W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany Studium

Młynary, dnia 07 lutego 2020 r. 

RG.6720.1.2020


 O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w zmiany Studium.

   Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) oraz na podstawie art.39 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2170) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Młynarach uchwały Nr XVII/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Młynary oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz prognozy w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@mlynary.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 
Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
/-/ Renata Wioletta Bednarczyk  

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na :

  • Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Młynary
  • BIP Urzędu Miasta i Gminy Młynary bip.mlynary.pl oraz www.mlynary.pl
  • Tablice ogłoszeń sołectw

Powiadom znajomego