W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Młynary

                                                                Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 116/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 02 grudnia 2022 r.

 

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad 
 i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Młynary

 

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U.z 2021 r., poz. 162 ze zmianami) organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zmianami) kontrole planuje się i przeprowadza  po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe.

 

Podstawa prawna kontroli:

 1. Art. 18 ust. 8 oraz art. 18ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
   w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 
   ze zmianami),
 2. Rozdział 5 (art. 45-65) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 
   (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zmianami).

Zakres przedmiotowy kontroli:

Przestrzeganie określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przy analizie naruszenia prawa w zakresie składania oświadczeń o wysokości wartości sprzedaży uwzględnia się takie obszary ryzyka jak zawyżenie lub zaniżenie tej wartości. Wskazywać na to może wykazanie w oświadczeniu:

 - kwot równych z progiem granicznym dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych kwotach, które pozwalają wnosić opłaty w wysokości opłaty podstawowej,

- kwot nie zawierających wartości groszowych,

- nagłego, znacznego spadku wartości sprzedaży (z wyjątkiem sytuacji niezależnych 
 od przedsiębiorcy).

 

Zakres podmiotowy kontroli:

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.


W szczególności kontrolowane będą punkty sprzedaży alkoholu:

 • na które wpływają skargi lub interwencje,
 • w których stwierdzono wcześniej nieprawidłowości,
 • nowo powstałe punkty sprzedaży,
 • wobec których prowadzono postępowanie o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przy planowaniu kontroli uwzględnia się zapis art. 58 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którym organ kontroli nie przeprowadza kontroli, 
w przypadku gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ.

 

Osoby przeprowadzające kontrolę:

Upoważnieni członkowie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młynarach. W razie potrzeby w asyście funkcjonariuszy Policji.

 

Dokumenty wymagane przez organ kontrolny od przedsiębiorcy podczas kontroli:

 1. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,
 2. tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
 3. faktury zakupu napojów alkoholowych.

Dokumenty sporządzane podczas kontroli:

 1. Protokół kontrolny,
 2. Inne(w razie potrzeby).

 Analizę należy przeprowadzić raz w roku przed sporządzeniem planu kontroli. Analizę sporządza Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młynarach. Ustalony na podstawie dokonanej analizy plan kontroli wraz z przeprowadzoną analizą do zatwierdzenia przedstawia się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary w terminie do dnia 13 grudnia każdego roku.

 

Zasad powyższych nie stosuje się w przypadku, gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie: zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku.

 

Inne uwagi:

 1. pracownicy organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia 
   do przeprowadzenia kontroli (art. 49 ustawy Prawo przedsiębiorców),
 2. kontrole przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu przedsiębiorcy 
   o zamiarze wszczęcia kontroli (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców),
 3. przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy (art. 57 ustawy Prawo przedsiębiorców) oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej
   do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w razie jego nieobecności 
   (art. 50 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców),
 4. kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę lub w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub w siedzibie organu kontroli (art. 51 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Powiadom znajomego