sprawy SP/12/2020

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: remont tarasu i salki do zajęć korekcyjnych w budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

zamówienie na remont tarasu i salki do zajęć korekcyjnych w budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

nr sprawy SP/11/2020

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: przełożenie pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę na budynku mieszkalno - użytkowym (świetlica wiejska) Warszewo nr 1 z lokalizacją na działce nr 26/1 obręb ewidencyjny Warszewo, jednostka ewidencyjna Młynary

zamówienie na przełożenie pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę na budynku mieszkalno - użytkowym (świetlica wiejska) Warszewo nr 1 z lokalizacją na działce nr 26/1 obręb ewidencyjny Warszewo, jednostka ewidencyjna Młynary

nr sprawy RG.032.16.III.2020.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: przełożenie pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę na budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim nr 33a z lokalizacją na działkach nr 20 i 184 obręb ewidencyjny Kurowo Braniewskie, jednostka ewidencyjna Młynary

zamówienie na przełożenie pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę na budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim nr 33a z lokalizacją na działkach nr 20 i 184 obręb ewidencyjny Kurowo Braniewskie, jednostka ewidencyjna Młynary

nr sprawy RG.032.15.III.2020.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: dostawę i montaż budynku gospodarczego szkolnej bazy do zajęć terenowych w ramach projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

zamówienie na dostawę i montaż budynku gospodarczego szkolnej bazy do zajęć terenowych w ramach projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

nr sprawy SP/10/2020

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: na przygotowanie i dowóz własnym transportem, w pojemnikach termoizolacyjnych lub termosach, obiadów jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Błudowie – obiady jednodaniowe w ilości około 35 obiadów dziennie

zamówienie na na przygotowanie i dowóz własnym transportem, w pojemnikach termoizolacyjnych lub termosach, obiadów jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Błudowie – obiady jednodaniowe w ilości około 35 obiadów dziennie

nr sprawy SP.2610.04.2020

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: przełożenie pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę na budynku mieszkalno - użytkowym (świetlica wiejska) Warszewo nr 1 z lokalizacją na działce nr 26/1 obręb ewidencyjny Warszewo, jednostka ewidencyjna Młynary

zamówienie na przełożenie pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę na budynku mieszkalno - użytkowym (świetlica wiejska) Warszewo nr 1 z lokalizacją na działce nr 26/1 obręb ewidencyjny Warszewo, jednostka ewidencyjna Młynary

nr sprawy RG.032.16.II.2020.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: przełożenie pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę na budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim nr 33a z lokalizacją na działkach nr 20 i 184 obręb ewidencyjny Kurowo Braniewskie, jednostka ewidencyjna Młynary

zamówienie na przełożenie pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę na budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim nr 33a z lokalizacją na działkach nr 20 i 184 obręb ewidencyjny Kurowo Braniewskie, jednostka ewidencyjna Młynary

nr sprawy RG.032.15.II.2020.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: dobudowę pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku z lokalizacją na działce nr 130/1 obręb ewidencyjny Nowe Monasterzysko, jednostka ewidencyjna Młynary

zamówienie na dobudowę pomieszczenia wiatrołapu do budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Monasterzysku z lokalizacją na działce nr 130/1 obręb ewidencyjny Nowe Monasterzysko, jednostka ewidencyjna Młynary

nr sprawy RG.032.13.III.2020.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: przełożenie pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę na budynku mieszkalno - użytkowym (świetlica wiejska) Warszewo nr 1 z lokalizacją na działce nr 26/1 obręb ewidencyjny Warszewo, jednostka ewidencyjna Młynary

zamówienie na przełożenie pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę na budynku mieszkalno - użytkowym (świetlica wiejska) Warszewo nr 1 z lokalizacją na działce nr 26/1 obręb ewidencyjny Warszewo, jednostka ewidencyjna Młynary

nr sprawy RG.032.16.2020.DM

zamawiający Gmina Młynary

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

Uchwały Rady

uchwała nr: XXII/152/2020

uchwała nr XXII/152/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

uchwała nr: XXII/151/2020

uchwała nr XXII/151/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVIII/108/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

uchwała nr: XXII/150/2020

uchwała nr XXII/150/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

uchwała nr: XXII/149/2020

uchwała nr XXII/149/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035

uchwała nr: XXII/148/2020

uchwała nr XXII/148/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary absolutorium za 2019 rok

uchwała nr: XXII/147/2020

uchwała nr XXII/147/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok

uchwała nr: XXII/146/2020

uchwała nr XXII/146/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania za 2019 rok

uchwała nr: XXI/145/2020

uchwała nr XXI/145/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XX/131/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Młynary

uchwała nr: XXI/144/2020

uchwała nr XXI/144/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XX/130/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała nr: XXI/143/2020

uchwała nr XXI/143/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XX/129/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: XXI/142/2020

uchwała nr XXI/142/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/125/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy”

uchwała nr: XXI/141/2020

uchwała nr XXI/141/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"

uchwała nr: XXI/140/2020

uchwała nr XXI/140/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

uchwała nr: XXI/139/2020

uchwała nr XXI/139/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

uchwała nr: XXI/138/2020

uchwała nr XXI/138/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035

Zarządzenia

zarządzenie nr: 69/2020

zarządzenie nr 69/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym na „Wdrożenie systemu e - usług w Gminie Młynary”

zarządzenie nr: 68/2020

zarządzenie nr 68/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 67/2020

zarządzenie nr 67/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych zadań pn: Nr RG.032.15III.2020.DM ”Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę na budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim 33a” i Nr RG.032.16.III.2020.DM ”Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę na budynku świetlicy wiejskiej w Warszewie 1”

zarządzenie nr: 66/2020

zarządzenie nr 66/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.

zarządzenie nr: 64/2020

zarządzenie nr 64/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży

zarządzenie nr: 63/2020

zarządzenie nr 63/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania anulowanych blankietów do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń

zarządzenie nr: 61/2020

zarządzenie nr 61/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

zarządzenie nr: 60/2020

zarządzenie nr 60/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

zarządzenie nr: 59/2020

zarządzenie nr 59/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035

zarządzenie nr: 58/2020

zarządzenie nr 58/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych zadań pn: Nr RG.032.15.2020.DM ”Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę na budynku świetlicy wiejskiej w Kurowie Braniewskim 33a” i Nr RG.032.16.2020.DM ”Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę na budynku świetlicy wiejskiej w Warszewie 1”

zarządzenie nr: 57/2020

zarządzenie nr 57/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót zadania pn.”Remont pawilonu sportowego – poprawa infrastruktury sportowej (2018 – 2020)”

zarządzenie nr: 56/2020

zarządzenie nr 56/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Młynary za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze dla uczniów z terenu miasta i gminy Młynary

zarządzenie nr: 55/2020

zarządzenie nr 55/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Młynary za 2019 rok

zarządzenie nr: 54/2020

zarządzenie nr 54/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie Gminy Młynary

zarządzenie nr: 53/2020

zarządzenie nr 53/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do nieodpłatnego pełnienia funkcji Gospodarza-opiekuna świetlicy wiejskiej w Błudowie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij