Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Gmina Młynary

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pracuje:

 • poniedziałek - 7:30 - 15:30
 • wtorek - 7:30 - 15:30
 • środa - 7:30 - 17:00
 • czwartek - 7:30 - 15:30
 • piątek - 7:30 - 14:00


Burmistrz przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku od godz 14:00 z wyłączeniem środy, w którą zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej w Młynarach.
Pokój numer 2

Konta bankowe

Wpłat pieniężnych dokonujemy na wyznaczony przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach numer konta bankowego.
Podstawowy numer konta:


BANK PKO BP S.A.

16 1020 1752 0000 0302 0160 6623

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14 - 420 Młynary; adres e-mail: sekretariat@mlynary.pl
 2. Administrator wyznaczył Pana Andrzeja Wiśniewskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary lub e-mail: jendrzej.wisniewski@gmail.com.
 3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Tablica ogłoszeń

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na nieruchomość gruntową część działki 23/4 obręb 2 Młynary o powierzchni 0,3444 ha na okres 10 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na nieruchomość gruntową. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części działki 23/4 obręb 2 Młynary o powierzchni 0,3444 ha (R-0,0098 ha, Ł-0,3346 ha) na okres 10 lat. Numer księgi wieczystej EL1B/00014042/7.

Usuwanie odpadów rolniczych

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje, iż Gmina Młynary zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn.  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących...

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzanej kontroli na terenie Gminy Młynary

OGŁOSZENIE URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH INFORMUJE, ŻE NA TERENIE CAŁEJ GMINY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ KONTROLE W ZAKRESIE: OBOWIĄZKU WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI DO WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY LUB PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW; OBOWIĄZKU WŁAŚCICIELA DO POSIADANIA...

Stypendium Szkolne na rok 2019/2020

Informacja M-GOPS w Młynarach STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020 zostanie przekazane na wskazane KONTA BANKOWE w 2 TRANSZACH w 2019 r I transza do dnia 15.11.2019 r., II transza do dnia 13.12.2019 r. Ważne informacje dla rodziców : do 20 grudnia 2019 r. należy dostarczyć bilety miesięczne...

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach EOF dot. zgodności ze Strategią Rozwoju EOF/ZiT z Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis RPO Woj. Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z...

Przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych - MŁYNARY

INFORMACJA Urząd Miasta i Gminy w Młynarach informuje, iż w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 01 listopada 2019 roku (tj. piątek) w dniu 31 października 2019 roku zostaną odebrane tylko odpady z Sektora III. Odpady niesegregowane z nieruchomości położonych w...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

Zastępczy odbiór odpadów za 01.11.2019 r.

INFORMACJA Urząd Miasta i Gminy w Młynarach informuje, iż w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym  01 listopada 2019 roku (tj. piątek)  następuje zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych z terenu  sektora III (Bronikowo, Broniszewo, Janiki Pasłęckie,...

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego zadania p.n. " Szkolna baza do zajęć terenowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach" w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze  zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Młynary...

Zapytanie ofertowe na opracowanie programów, organizację i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im, Stefana Żeromskiego w Młynarach

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych

Szanowni Mieszkańcy ! W dniu 24 października 2019 roku (czwartek) zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych tj. szaf, tapczanów, dywanów, sprzętu komputerowego, urządzeń gospodarstwa domowego,...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: na Przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

zamówienie na na Przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

nr sprawy SP.2610.19.2019

zamawiający Gmina Młynary - Szkoła Podstwowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

zamówienie na przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

nr sprawy SP/7/2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: na wykonanie projektu budowlanego zadania p.n. " Szkolna baza do zajęć terenowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach" w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach.

zamówienie na na wykonanie projektu budowlanego zadania p.n. " Szkolna baza do zajęć terenowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach" w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach.

nr sprawy SP/6/2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: opracowanie projektu budowlanego obejmującego realizację zadania: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo nr 107004N (odc. Warszewo - Zastawno)"

zamówienie na opracowanie projektu budowlanego obejmującego realizację zadania: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo nr 107004N (odc. Warszewo - Zastawno)"

nr sprawy RG.7013.11.2019.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: opracowanie programów, organizację i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

zamówienie na opracowanie programów, organizację i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

nr sprawy SP/5/2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im, Stefana Żeromskiego w Młynarach

zamówienie na przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im, Stefana Żeromskiego w Młynarach

nr sprawy SP/4/2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu, urządzeń i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II” realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie

zamówienie na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu, urządzeń i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II” realizowanego w Szkole Podstawowej w Błudowie

nr sprawy SP.2610.18.2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im, Stefana Żeromskiego w Młynarach

zamówienie na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im, Stefana Żeromskiego w Młynarach

nr sprawy SP/3/2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: dostawę oleju napędowego do pojazdu typu bus na potrzeby świadczenia dowozu i odwozu dzieci w ramach realizacji projektu "Przedszkolaki na start!"

zamówienie na dostawę oleju napędowego do pojazdu typu bus na potrzeby świadczenia dowozu i odwozu dzieci w ramach realizacji projektu "Przedszkolaki na start!"

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: świadczenie usługi cateringowej dla uczniów uczestników zajęć w ramach projektu „Mała Szkoła Droga do Sukcesu II”, ” do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

zamówienie na świadczenie usługi cateringowej dla uczniów uczestników zajęć w ramach projektu „Mała Szkoła Droga do Sukcesu II”, ” do miejsca wskazanego przez Zamawiającego

nr sprawy SP.2610.16.2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II

zamówienie na usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach do miejsca zamieszkania, zaplanowane wizyty zawodoznawcze oraz przewóz na zaplanowane wycieczki w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II”

zamówienie na usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach do miejsca zamieszkania, zaplanowane wizyty zawodoznawcze oraz przewóz na zaplanowane wycieczki w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II”

nr sprawy SP/2/2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: na wyłonienie osób do przeprowadzenia warsztatów fotograficznych i obróbki zdjęć dla 8 uczestników zajęć w ramach realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

zamówienie na na wyłonienie osób do przeprowadzenia warsztatów fotograficznych i obróbki zdjęć dla 8 uczestników zajęć w ramach realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

nr sprawy SP.2610.13.2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: na przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

zamówienie na na przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

nr sprawy SP.2610.12.2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

Uchwały Rady

uchwała nr: XIV/89/2019

uchwała nr XIV/89/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/88/2019

uchwała nr XIV/88/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/87/2019

uchwała nr XIV/87/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/86/2019

uchwała nr XIV/86/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/85/2019

uchwała nr XIV/85/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/84/2019

uchwała nr XIV/84/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/83/2019

uchwała nr XIII/83/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/82/2019

uchwała nr XII/82/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie wyboru ławników do Sadu Okręgowego w Elblągu na kadencję w latach 2020-2023

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/81/2019

uchwała nr XII/81/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/80/2019

uchwała nr XII/80/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Młynary

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/79/2019

uchwała nr XII/79/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Młynary, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Młynary oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/78/2019

uchwała nr XII/78/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat części nieruchomości komunalnej oznaczonej jako działka nr 23/4, obręb 2 Młynary

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/77/2019

uchwała nr XII/77/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLVI/304/2018 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Młynary

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/76/2019

uchwała nr XII/76/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola w Młynarach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/75/2019

uchwała nr XII/75/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 97/2019

zarządzenie nr 97/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

zarządzenie nr: 96/2019

zarządzenie nr 96/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

zarządzenie nr: 92/2019

zarządzenie nr 92/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartały 2019 roku

zarządzenie nr: 89/2019

zarządzenie nr 89/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania: "Dostawa oleju napędowego do pojazdy typu bus na potrzeby świadczenia dowozu i odwozu dzieci" w ramach realizacji projektu Przedszkolaki na start!

zarządzenie nr: 87/201

zarządzenie nr 87/201

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Młynary na 2020 rok

zarządzenie nr: 86/2019

zarządzenie nr 86/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

zarządzenie nr: 85/2019

zarządzenie nr 85/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przygotowania i udziału w ćwiczeniu powiatowym z zakresu niemilitarnych zadań obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzenia kryzysowego

zarządzenie nr: 84/2019

zarządzenie nr 84/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzenia konkursu na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" oraz na "Najładniejsze stoisko sołeckie" - Dożynki Gminne 2019

zarządzenie nr: 83/2019

zarządzenie nr 83/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania formacji obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 81/2019

zarządzenie nr 81/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania składu osobowego Drużyny Wykrywania i Alarmowania Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 80/2019

zarządzenie nr 80/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniach przetargowych na "Wykonanie nawierzchni utwardzonej na odcinku drogi gminnej nr 107022N w m. Kraskowo - Etap II"

zarządzenie nr: 78/2019

zarządzenie nr 78/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ustanowienie koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

zarządzenie nr: 77/2019

zarządzenie nr 77/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

zarządzenie nr: 76/2019

zarządzenie nr 76/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

zarządzenie nr: 75/2019

zarządzenie nr 75/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 107010 i Borzynowo - Zastawno nr 107004N odc. Warszewo - Zastawno"

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij