Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Gmina Młynary

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pracuje:

 • poniedziałek - 7:30 - 15:30
 • wtorek - 7:30 - 15:30
 • środa - 7:30 - 17:00
 • czwartek - 7:30 - 15:30
 • piątek - 7:30 - 14:00


Burmistrz przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku od godz 14:00 z wyłączeniem środy, w którą zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej w Młynarach.
Pokój numer 2

Konta bankowe

Wpłat pieniężnych dokonujemy na wyznaczony przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach numer konta bankowego.
Podstawowy numer konta:


BANK PKO BP S.A.

16 1020 1752 0000 0302 0160 6623

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14 - 420 Młynary; adres e-mail: sekretariat@mlynary.pl
 2. Administrator wyznaczył Pana Andrzeja Wiśniewskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary lub e-mail: jendrzej.wisniewski@gmail.com.
 3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Tablica ogłoszeń

Informacja M-GOPS w Młynarach w sprawie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

M-GOPS w Młynarach informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 dot. poniżej wymienionych świadczeń; Świadczenie Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Świadczenie Wychowawcze 500 +, Dobry Start 300 +. można pobierać i składać od 14 sierpnia 2019 roku  Przyjmowanie...

Informacja w sprawie zakazu spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne

SPALAJĄC ODPADY W PIECU WYRZĄDZASZ KRZYWDĘ SOBIE I SWOIM DZIECIOM Substancje zawarte w dymie pochodzącym ze spalania odpadów oprócz chorób nowotworowych powodują m.in.: zaburzenia układu odpornościowego, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia hormonalne, niewydolność układu...

Obwieszczenie Starosty Elbląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Elbląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie przepustu wielookularowego na rzece Bauda km 37+200 w m miejscowości Gardyny - Leśniczówka

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Młynary - informacje za 2019 rok

INFORMACJA Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.) Gmina Młynary informuje: Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Młynary od 01 lipca...

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Błudowie

Informacje MGOPS w Młynarach w sprawie przyznawania świadczeń "500+" oraz "Dobry start"

   Kierownik Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach  informuje, że od 1 lipca 2019 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia „Dobry start” (300+) w wersji elektronicznej . Od 1...

Od 1 lipca 2019 r. nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami. Nowe...

Ogłoszenie w sprawie przewozów pasażerskich w okresie letnim

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje o wprowadzeniu na terenie Gminy Młynary przewozów pasażerskich okazjonalnych, które realizowane będą w okresie letnim w każdy poniedziałek i środę i obejmować będą następujące trasy: KRASKOWO(6:30) - KUROWO BRANIEWSKIE(6:31) -...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: opracowanie projektu budowlanego obejmującego realizację zadania: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N (odc. Warszewo-Zastawno)"

zamówienie na opracowanie projektu budowlanego obejmującego realizację zadania: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo - Zastawno nr 107004N (odc. Warszewo-Zastawno)"

nr sprawy RG.7013.2.2019.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Błudowie

zamówienie na na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej w Błudowie

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: Budowa Przedszkola w Młynarach - wyposażenie

zamówienie na Budowa Przedszkola w Młynarach - wyposażenie

nr sprawy RG.271.15.II.2019.MS

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: remont napowietrzania w trzech Reaktorach SBR w oczyszczalni ścieków w Młynarach

zamówienie na remont napowietrzania w trzech Reaktorach SBR w oczyszczalni ścieków w Młynarach

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

cena poniżej 30000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

zamówienie na: przygotowanie i dowóz własnym transportem, w pojemnikach termoizolacyjnych lub termosach, obiadów jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Błudowie – obiady jednodaniowe w ilości około 35 obiadów dziennie

zamówienie na przygotowanie i dowóz własnym transportem, w pojemnikach termoizolacyjnych lub termosach, obiadów jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Błudowie – obiady jednodaniowe w ilości około 35 obiadów dziennie

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: Remont dachu na świetlicy w Kurowie Braniewskim

zamówienie na Remont dachu na świetlicy w Kurowie Braniewskim

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: wykonanie zadania pn. "Wyposażenie kuchni Przedszkola ul. Polna w Młynarach"

zamówienie na wykonanie zadania pn. "Wyposażenie kuchni Przedszkola ul. Polna w Młynarach"

nr sprawy RG.7021.01.19.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: Zakup urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji

zamówienie na Zakup urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

zamówienie na: Dostawę pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Młynarach w ramach projektu "Przedszkolaki na start!"

zamówienie na Dostawę pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Młynarach w ramach projektu "Przedszkolaki na start!"

nr sprawy RG.0411.13.1.2019.KS

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: Dostawę i montaż wyposażenia Przedszkola w Młynarach w ramach projektu "Przedszkolaki na start!"

zamówienie na Dostawę i montaż wyposażenia Przedszkola w Młynarach w ramach projektu "Przedszkolaki na start!"

nr sprawy RG.0411.13.2.2019.KS

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

Uchwały Rady

uchwała nr: X/68/2019

uchwała nr X/68/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: X/67/2019

uchwała nr X/67/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania od obowiązku tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Młynary,

uchwała nr: X/66/2019

uchwała nr X/66/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat

uchwała nr: X/65/2019

uchwała nr X/65/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przekształcenia Przedszkola w Młynarach poprzez zmianę siedziby

uchwała nr: X/64/2019

uchwała nr X/64/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Błudowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

uchwała nr: X/63/2019

uchwała nr X/63/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r

uchwała nr: X/62/2019

uchwała nr X/62/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r.,

uchwała nr: X/61/2019

uchwała nr X/61/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2033

uchwała nr: IX/60/2019

uchwała nr IX/60/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VI/27/2019 w sprawie w sprawie przyjęcia ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: IX/59/2019

uchwała nr IX/59/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VII/40/2019 w sprawie w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2026"

uchwała nr: IX/58/2019

uchwała nr IX/58/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

uchwała nr: IX/57/2019

uchwała nr IX/57/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

uchwała nr: IX/56/2019

uchwała nr IX/56/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

uchwała nr: IX/55/2019

uchwała nr IX/55/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok

uchwała nr: IX/54/2019

uchwała nr IX/54/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 - 2033

Zarządzenia

zarządzenie nr: 68/2019

zarządzenie nr 68/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia funkcji kuriera-wykonawcy, kuriera-łącznika oraz kuriera dla potrzeb akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 66/2019

zarządzenie nr 66/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 65/2019

zarządzenie nr 65/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

zarządzenie nr: 64/2019

zarządzenie nr 64/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

zarządzenie nr: 63/2019

zarządzenie nr 63/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

zarządzenie nr: 62/2019

zarządzenie nr 62/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Sekretarza Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 61/2019

zarządzenie nr 61/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

zarządzenie nr: 60/2019

zarządzenie nr 60/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie kontroli stanu technicznego placów zabaw na terenie miasta i gminy Młynary

zarządzenie nr: 59/2019

zarządzenie nr 59/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 48/2019 w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniach przetargowych na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Młynary"

zarządzenie nr: 58/2019

zarządzenie nr 58/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu "Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II" realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie

zarządzenie nr: 57/2019

zarządzenie nr 57/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełniania warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniach przetargowych na "Budowę Przedszkola w Młynarach - wyposażenie"

zarządzenie nr: 56/2019

zarządzenie nr 56/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży

zarządzenie nr: 55/2019

zarządzenie nr 55/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Młynary za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze dla uczniów z terenu miasta i gminy Młynary

zarządzenie nr: 54/2019

zarządzenie nr 54/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Młynary za 2018 rok

zarządzenie nr: 53/2019

zarządzenie nr 53/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu „Najładniejszy balkon/taras, najładniejsza posesja, najładniejsze gospodarstwo rolne Miasta i Gminy Młynary w 2019 roku” oraz powołania Komisji Konkursowej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij