Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Gmina Młynary

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pracuje:

 • poniedziałek - 7:30 - 15:30
 • wtorek - 7:30 - 15:30
 • środa - 7:30 - 17:00
 • czwartek - 7:30 - 15:30
 • piątek - 7:30 - 14:00


Burmistrz przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku od godz 14:00 z wyłączeniem środy, w którą zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej w Młynarach.
Pokój numer 2

Konta bankowe

Wpłat pieniężnych dokonujemy na wyznaczony przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach numer konta bankowego.
Podstawowy numer konta:


BANK PKO BP S.A.

16 1020 1752 0000 0302 0160 6623

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14 - 420 Młynary; adres e-mail: sekretariat@mlynary.pl
 2. Administrator wyznaczył Pana Andrzeja Wiśniewskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary lub e-mail: jendrzej.wisniewski@gmail.com.
 3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Tablica ogłoszeń

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przewozowych - odwóz uczniów wraz z opiekunem z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II

Zapytanie ofertowe na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Młynary

Następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Zapytania Ofertowego: 1) Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych - zobacz 2) Uchwała Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 23 stycznia 2019 roku w...

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na nieruchomość gruntową część działki 23/4 obręb 2 Młynary o powierzchni 0,3444 ha na okres 10 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na nieruchomość gruntową. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części działki 23/4 obręb 2 Młynary o powierzchni 0,3444 ha (R-0,0098 ha, Ł-0,3346 ha) na okres 10 lat. Numer księgi wieczystej EL1B/00014042/7.

Usuwanie odpadów rolniczych

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje, iż Gmina Młynary zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn.  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących...

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzanej kontroli na terenie Gminy Młynary

OGŁOSZENIE URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH INFORMUJE, ŻE NA TERENIE CAŁEJ GMINY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ KONTROLE W ZAKRESIE: OBOWIĄZKU WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI DO WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY LUB PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW; OBOWIĄZKU WŁAŚCICIELA DO POSIADANIA...

Stypendium Szkolne na rok 2019/2020

Informacja M-GOPS w Młynarach STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020 zostanie przekazane na wskazane KONTA BANKOWE w 2 TRANSZACH w 2019 r I transza do dnia 15.11.2019 r., II transza do dnia 13.12.2019 r. Ważne informacje dla rodziców : do 20 grudnia 2019 r. należy dostarczyć bilety miesięczne...

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach EOF dot. zgodności ze Strategią Rozwoju EOF/ZiT z Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis RPO Woj. Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z...

Przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych - MŁYNARY

INFORMACJA Urząd Miasta i Gminy w Młynarach informuje, iż w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym 01 listopada 2019 roku (tj. piątek) w dniu 31 października 2019 roku zostaną odebrane tylko odpady z Sektora III. Odpady niesegregowane z nieruchomości położonych w...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

Zastępczy odbiór odpadów za 01.11.2019 r.

INFORMACJA Urząd Miasta i Gminy w Młynarach informuje, iż w związku z dniem wolnym od pracy przypadającym  01 listopada 2019 roku (tj. piątek)  następuje zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych z terenu  sektora III (Bronikowo, Broniszewo, Janiki Pasłęckie,...

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego zadania p.n. " Szkolna baza do zajęć terenowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach" w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze  zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Młynary...

Zapytanie ofertowe na opracowanie programów, organizację i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Usługę przewozową - odwóz uczniów wraz z opiekunem z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II.

zamówienie na Usługę przewozową - odwóz uczniów wraz z opiekunem z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II.

nr sprawy SP. 2610.20. 2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: „Remont pawilonu sportowego w Młynarach – poprawa infrastruktury sportowej”

zamówienie na „Remont pawilonu sportowego w Młynarach – poprawa infrastruktury sportowej”

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: „Przebudowę dróg wewnętrznych w Młynarach”

zamówienie na „Przebudowę dróg wewnętrznych w Młynarach”

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: „Przebudowę drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola”

zamówienie na „Przebudowę drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola”

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Młynary

zamówienie na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Młynary

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: na Przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

zamówienie na na Przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

nr sprawy SP.2610.19.2019

zamawiający Gmina Młynary - Szkoła Podstwowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

zamówienie na przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

nr sprawy SP/7/2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: na wykonanie projektu budowlanego zadania p.n. " Szkolna baza do zajęć terenowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach" w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach.

zamówienie na na wykonanie projektu budowlanego zadania p.n. " Szkolna baza do zajęć terenowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach" w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach.

nr sprawy SP/6/2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: opracowanie projektu budowlanego obejmującego realizację zadania: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo nr 107004N (odc. Warszewo - Zastawno)"

zamówienie na opracowanie projektu budowlanego obejmującego realizację zadania: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: Sąpy - Warszewo nr 107010N i Borzynowo - Warszewo nr 107004N (odc. Warszewo - Zastawno)"

nr sprawy RG.7013.11.2019.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: opracowanie programów, organizację i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

zamówienie na opracowanie programów, organizację i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

nr sprawy SP/5/2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im, Stefana Żeromskiego w Młynarach

zamówienie na przeprowadzenie warsztatów, konsultacji, diagnozy i analizy oraz sporządzenie indywidualnych profili edukacyjno-zawodowych UP w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im, Stefana Żeromskiego w Młynarach

nr sprawy SP/4/2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

Uchwały Rady

uchwała nr: XV/93/2019

uchwała nr XV/93/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Młynary

Status Obowiązująca

uchwała nr: XV/92/2019

uchwała nr XV/92/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2020

Status Obowiązująca

uchwała nr: XV/91/2019

uchwała nr XV/91/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XV/90/2019

uchwała nr XV/90/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/89/2019

uchwała nr XIV/89/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/88/2019

uchwała nr XIV/88/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/87/2019

uchwała nr XIV/87/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/86/2019

uchwała nr XIV/86/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/85/2019

uchwała nr XIV/85/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/84/2019

uchwała nr XIV/84/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/83/2019

uchwała nr XIII/83/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/82/2019

uchwała nr XII/82/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie wyboru ławników do Sadu Okręgowego w Elblągu na kadencję w latach 2020-2023

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/81/2019

uchwała nr XII/81/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/80/2019

uchwała nr XII/80/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Młynary

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/79/2019

uchwała nr XII/79/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Młynary, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Młynary oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 108/2019

zarządzenie nr 108/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania "Zimowe utrzymanie dróg gminy Młynary w sezonie zimowym 2019/2020"

zarządzenie nr: 107/2019

zarządzenie nr 107/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

zarządzenie nr: 106/2019

zarządzenie nr 106/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania komisji ds. Funduszu Zdrowotnego, opiniującej wnioski w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

zarządzenie nr: 105/2019

zarządzenie nr 105/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach

zarządzenie nr: 103/2019

zarządzenie nr 103/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu obrony cywilnej

zarządzenie nr: 102/2019

zarządzenie nr 102/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona w postępowaniach przetargowych na "Dowożenie uczniów do szkół z terenu miasta i gminy Młynary"

zarządzenie nr: 99/2019

zarządzenie nr 99/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Karoliny Wasiluk nauczyciela kontraktowego Przedszkola w Młynarach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

zarządzenie nr: 98/2019

zarządzenie nr 98/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie w sprawie powołania koordynatora i komitetu organizacyjnego do przeprowadzenia gminnych eliminacji zimowej edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego 2019 dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Ciche zatruwanie to czadu działanie"

zarządzenie nr: 97/2019

zarządzenie nr 97/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

zarządzenie nr: 96/2019

zarządzenie nr 96/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

zarządzenie nr: 93/2019

zarządzenie nr 93/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2018/2019

zarządzenie nr: 92/2019

zarządzenie nr 92/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartały 2019 roku

zarządzenie nr: 91/2019

zarządzenie nr 91/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

zarządzenie nr: 90/2019

zarządzenie nr 90/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 89/2019

zarządzenie nr 89/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania: "Dostawa oleju napędowego do pojazdy typu bus na potrzeby świadczenia dowozu i odwozu dzieci" w ramach realizacji projektu Przedszkolaki na start!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij