W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: [email protected]
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Dyrektor Przedszkola w Młynarach ogłasza nabór na wolne stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Agata Frąckiewicz, Młynary
Uzasadnienie wyboru Pani Agata Frąckiewicz spełnia wymagania wskazanie w ogłoszeniu o naborze na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego. Ponadto wykazała się niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem, które pozwoli na rzetelne i sumienne wykonywanie powierzonych zadań na ww. stanowisku pracy.
Szczegóły
Stanowisko Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejsce pracy Przedszkole w Młynarach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Przedszkole w Młynarach

Treść

DYREKTOR PRZEDSZKOLA W MŁYNARACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

 Przedszkole w Młynarach realizując projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Przedszkolaki na start!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 poszukuje kandydata na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego.

 

I.       Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.), czyli kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu posiada osoba, która ukończyła:
  1)      studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
  2)      lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  3)      lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1) i 2), i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  4)      lub studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  5)       lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  6)      lub studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 4) i 5)  oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  7)      lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom,
  8)      lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w pkt 7) oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,
  9)      lub studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym,
  10)   lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.
 2. posiadanie polskiego obywatelstwa,
 3. pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych
 4. korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
 7. spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 8. znajomość przepisów prawa oświatowego w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.

II.      Wymagania dodatkowe:

 

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,
 • umiejętność pracy w zespole, w tym cierpliwość i opanowanie,
 • łatwość nawiązywania kontaktu z dziećmi,
 • kreatywność i innowacyjność,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność i rzetelność wykonywania powierzonych obowiązków i zadań,
 • umiejętność obsługi komputera.

III.    Ogólny zakres obowiązków:

 

 • organizowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym 3-4-latków,
 • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
 • tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,
 • rozpoznawanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków, uwzględnianie wniosków wynikających z przeprowadzonej diagnozy w dalszej pracy z dziećmi,
 • dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka),
 • systematyczne planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej bezpośrednio z dziećmi lub na ich rzecz, nauczyciel odpowiada za jakość i wyniki tej pracy,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
 • współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
 • czynny udział w pracach rady pedagogicznej oraz realizacja jej postanowień i uchwał,
 • realizowanie zadań i czynności wynikających ze statutu przedszkola i wewnętrznych regulaminów oraz procedur.

IV.    Warunki pracy:

 

 • miejsce wykonywania pracy: Przedszkole w Młynarach, ul. Polna 4,
 • umowa o pracę na czas określony od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.,
  • wymiar czasu pracy: pełny etat (25 godzin tygodniowo).

V.      Wymagane dokumenty:

 

 • list motywacyjny,
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego stopień awansu zawodowego (jeśli kandydat posiada),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej  zdolności  do  czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela.

Kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).


VI.    Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Młynarach” w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. do godziny 16:00 w siedzibie Przedszkola przy ul. Słowackiego 14 w Młynarach. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu przesyłki do przedszkola.

Oferty niespełniające wymagań formalnych lub dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do Dyrektora Przedszkola w Młynarach.

Informacja końcowa o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Młynary, na tablicy informacyjnej w Przedszkolu w Młynarach oraz na stronie internetowej mlynary.pl – zakładka „Przedszkole w Młynarach”.

W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 55/ 248 60 83.


 

 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane