Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Gmina Młynary

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pracuje:

 • poniedziałek - 7:30 - 15:30
 • wtorek - 7:30 - 15:30
 • środa - 7:30 - 17:00
 • czwartek - 7:30 - 15:30
 • piątek - 7:30 - 14:00


Burmistrz przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku od godz 14:00 z wyłączeniem środy, w którą zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej w Młynarach.
Pokój numer 2

Konta bankowe

Wpłat pieniężnych dokonujemy na wyznaczony przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach numer konta bankowego.
Podstawowy numer konta:


BANK PKO BP S.A.

16 1020 1752 0000 0302 0160 6623

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14 - 420 Młynary; adres e-mail: sekretariat@mlynary.pl
 2. Administrator wyznaczył Pana Andrzeja Wiśniewskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary lub e-mail: jendrzej.wisniewski@gmail.com.
 3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ważny komunikat

Informacja Burmistrza w sprawie pracy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY W SPRAWIE PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W MŁYNARACH   Od 16 marca 2020 (poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy w Młynarach wstrzymuje osobiste przyjmowanie mieszkańców.   W gminie Młynary na chwilę obecną nie odnotowano zakażenia...

więcej o informacji: Informacja Burmistrza w sprawie pracy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach

Tablica ogłoszeń

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach EOF - Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat A)

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania...

Informacja Burmistrza w sprawie pracy Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MŁYNARY W SPRAWIE PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W MŁYNARACH   Od 16 marca 2020 (poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy w Młynarach wstrzymuje osobiste przyjmowanie mieszkańców.   W gminie Młynary na chwilę obecną nie odnotowano zakażenia...

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo, Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych...

Komunikat

ZAWIADOMIENIE W związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowania na koronawirusa w naszym kraju, zostają wszczęte procedury zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy. Petenci proszeni są w miarę możliwości o załatwianie spraw urzędowych poprzez kontakt telefoniczny Urzędu: 55...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Młynary w zakresie kultury w 2020 roku

 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Młynary w zakresie kultury w 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2020 we wskazanym terminie...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Młynary w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Młynary w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku...

Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach EOF dla poddziałania 4.4.2 RPO WIM 2014-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z...

Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary Na podstawie uchwały nr XXVIII/169/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 lutego 2017 r....

Zapytanie ofertowe na wyjazdy edukacyjne do ośrodka zapewniającego innowacyjne metody pracy terapeutycznej, socjoterapeutycznej oraz rozwój i wspieranie kompetencji miękkich uczniów w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany Studium

Młynary, dnia 07 lutego 2020 r.  RG.6720.1.2020     O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany Studium. ...

Nabór na stanowisko - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie    Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach, informuje, iż od stycznia 2020 r. przystępuje do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób...

Nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2019-2020    Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młynarach informuje o naborze osób chętnych do wzięcia udziału w programie „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2019-2020”. Do...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza nabór...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Rewitalizację budynków komunalnych w Młynarach-I etap; Rewitalizacja budynku komunalnego w Młynarach przy ul. Słowackiego

zamówienie na Rewitalizację budynków komunalnych w Młynarach-I etap; Rewitalizacja budynku komunalnego w Młynarach przy ul. Słowackiego

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pok. Nr 1 (sekretariat)

zamówienie na: opracowanie programu, materiałów szkoleniowych, organizację i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie na potrzeby realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

zamówienie na opracowanie programu, materiałów szkoleniowych, organizację i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie na potrzeby realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

nr sprawy SP.2610.03.2020

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: na wyjazdy edukacyjne do ośrodka zapewniającego innowacyjne metody pracy terapeutycznej, socjoterapeutycznej oraz rozwój i wspieranie kompetencji miękkich uczniów w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

zamówienie na na wyjazdy edukacyjne do ośrodka zapewniającego innowacyjne metody pracy terapeutycznej, socjoterapeutycznej oraz rozwój i wspieranie kompetencji miękkich uczniów w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

nr sprawy SP/8/2020

zamawiający Szkoła Podstawowa w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Młynarach

zamówienie na: opracowanie programu, materiałów szkoleniowych, organizację i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie na potrzeby realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

zamówienie na opracowanie programu, materiałów szkoleniowych, organizację i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Błudowie na potrzeby realizacji projektu pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II”

nr sprawy SP.2610.02.2020

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania: pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)”

zamówienie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania: pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)”

nr sprawy RG.032.3.2020.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. "Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)"

zamówienie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. "Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)"

nr sprawy RG.032.2.2020.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II.

zamówienie na usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II.

nr sprawy SP. 2610.01. 2020

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: wykonywanie usług geodezyjnych w roku 2020 dla Gminy Młynary

zamówienie na wykonywanie usług geodezyjnych w roku 2020 dla Gminy Młynary

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. w ilości ok. 12 000 litrów w ciągu roku

zamówienie na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. w ilości ok. 12 000 litrów w ciągu roku

nr sprawy SP.2610.21.2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: Usługę przewozową - odwóz uczniów wraz z opiekunem z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II.

zamówienie na Usługę przewozową - odwóz uczniów wraz z opiekunem z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II.

nr sprawy SP. 2610.20. 2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: dostawę materiałów biurowych w 2020 roku

zamówienie na dostawę materiałów biurowych w 2020 roku

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

Uchwały Rady

uchwała nr: XIX/126/2020

uchwała nr XIX/126/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonanie dokumentacji projektowej

uchwała nr: XIX/125/2020

uchwała nr XIX/125/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy”

uchwała nr: XIX/124/2020

uchwała nr XIX/124/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2020 rok

uchwała nr: XIX/123/2020

uchwała nr XIX/123/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

uchwała nr: XIX/122/2020

uchwała nr XIX/122/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

uchwała nr: XIX/121/2020

uchwała nr XIX/121/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

uchwała nr: XIX/120/2020

uchwała nr XIX/120/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XVI/97/2019 w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Młynary obowiązującego od dnia 1 września 2019

uchwała nr: XIX/119/2020

uchwała nr XIX/119/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Młynary na 2020 rok

uchwała nr: XIX/118/2020

uchwała nr XIX/118/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia opinii uznania niektórych lasów jako lasy ochronne

uchwała nr: XIX/117/2020

uchwała nr XIX/117/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

uchwała nr: XIX/116/2020

uchwała nr XIX/116/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Młynary

uchwała nr: XIX/115/2020

uchwała nr XIX/115/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach na lata 2020-2025’’

uchwała nr: XIX/114/2020

uchwała nr XIX/114/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

uchwała nr: XIX/113/2020

uchwała nr XIX/113/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035

uchwała nr: XVIII/112/2020

uchwała nr XVIII/112/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/251/2017 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej

Zarządzenia

zarządzenie nr: 30/2020

zarządzenie nr 30/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniach przetargowych na „Rewitalizację budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego”

zarządzenie nr: 29/2020

zarządzenie nr 29/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zamknięcia Targowiska Miejskiego w Młynarach w związku ze stwierdzonymi przypadkami coronavirus (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzenie nr: 28/2020

zarządzenie nr 28/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, Informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 rok

zarządzenie nr: 26/2020

zarządzenie nr 26/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego/ Inżyniera Kontraktu w ramach realizowanego projektu pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – Etap I: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego”

zarządzenie nr: 21/2020

zarządzenie nr 21/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 39/2019 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu „Przedszkolaki na start!” realizowanego w Przedszkolu w Młynarach

zarządzenie nr: 19/2020

zarządzenie nr 19/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy, z zakresu kultury oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

zarządzenie nr: 18/2020

zarządzenie nr 18/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych w gminie Młynary”

zarządzenie nr: 17/2020

zarządzenie nr 17/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji projektu pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego”

zarządzenie nr: 16/2020

zarządzenie nr 16/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach -Etap I: rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego”

zarządzenie nr: 15/2020

zarządzenie nr 15/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zadania: Rewitalizacja parku „Za Młynem” na terenie Sołectwa Młynary

zarządzenie nr: 14/2020

zarządzenie nr 14/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 90/2019 w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Młynary

zarządzenie nr: 13/2020

zarządzenie nr 13/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach w roku 2020 przypadających w zamian za święto przypadające w sobotę

zarządzenie nr: 11/2020

zarządzenie nr 11/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie planowanych kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w roku 2020

zarządzenie nr: 10/2020

zarządzenie nr 10/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok

zarządzenie nr: 09/2020

zarządzenie nr 09/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 18/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Młynary

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij