Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Gmina Młynary

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pracuje:

  • poniedziałek - 7:30 - 15:30
  • wtorek - 7:30 - 15:30
  • środa - 7:30 - 17:00
  • czwartek - 7:30 - 15:30
  • piątek - 7:30 - 14:00


Burmistrz przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku od godz 14:00 z wyłączeniem środy, w którą zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej w Młynarach.
Pokój numer 2

Numery kont bankowych

Wpłat pieniężnych dokonujemy na wyznaczony przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach numer konta bankowego.
Podstawowy numer konta:


BANK PKO BP S.A.

16 1020 1752 0000 0302 0160 6623

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie o naborze na staż w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach zaprasza osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu do składania ofert na odbycie stażu w oczyszczalni ścieków w Młynarach, na stanowisku "operator urządzeń oczyszczalni ścieków"

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zakup urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji

zamówienie na Zakup urządzenia ciśnieniowego do udrażniania kanalizacji

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

zamówienie na: Dostawę pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Młynarach w ramach projektu "Przedszkolaki na start!"

zamówienie na Dostawę pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Młynarach w ramach projektu "Przedszkolaki na start!"

nr sprawy RG.0411.13.1.2019.KS

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: Dostawę i montaż wyposażenia Przedszkola w Młynarach w ramach projektu "Przedszkolaki na start!"

zamówienie na Dostawę i montaż wyposażenia Przedszkola w Młynarach w ramach projektu "Przedszkolaki na start!"

nr sprawy RG.0411.13.2.2019.KS

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

Uchwały Rady

uchwała nr: VII/41/2019

uchwała nr VII/41/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu kontroli komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2019 r.

uchwała nr: VII/40/2019

uchwała nr VII/40/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2019-2026”

uchwała nr: VII/39/2019

uchwała nr VII/39/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Młynary

uchwała nr: VII/38/2019

uchwała nr VII/38/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Młynary oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019

uchwała nr: VII/37/2019

uchwała nr VII/37/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Młynary na 2019 rok

uchwała nr: VII/36/2019

uchwała nr VII/36/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 r., Nr XII/74/2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

uchwała nr: VII/35/2019

uchwała nr VII/35/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok

uchwała nr: VII/34/2019

uchwała nr VII/34/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów sołectw Gminy Młynary

uchwała nr: VII/33/2019

uchwała nr VII/33/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Młynarach

uchwała nr: VII/32/2019

uchwała nr VII/32/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Młynary

uchwała nr: VII/31/2019

uchwała nr VII/31/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 r.

uchwała nr: VII/30/2019

uchwała nr VII/30/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 - 2033

uchwała nr: VI/29/2019

uchwała nr VI/29/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Młynarach poprzez zmianę siedziby

uchwała nr: VI/28/2019

uchwała nr VI/28/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Błudowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Błudowie

uchwała nr: VI/27/2019

uchwała nr VI/27/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Młynary

Zarządzenia

zarządzenie nr: 47/2019

zarządzenie nr 47/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2018 rok

zarządzenie nr: 46/2019

zarządzenie nr 46/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na realizację zadań: Dostawa pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Młynarach" oraz "Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola w Młynarach"

zarządzenie nr: 45/2019

zarządzenie nr 45/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika

zarządzenie nr: 44/2019

zarządzenie nr 44/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

zarządzenie nr: 42/2019

zarządzenie nr 42/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Młynary za 2018 rok

zarządzenie nr: 41/2019

zarządzenie nr 41/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

zarządzenie nr: 40/2019

zarządzenie nr 40/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2019 roku

zarządzenie nr: 39/2019

zarządzenie nr 39/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu "Przedszkolaki na start!" realizowanego w Przedszkolu w Młynarach

zarządzenie nr: 38/2019

zarządzenie nr 38/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. inwestycji i gospodarki nieruchomościami

zarządzenie nr: 37/2019

zarządzenie nr 37/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży

zarządzenie nr: 36/2019

zarządzenie nr 36/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

zarządzenie nr: 35/2019

zarządzenie nr 35/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Młynarach

zarządzenie nr: 33/2019

zarządzenie nr 33/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie odwołania p.o. Dyrektora Ośrodka Kultury w Młynarach

zarządzenie nr: 32/2019

zarządzenie nr 32/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniach przetargowych na "Przebudowę nawierzchni dróg powiatowych w Młynarach, Nr 2154N - ul. Osińskiego; Nr 2157N - ul. Staszica w Młynarach - II ETAP" oraz na "Przebudowę przepustu wielookularowego na rz. Bauda w km 37+200 w miejscowości Gardyny Leśniczówka"

zarządzenie nr: 31/2019

zarządzenie nr 31/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary, sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury, Informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij