W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Paulina Bednarczyk
Uzasadnienie wyboru INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU
 na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnychInformuję, że w wyniku zakończenia procedury, na stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych wybrana została Pani Paulina Bednarczyk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Kandydatka posiada wymagane wykształcenie i doświadczenie, 
oraz potrzebne kwalifikacje, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się 
wiedzą niezbędną do wykonywania pracy na w/w stanowisku.  
Szczegóły
Stanowisko ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych
Miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
Termin składania ofert
Status rozstrzygnięte

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ogłasza nabór 

na wolne stanowisko urzędnicze 

Stanowisko ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych

  1. Dane podstawowe:

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29.
2. Czas pracy: pełny etat 40 godzin tygodniowo.
3. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: III kwartał 2022 r.
4. Stanowisko pracy: praca z przewagą wysiłku umysłowego, w pozycji siedzącej, związana z obsługą urządzeń biurowych i obsługą monitorów ekranowych powyżej 4 godzin. 

 

    II. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania:
1.  Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie, 
2)  znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
3)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, 
6)  nieposzlakowana opinia, 
7)  znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań tj. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Kodeks postępowania administracyjnego, 
8)  wykształcenie minimum średnie i 3-letni staż pracy,
9)  prawo jazdy kat. B.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

1)  umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
2)  dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu MS Office, 
3)  obsługa urządzeń biurowych,
4)  predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność analitycznego myślenia, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy,
5)  dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej.

 

III.  Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
 
1.  Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy.
2.  Naliczanie, księgowanie i egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.  Prowadzenie rejestru działalności regulowanej i przekazywanie informacji w tym zakresie wojewodzie. 
4.  Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. 
5.  Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
6.  Ustalanie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
7.  Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

IV.  Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy: pełen etat,
2) miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Młynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary,
3) liczba stanowisk pracy: 1,
4) praca przy komputerze,
Osoba zatrudniona na w/w stanowisko będzie podlegała bezpośrednio Kierownikowi Referatu Gospodarczego.


V.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu maju 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

VI.  Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej – własnoręcznie podpisane,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym spełnienie wymagań niezbędnych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, 
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane własnoręcznie,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów – podpisane własnoręcznie,
7) oświadczenie o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe – podpisane własnoręcznie,
8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku – podpisane własnoręcznie,
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego – podpisane własnoręcznie,
10) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

VII.  Sposób i termin składania ofert: 
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach ul. Dworcowa 29 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych” w terminie do dnia 17 czerwca 2022 r. do godz. 14:00. W przypadku złożenia dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach.
2.  Planowany termin otwarcia ofert – 20 czerwca 2022 roku. 
3.  Tylko kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru. O kolejnych etapach naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.
4. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Młynary http://bip.mlynary.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń.
5.  Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie.

 

VIII.  Informacje dodatkowe:

  1. List motywacyjny i CV powinny zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”
  2. Oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
  3. Kserokopie dokumentów dostarczonych przez kandydata muszą być opatrzone klauzulą o treści: „Oświadczam, że przedłożony dokument jest zgodny z posiadanym przeze mnie oryginałem”, datą oraz własnoręcznym podpisem.
  4. Nabór przeprowadza Komisja, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.
  5. Ostateczną decyzję o zatwierdzeniu wyników naboru podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Młynary, może on również unieważnić postępowanie na każdym etapie.
  6. Z kandydatem wybranym przez Komisję, którego kandydatura zostanie zatwierdzona przez Burmistrza, zostanie nawiązany stosunek pracy w ramach umowy o pracę.
  7. Informacji w sprawie konkursu udziela Inspektor ds. kadrowych – Katarzyna Abramowicz.
  8. Po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane, zostaną komisyjnie zniszczone.Młynary, dnia 6 czerwca 2022 r.

Młynary, dnia 6 czerwca 2022 r.

 
 
załącznik do protokołu z dnia 20 czerwca 2022 r.  z przeprowadzonego I etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych.                                        


 

INFORMACJA O WYNIKU I ETAPU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych


 W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się niżej wymieniona osoba: 
Pani Paulina Bednarczyk, zam. Zaścianki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu. 

 


INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU
 na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury, na stanowisko urzędnicze Stanowisko ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych wybrana została Pani Paulina Bednarczyk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 
Kandydatka posiada wymagane wykształcenie i doświadczenie, 
oraz potrzebne kwalifikacje, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się 
wiedzą niezbędną do wykonywania pracy na w/w stanowisku.  

Powiadom znajomego