W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenie nr 81/2020

XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Młynary na 2021 rok

Treść

Zarządzenie Nr 81/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 09 września 2020 roku

w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy Młynary na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2021 rok, stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 2

Skarbnik przekaże druki materiałów planistycznych oraz założenia do projektu budżetu na 2021 rok kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy, którzy odpowiedzialni są merytorycznie  za poszczególne zadania ujęte w projekcie budżetu gminy.
§ 3

Materiały planistyczne do projektu na 2021 rok w zakresie planu dochodów  i wydatków, winny być opracowane w pełnej szczegółowości klasyfikacji  budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych       (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

§ 4

W celu zachowania równowagi budżetowej, o której mowa w art. 242 ust 1 ustawy  o finansach publicznych, wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących oraz wydatków o charakterze uznaniowym. Poziom wydatków bieżących wyznaczony będzie poprzez możliwe do osiągnięcia dochody bieżące.

§ 5

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które należy uwzględnić przy opracowaniu wielkości budżetowych na 2021 roku:
 1. wzrost PKB o 4,0 %;
 2. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 %;
 3. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku będzie wynosiło 2 800,00 zł;4) minimalna stawka godzinowa w 2021 roku będzie wynosiła 18,30 zł.
§ 6

I. ZAŁOŻENIA DO PLANOWANIA  DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 1. Ustalając prognozowane dochody należy podać ich źródło oraz kalkulację przyjętych wielkości wynikających m.in.: z przewidywanego wykonania za 2020 rok, zawartych umów, wydanych decyzji, powierzchni gruntów i nieruchomości podlegających opodatkowaniu  z zastosowaniem  przyjętych stawek podatkowych na 2021 rok -  przy  zachowaniu częściowych ulg  i zwolnień określonych w uchwale.
 2. Dochody z  majątku gminy szacuje się na podstawie:
  1) wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2021 r., 
  2) zawartych umów o dzierżawę, najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz  wniosków o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
  3)wpływów z tytułu umów wieczystego użytkowania gruntów oraz planowanego wykupu prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4) należnych na 2021 rok rat z tytułu kupna nieruchomości na raty.

Pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy i instytucje kultury winny być ustalone na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług  i obowiązujących cen jednostkowych.


II. ZASADY PLANOWANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

 1. Zakłada się racjonalizację wydatków bieżących, poprzez zwiększenie celowości i oszczędności w  gospodarowaniu środkami publicznymi. W tym celu planuje się wydatki bieżące na poziomie 2020 roku powiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
  W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej planu wydatków bieżących  na 2021 rok, należy wyspecyfikować kwoty na poszczególne rodzaje wydatków  wraz z ich uzasadnieniem. 
 2. Jednostki organizacyjne Gminy oraz Ośrodek Kultury w Młynarach w planach wydatków na 2021 rok - nie mogą planować nieuzasadnionych wydatków inwestycyjnych, wydatków remontowych oraz nieuzasadnionego zakupu materiałów, wyposażenia i środków dydaktycznych.
 3. W pierwszej kolejności zabezpiecza się niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto już zobowiązania podpisując umowy z wykonawcami – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych.

 4. Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych jest miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2020 roku,  pomnożona przez kalkulacyjną liczbę etatów i liczbę 12 miesięcy, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych i stopni awansów zawodowych nauczycieli.
 5. Należne odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe oraz przewidywany wzrost wynagrodzeń należy wyspecyfikować oraz szczegółowo uzasadnić.
 6. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników w jednostkach organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem nauczycieli, których wynagrodzenie regulowane jest odrębnymi przepisami prawnymi.
 7. Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45 %.
 8. Należy zabezpieczyć w planach wydatków jednostek organizacyjnych Gminy (§4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający”) środki w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracowników z przeznaczeniem na wpłaty przez pracodawcę na PPK – zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).
 9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować zgodnie z ustaw z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1070).
 10. W odniesieniu do placówek oświatowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, należy planować zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.),  tj. 110 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 niniejszej ustawy.
  Natomiast dla emerytów  i  rencistów należy planować zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 2215 z późn. zm.), tj. w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
 11. Odpis na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli należy planować  w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ustawy KN w rozdziale 80146 w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej ).
 12. Odpis na pomoc zdrowotną nauczycieli należy planować w wysokości 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli  w rozdziale 80195   § 3020 zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/140/2008 Rady Miejskiej   w Młynarach z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 13. W projekcie budżetu gminy tworzy się poniższe rezerwy:
  1)  rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1%  i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
  2) rezerwę celową  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – zgodnie     z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.).
 14. W przypadku dotacji przyznanych na 2021 rok dla samorządowych instytucji kultury i biblioteki, obowiązkiem będzie przedłożenie przez te jednostki planu finansowego, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) z wyodrębnieniem:
  1) przychodów z prowadzonej działalności;
  2) dotacji z budżetu Miasta i Gminy Młynary;
  3) kosztów, w tym:
  a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
  c) zakup towarów i usług;
  4) środki na wydatki majątkowe;
  5) środki przyznane innym podmiotom;
  6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
  7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.
  W części opisowej należy podać uzasadnienie przyjętych  wartości dochodów i wydatków oraz wyodrębnić koszty związane z remontami, zadaniami inwestycyjnymi oraz organizacją imprez kulturalnych.
 15. Materiały dotyczące planowanych wydatków inwestycyjnych na 2021 r. należy przedstawić w podziale na inwestycje:
  1) Inwestycje  rozpoczynane w 2021 roku, z uwzględnieniem:
  - znaczenia zadania dla gminy,
  - szczegółowy opis zadania,
  - możliwość pozyskania dodatkowych środków,
  - łączny koszt zadania i sposób sfinansowania zadania – ( środki własne gminy, dofinansowanie z budżetu UE lub inne środki krajowe ),
  - stan przygotowania inwestycji  i  okres realizacji.
  2) Inwestycje kontynuowane:
  - środki poniesione w poprzednich latach,
  - wartość i zakres realizacji w 2021  roku i w latach następnych,
 16. Remonty kapitalne istniejących obiektów:
  -  należy określić szczegółowy przedmiar robót, zakres wykonywanych prac oraz wartość kosztorysową  prac remontowych.

III. MATERIAŁY INFORMACYJNE W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ

 1. Informacja opisowa o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych.
 2. Informacja o stanie mienia gminnego wg stanu na dzień 31.10.2020 r. ze wskazaniem planowanych do uzyskania w 2021 r.  dochodów z tytułu gospodarowania mieniem.
 3. Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.
IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

Planowanie obejmuje przedłożenie informacji wg merytorycznego realizowania zadań   w zakresie:

- umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (nie dotyczy to umów o pracę, umów o media), ze wskazaniem: numeru umowy, daty zawarcia, okresu obowiązywania, kwoty ogółem, kwoty w poszczególnych latach, cel (przedmiot umowy) nazwa przedsięwzięcia, wskazanie projektu unijnego,

- wykaz przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków unijnych ze wskazaniem: nazwy projektu, numeru umowy, daty zawarcia, okresu obowiązywania, łączne nakłady finansowe, wydatki w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe ze wskazaniem: nazwy zadania, celu realizowania zadania, łączne nakłady finansowe, nakłady finansowe do poniesienia w poszczególnych latach.

§ 7

W terminie do 05 października 2020 roku należy przedłożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach (Sekretariat) wypełnione druki materiałów planistycznych wraz  z uzasadnieniem oraz inne dane wynikające z niniejszego Zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
Renata Wioletta Bednarczyk    

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane