Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Gmina Młynary

Godziny pracy

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach pracuje:

 • poniedziałek - 7:30 - 15:30
 • wtorek - 7:30 - 15:30
 • środa - 7:30 - 17:00
 • czwartek - 7:30 - 15:30
 • piątek - 7:30 - 14:00


Burmistrz przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku od godz 14:00 z wyłączeniem środy, w którą zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej w Młynarach.
Pokój numer 2

Konta bankowe

Wpłat pieniężnych dokonujemy na wyznaczony przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach numer konta bankowego.
Podstawowy numer konta:


BANK PKO BP S.A.

16 1020 1752 0000 0302 0160 6623

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14 - 420 Młynary; adres e-mail: sekretariat@mlynary.pl
 2. Administrator wyznaczył Pana Andrzeja Wiśniewskiego na Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary lub e-mail: jendrzej.wisniewski@gmail.com.
 3. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja zadań ustawowych gminy. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Tablica ogłoszeń

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 36/3, obręb Młynary 02, gm. Młynary

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 36/3, obręb Młynary 02, gm. Młynary

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie nawierzchni dróg gminnych: Sąpy – Warszewo nr 107010N i Borzynowo – Warszewo – Zastawno nr 107004N (odc. Warszewo – Zastawno)”

Młynary, dnia 16.01.2020 r. RG.6220.4.2019.AC   OBWIESZCZENIE             Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz....

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zbiorników magazynowych wraz z niezbędnymi postumentami i urządzeniami” na działce Nr 37/9, obręb 2 Młynary, ul. Dworcowa 38, 14-420 Młynary, powiat elbląski, województwo Warmińsko-Mazurskie

Młynary, dnia 16.01.2020 r. RG.6220.5.2019.AC   OBWIESZCZENIE             Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz....

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie nawierzchni dróg gminnych: Sąpy – Warszewo nr 107010N i Borzynowo – Warszewo – Zastawno nr 107004N (odc. Warszewo – Zastawno)”

Młynary, dnia 31.12.2019  r. RG.6220.4.2019.AC   OBWIESZCZENIE     Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust....

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zbiorników magazynowych wraz z niezbędnymi postumentami i urządzeniami” na działce Nr 37/9, obręb 2 Młynary, ul. Dworcowa 38, 14-420 Młynary, powiat elbląski, województwo Warmińsko-Mazurskie

Młynary, dnia 30.12.2019 r. RG.6220.5.2019.AC OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października...

Zapytanie ofertowe na usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

O przygotowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo Łowieckie, zwanego dalej...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przewozowych - odwóz uczniów wraz z opiekunem z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błudowie informuje o nie rozstrzygnięciu ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SP.2610.20.2019 z dnia 05 grudnia 2019 roku na: Usługę przewozową - odwóz uczniów wraz z opiekunem z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania: pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)”

zamówienie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania: pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola (2019-2020)”

nr sprawy RG.032.3.2020.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. "Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)"

zamówienie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. "Remont pawilonu sportowego w Młynarach (2018-2020)"

nr sprawy RG.032.2.2020.DM

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II.

zamówienie na usługę przewozową- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II.

nr sprawy SP. 2610.01. 2020

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: wykonywanie usług geodezyjnych w roku 2020 dla Gminy Młynary

zamówienie na wykonywanie usług geodezyjnych w roku 2020 dla Gminy Młynary

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. w ilości ok. 12 000 litrów w ciągu roku

zamówienie na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. w ilości ok. 12 000 litrów w ciągu roku

nr sprawy SP.2610.21.2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa w Błudowie

zamówienie na: Usługę przewozową - odwóz uczniów wraz z opiekunem z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II.

zamówienie na Usługę przewozową - odwóz uczniów wraz z opiekunem z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II.

nr sprawy SP. 2610.20. 2019

zamawiający Szkoła Podstawowa w Błudowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

zamówienie na: dostawę materiałów biurowych w 2020 roku

zamówienie na dostawę materiałów biurowych w 2020 roku

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: „Przebudowę drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola”

zamówienie na „Przebudowę drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola”

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: „Remont pawilonu sportowego w Młynarach – poprawa infrastruktury sportowej”

zamówienie na „Remont pawilonu sportowego w Młynarach – poprawa infrastruktury sportowej”

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: „Przebudowę dróg wewnętrznych w Młynarach”

zamówienie na „Przebudowę dróg wewnętrznych w Młynarach”

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

zamówienie na: organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Młynary

zamówienie na organizację emisji obligacji komunalnych Gminy Młynary

zamawiający Gmina Młynary

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy w Młynarach

Uchwały Rady

uchwała nr: XVII/104/2019

uchwała nr XVII/104/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Młynarach na 2020 rok

uchwała nr: XVII/103/2019

uchwała nr XVII/103/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary

uchwała nr: XVII/102/2019

uchwała nr XVII/102/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

uchwała nr: XVII/100/2019

uchwała nr XVII/100/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok

uchwała nr: XVII/099/2019

uchwała nr XVII/099/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035

uchwała nr: XVI/101/2019

uchwała nr XVI/101/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

uchwała nr: XVI/98/2019

uchwała nr XVI/98/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/92/2019 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2020

uchwała nr: XVI/97/2019

uchwała nr XVI/97/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Młynary obowiązującego od dnia 1 września 2019

uchwała nr: XVI/96/2019

uchwała nr XVI/96/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Błudowie

uchwała nr: XVI/95/2019

uchwała nr XVI/95/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

uchwała nr: XVI/94/2019

uchwała nr XVI/94/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033

uchwała nr: XV/93/2019

uchwała nr XV/93/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Młynary

Status Obowiązująca

uchwała nr: XV/92/2019

uchwała nr XV/92/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Młynary na rok 2020

zmieniona przez XVI/98/2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: XV/91/2019

uchwała nr XV/91/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XV/90/2019

uchwała nr XV/90/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2019 – 2033

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 2/2020

zarządzenie nr 2/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola w Młynarach prowadzonego przez Gminę Młynary

zarządzenie nr: 1/2020

zarządzenie nr 1/2020

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Miasta i Gminy Młynary w roku 2020

zarządzenie nr: 122/2019

zarządzenie nr 122/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 87/2019 w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Młynary na 2020 rok

zarządzenie nr: 120/2019

zarządzenie nr 120/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Młynary w 2020 roku

zarządzenie nr: 119/2019

zarządzenie nr 119/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce grzebalne na cmentarzy komunalnym w Młynarach oraz użytkowanie domu pogrzebowego (kaplicy)

zarządzenie nr: 118/2019

zarządzenie nr 118/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót zadania pn. "Przebudowa przepustu wielookularowego na rz. Bauda w km 37+200

zarządzenie nr: 117/2019

zarządzenie nr 117/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Młynary i jednostek organizacyjnych Gminy Młynary

zarządzenie nr: 116/2019

zarządzenie nr 116/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny i spełnienia warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniach przetargowych na: 1) "Przebudowa drogi gminnej nr 107013N w m. Ojcowa Wola" 2)"Przebudowa dróg wewnętrznych w Młynarach" 3)"Remont pawilonu sportowego w Młynarach - poprawa infrastruktury sportowej"

zarządzenie nr: 114/2019

zarządzenie nr 114/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach

zarządzenie nr: 113/2019

zarządzenie nr 113/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 106/2019 w sprawie powołania komisji ds. Funduszu Zdrowotnego, opiniującej wnioski w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

zarządzenie nr: 112/2019

zarządzenie nr 112/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

zarządzenie nr: 111/2019

zarządzenie nr 111/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2019 rok

zarządzenie nr: 108/2019

zarządzenie nr 108/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania "Zimowe utrzymanie dróg gminy Młynary w sezonie zimowym 2019/2020"

zarządzenie nr: 107/2019

zarządzenie nr 107/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

zarządzenie nr: 106/2019

zarządzenie nr 106/2019

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie powołania komisji ds. Funduszu Zdrowotnego, opiniującej wnioski w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

zmienione/uchylone przez 113/2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij