W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwała Nr IV/18/2006

Uchwała Nr IV/18/2006 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet radnych, członków komisji Rady Miejskiej w Młynarach oraz sołtysów. Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 3 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnym gminy ( Dz. U. Nr 61,poz. 710 ) uchwala się, co następuje : § 1 Radnemu przysługują diety za udział w posiedzeniach : 1. sesji rady 2. stałej komisji lub zespołu kontrolnego ,powołanego przez radę do spraw o charakterze doraźnym lub zbadaniu określonych spraw. § 2 1. Radny otrzymuje dietę za każdy dzień, w którym brał udział w posiedzeniu lub załatwianiu spraw wymienionych w § 1. 2. Podstawę do wypłacenia należności stanowi udział w posiedzeniu potwierdzony podpisem na liście obecności. 3. W przypadku nie odbycia posiedzenia z braku quorum radnemu wymienionemu w § 1, przybyłemu na posiedzenie rady, przysługuje 50% należności ustalonej w § 3. § 3 1. Za udział radnego w sesji rady – 80,00 zł 2. Za udział Przewodniczącego Komisji w posiedzeniu komisji – 100,00 zł 3. Za udział członka komisji w posiedzeniach komisji wymienionych w § 1 pkt. 2 – 80,00 zł 4. Za udział sołtysów w posiedzeniach sesji rady – 30,00 zł § 4 Radnym i sołtysom przysługuje zwrot kosztów przejazdów , związanych z wykonywaniem pełnionej funkcji na zasadach wypłacania kosztów podróży określonych w przepisach szczególnych, przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. § 5 1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej przysługuje dieta w kwocie 800,00 zł miesięcznie. Dieta wypłacana jest w formie ryczałtu w ostatnim dniu miesiąca za który przysługuje. 2. Zastępcy Przewodniczącego przysługuje 250% diety radnego, za przygotowanie lub prowadzenie sesji , w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Miejskiej. § 6 Traci moc Uchwała Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości diet radnych, członków komisji Rady Miejskiej w Młynarach oraz sołtysów. § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski

Powiadom znajomego