W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenie nr 23/2020

XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Młynary przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych za 2019 rok

Treść

Zarządzenie Nr 23/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 10 marca 2020 roku
 
w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Młynary przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych  za 2019 rok
 
    Na podstawie art. 4 oraz  art. 51  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) w związku z § 27 i 28 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911)  –  zarządzam, co następuje:

§ 1
 
1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z:
1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

§ 2
1. Przy sporządzeniu łącznych sprawozdań finansowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-4, należy dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami na „Arkuszu wyłączeń”, który podpisuje Skarbnik - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.
2. Wyłączeniu wzajemnych rozliczeń dokonuje się między poniższymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Młynary:
1) Urząd Miasta i Gminy Młynary – samorządowa jednostka budżetowa,
2) Szkoła Podstawowa  w Młynarach – samorządowa jednostka budżetowa,
3) Szkoła Podstawowa w  Błudowie – samorządowa jednostka budżetowa,
4) Przedszkole w Młynarach – samorządowa jednostka budżetowa,
5) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach – samorządowa jednostka  budżetowa,
6) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach – samorządowy zakład budżetowy.
3. Gmina Młynary na podstawie sprawozdań finansowych złożonych przez jednostki określone w § 2 ust. 2, w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku,  sporządza łączne sprawozdania finansowe, będące sumą sprawozdań finansowych jednostek, wyłączając odpowiednio:
1) wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze,
2) wynik finansowy  ustalony na operacjach  dokonywanych między jednostkami, o których mowa w § 2 ust. 2.
§ 3
 
1. Jednostki organizacyjne ujęte w § 2 ust. 2,  w terminie do dnia 31 marca 2020 roku przekazują do Burmistrza Miasta i Gminy Młynary – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2  do niniejszego Zarządzenia - arkusze wyłączeń sporządzone na podstawie ewidencji księgowej, w których wykazują informacje potrzebne  do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
2. W załącznikach, o których mowa w § 3 ust. 1, każda jednostka organizacyjna powinna przedstawić informację o operacjach gospodarczych zawartych z jednostkami wchodzącymi w skład grupy sporządzającej łączne sprawozdanie, tj. w szczególności informacje o:
1) sprzedaży na rzecz innych jednostek składników majątkowych,
2) nabytych świadczeniach i usługach od innych jednostek,
3) należnościach  od innych jednostek,
4) zobowiązaniach od innych jednostek.

§ 4
Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Młynary.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
Renata Wioletta Bednarczyk   

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane