Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenie nr 12/2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do oddziału przedszkolnego innej formy wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Treść

ZARZĄDZENIE NR 12/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 31 stycznia  2020 r.
 
w sprawie zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do oddziału przedszkolnego innej formy wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej,  szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego
 
 Na  podstawie  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.  U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571)  oraz  art.  32  ust. 6,  art. 39 ust. 4,  art. 39a  ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo  oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 2245, 1078, 1680, 2197, 2248, 1078, 1681, 1818, 2197), zarządza się  co następuje:
 
§ 1
Zwrot rodzicom/opiekunom  prawnym dziecka/ucznia niepełnosprawnego kosztów  przewozu  dzieci,  młodzieży  i uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych  z  miejsca zamieszkania do miejsc  i z miejsc, o  których  mowa w §  2 ust. 1 uwzględniających  miejsca pracy rodzica/opiekuna prawnego i z powrotem następuje  po  spełnieniu  warunków  określonych w Ustawie, na podstawie wniosku  złożonego  do Urzędu Miasta i Gminy Młynary wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
 
§ 2
Zwrot kosztów przejazdu przysługuje za dni nauki szkolnej, z wyłączeniem przerw określonych w kalendarzu roku szkolnego.
 
§ 3
  1. Zwrot  kosztów  jednorazowego   przewozu   następuje  w  wysokości określonej według wzoru opisanego w art. 39a ust. 2 Ustawy z dnia 14 października 2019 r. Prawo Oświatowe którego wzór stanowi załącznik 4 do niniejszego zarządzenia.
  2. Rozliczenie należy składać raz w miesiącu za miesiąc poprzedni.
  3. Podstawa obliczenia zwrotu kosztów przejazdu stanowi:
1) dokument potwierdzający przejazd dziecka i opiekuna – bilety w przypadku korzystania z powszechnej komunikacji zbiorowej
2) w przypadku przejazdu samochodem osobowym wzór:
 
koszt= (a-b)*c*d100
gdzie:
 
a- liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca zamieszkania lub miejsc pracy i z powrotem,
 
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu , o którym mowa  w li. a,
 
c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla danego pojazdu, (średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie)
 
d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.
 
       4. Miesięczną wysokość zwrotu kosztów ustala się :
1) w przypadku środków powszechnej komunikacji zbiorowej – na podstawie dokumentów o których mowa w ust. 3 pkt. 1,
2) w przypadku dowożenia własnym samochodem – mnożąc koszt przejazdu o którym mowa w ust. 3 pkt 2 przez liczbę potwierdzonych dni dowożenia wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
3) w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu wylicza się tak samo jak w punkcie 2.
 
§ 4
 
  1. Na podstawie wniosku o którym mowa w § 1 zawierana jest umowa pomiędzy rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami a Burmistrzem Miasta i Gminy Młynary
  2. Umowy o zwrot kosztów  przewozu  zawierane  są na podstawie  niniejszego  zarządzenia po ustaleniu przez  Radę  Miejską w Młynarach  średniej ceny paliwa w gminie, zgodnie  z Ustawą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 5
 
Traci  moc  zarządzenie nr 14/2015  Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 19 lutego 2015 r. w  sprawie  zasad zwrotu kosztów transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych  do szkoły.
   
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
Renata Wioletta Bednarczyk   

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij