W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

U c h w a ł a Nr III/13/2006

U c h w a ł a Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej w 2007 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 r., z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art. 19 pkt 1, lit. „a” i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jedn. Dz.U. .z 2006 r. nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się dzienne stawki opłaty targowej : 1) przy sprzedaży towarów wyłożonych na placu – 6,00 zł 2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego – 6,00 zł. 3) przy sprzedaży ze stołu – 10,00zł. 4) przy sprzedaży z wozu konnego, samochodu osobowego, przyczepy do 0,8 t – 15,00 zł; 5) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego, przyczepy powyżej 0,8 t ładowności – 20,00 zł. § 2 1. Pobór opłaty targowej powierza się Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła w Młynarach. 2. Opłatę targową na podstawie odrębnej umowy za pokwitowaniem pobiera inkasent. Inkasent zobowiązany jest do cotygodniowego rozliczania się z pobranych opłat. 3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1 , za pobór opłaty targowej w wysokości 50 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. § 3 Traci moc Uchwała Nr XXXII/156/05 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej w 2006 roku. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego . Przewodniczący Rady Miejskiej w Młynarach Mariusz Perlejewski ______________________ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Powiadom znajomego