W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

UCHWAŁA Nr V/26/2007

UCHWAŁA Nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art.91d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zm. ) , w związku art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22,poz. 181z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje: § 1 Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. § 2 Regulamin niniejszy ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary. § 4 Traci moc Uchwała Nr XXXIV/167/06 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. § 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Maria Słomska Załącznik do Uchwały Nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31.01.2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy , szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw , a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. REGULAMIN określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Podstawa prawna : 1. Art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2003 r. Nr 118,poz. 1112 z późniejszymi zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22,poz. 181 z późniejszymi zmianami) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE § 1 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Młynary. 2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego : 1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków a) za wysługę lat, b) motywacyjnego, c) funkcyjnego, d) za warunki pracy, 2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, 3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 3. Regulamin niniejszy określa także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. § 2 Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o : 1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego , za warunki pracy, za niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, 2) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. Nr 56 , poz. 357 : z 1998 r. Nr 106 , poz.668 i Nr 162 oraz z 2000 r. Nr 12 , poz. 136, Nr 19 , poz. 239 i Nr 22 , poz. 291), 3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz.U. Nr 22,poz. 181) 4) organie prowadzącym szkołę, przedszkolu, placówce oświatowej - rozumie się przez to Miasto i Gminę Młynary. 5) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, gimnazjum lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest miasto i gmina Młynary. 6) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, 7) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, 8) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły, placówki oświatowej od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego, 9) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę, 10) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka, 11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin , o którym mowa § 1ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 31.01.2005 12) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Młynarach. ROZDZIAŁ II DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT § 3 Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokość i na zasadach określonych art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela , § 5 rozporządzenia MEN z dnia 11.05.2000 i na warunkach określonych w § 4 Regulaminu w wysokości 1% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy i nie więcej niż 20%. § 4 1. Dodatek przysługuje : 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca, 2) za dany miesiąc , jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca. 2. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 3. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, w formach o jakich mowa w § 3 określa : 1) nauczycielowi - dyrektor szkoły, 2) dyrektorowi – Burmistrz Miasta i Gminy Młynary. 4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. ROZDZIAŁ III DODATEK MOTYWACYJNY § 5 Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 4 rozporządzenia oraz wysokości i na warunkach, i zasadach określonych w § 6 – 10 Regulaminu. § 6 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w szkołach na terenie Miasta i Gminy Młynary jednego całego poprzedniego roku szkolnego. 2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów oraz sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp. , b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 2) jakość świadczonej pracy, w tym z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków, b) podnoszenie umiejętności zawodowych, c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych, e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej w tym pedagogicznej, f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, g) przestrzeganie dyscypliny pracy; 3) posiadanie dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego; 4) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności: a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły, f) promocja placówki w środowisku. § 7 1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 6 w ust. 2 jest spełnienie następujących kryteriów: 1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p.poż., 2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 3) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, czystość i estetyka szkoły, 4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy, 5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego, 6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego, 7) kształtowanie atmosfery w pracy, w szkole służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników, 8) współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi, 9) pozostałe obowiązki: a) przestrzeganie regulaminu pracy, b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek, c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów, d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych /konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych/. § 8 1. Ustala się dodatki motywacyjne w poszczególnych szkołach w wysokości : a) dla kadry kierowniczej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, b) dla nauczycieli 4% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 2. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków. 3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny . § 9 1. Dodatek motywacyjny przyznaje: 1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 2 dyrektor szkoły, 2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 2 i § 7 Burmistrz Miasta i Gminy Młynary. 2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której uzupełnia etat. 3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej. 4. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej. 5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia . 6. Dodatek motywacyjny może być odebrany nauczycielowi przez dyrektora szkoły a dyrektorowi przez Burmistrza po stwierdzeniu ustania warunków jego otrzymania i nie przysługuje od miesiąca następnego po dacie powzięcia decyzji. 7. Od decyzji dyrektora (burmistrza) o przyznaniu bądź odebraniu dodatku można złożyć odwołanie na piśmie w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji. § 10 1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom : 1) w okresie pierwszego roku pracy w danej szkole, 2) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela – przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary, 3) za okres urlopu na poratowanie zdrowia, 4) w okresie przybywania w stanie nieczynnym. ROZDZIAŁ IV DODATEK FUNKCYJNY § 11 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny . 2. Dodatek funkcyjny przysługuje również : 1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy, 2) nauczycielowi –opiekunowi stażu. § 12 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy, z zastrzeżeniem ust. 2 . 2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa § 11 ust.2 , nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu. 3. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługują za każda osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi. 4. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela. 5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrektorowi szkoły), któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. § 13 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników, zmianowość, złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, a w szczególności: a) wielkość szkoły, a w tym: a) liczbę uczniów, b) liczbę oddziałów, c) zatrudnienie (ilość pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych), d) ilość budynków i ich lokalizacja, b) warunki organizacyjne i złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, a w szczególności: a) wyposażenie w pomoce dydaktyczne, b) prowadzenie w szkole stołówki, c) stan bazy dydaktycznej, d) liczbę stanowisk kierowniczych , c) wyniki pracy szkoły. § 14 1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11 ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji - opiekuna stażu, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia 3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w §11, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowanie zdrowia , w okresie , za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia tego miesiąca . § 15 1. Dodatek funkcyjny, w formach o jakich mowa w § 11, przyznaje: a) nauczycielowi - dyrektor szkoły, b) dyrektorowi szkoły - Burmistrz. 2. Decyzja, o przyznaniu dodatku funkcyjnego wymaga uprzedniego zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli. 3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia . Stanowisko Kwota Dyrektor Gimnazjum 500 zł Dyrektor SP Młynary 550 zł Dyrektor SP Błudowo 520 zł Dyrektor Przedszkola 470 zł Wicedyrektor SP 400 zł Wychowawca w przedszkolu 60 zł Wychowawca w szkole –klasa do 25 osób 60 zł Wychowawca w szkole –klasa od 25 osób 70 zł Opiekun stażu 30 zł Kierownik świetlicy 130 – 180 zł ROZDZIAŁ V DODATEK ZA WARUNKI PRACY § 16 Nauczycielom pracującym w trudnych warunkach lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 Karty Nauczyciela, § 6 i § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 17 i § 18 i 19 Regulaminu. § 17 1. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 5 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w ramach realizowanego programu nauczania indywidualnego, jeżeli zajęcia prowadzone są w ramach godzin ponadwymiarowych. 2. Dodatek, określając jego wysokość przyznaje dyrektor. 3. Dodatek wypłacany jest z dołu za faktycznie zrealizowane godziny. ROZDZIAŁ VI WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW § 18 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty, na zasadach określonych w art. 35 Karty, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku motywacyjnego i za warunki pracy. 3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem motywacyjnym i za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku ) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela , o których mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób , że za czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę . 5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem : 1) opieki nad zdrowym dzieckiem, 2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem pracy, 3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia, 4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej. 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z: 1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów , 2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy , 3) rekolekcjami , 4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej , 5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego w pierwszym dniu choroby, przysługuje według planu organizacyjnego. 7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela , pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe . § 19 Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 18 ust. 2, 3, 4 Regulaminu § 20 1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową, w formach o jakich mowa w § 18 określa : 1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły, 2) dla dyrektora - Burmistrz. 2. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły. 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu. ROZDZIAŁ VII INNE SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA § 21 1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za : 1) analizę i ocenę prac z języka polskiego począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej w wysokości : a) od 1,5 % do 4% miesięcznie w szkołach podstawowych , b) od 2,0% do 4 % miesięcznie w gimnazjum, średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty , o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty, 2) sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach zielonych szkół – jak za 4 godziny ponadwymiarowe. 2. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 pkt. 1 przysługuje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia w obowiązkowym wymiarze. W razie realizowania tych zajęć w niepełnym wymiarze lub ponad obowiązkowy wymiar w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje w stosunku proporcjonalnym do realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin z języka polskiego. Do wymiaru godzin z języka polskiego wlicza się również godziny zajęć fakultatywnych z tego przedmiotu. 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom korzystającym ze zniżki godzin, wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 pkt. 1 przysługuje wyłącznie w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin z języka polskiego pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje nauczycielom, dyrektorom oraz innym nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, jeżeli czynności te przekraczają obowiązujący ich tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, płatne jak za godziny ponadwymiarowe. 5. W razie podjęcia lub zaprzestania wykonywania zajęć dodatkowych w ciągu miesiąca, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia miesięcznego przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie przepracowanym. 6. Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje w pełnej wysokości w przypadku, gdy nauczyciel jest zatrudniony na stanowisku lub realizuje zajęcia, z którym związane jest wynagrodzenie, w pełnym wymiarze zajęć. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć lub realizującym zajęcia, z którymi związane jest dodatkowe wynagrodzenie, w części obowiązującego wymiaru zajęć – wynagrodzenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej. Wynagrodzenie powyższe nie może przekroczyć 100% stawki określonej w ust. 1 pkt. 2, bez względu na realizowany przez nauczyciela wymiar zajęć. § 22 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 21 ust. 1, określa : 1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły, 2) dla dyrektora - Burmistrz. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 21 ust.1 pkt. 1wypłaca się miesięcznie z góry. Wynagrodzenie to wypłaca się za okresy wykonywania zajęć oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych. 3. Wynagrodzenie o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt. 2 wypłaca się miesięcznie z dołu za zrealizowane zajęcia ROZDZIAŁ VIII DODATEK MIESZKANIOWY § 23 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Młynary przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy . 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego , w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie : 1) przy 1 osobie w rodzinie - 40zł, 2) przy 2 osobach w rodzinie - 50zł, 3) przy 3 osobach w rodzinie - 70zł 4) przy 4 osobach i więcej - 85 zł 3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: 1) współmałżonka, 2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, 3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, 4) posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia, 5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu. 4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa ust. 4 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek – Burmistrza. 5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2 . Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wpłacał ten dodatek. 6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi : 1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, 2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. 7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego pracodawcę. § 24 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach : 1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 2) korzystania z urlopu na poratowania zdrowia, 3) pozostawania w stanie nieczynnym, 4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 5) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach, 6) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta. § 25 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami , z uwzględnieniem § 25 ust. 5. 2. Dodatek mieszkaniowy, w formach o jakich mowa w § 25 określa : 1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły, 2) dla dyrektora - Burmistrz. 3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z dołu. ROZDZIAŁ IX PRZEPISY KOŃCOWE § 26 1. Określa się następujące formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń , o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3 : 1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku pracy - jeżeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy , 2) odrębnym dokumentem - jeżeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość , 3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie zasadnicze - jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega również zmianie wysokość świadczenia . 2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń , w razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa . § 27 1. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia. § 28 Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa § 1 ust. 2 stanowiących składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w § 25 ust. 2 naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół. § 29 1. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu możliwe jest ustalenie pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 2. Wszystkie godziny realizowane powyżej pensum ustalonego w ust.1 stanowią, zgodnie z art. 35 ust.2 ustawy – Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe. 3. Przykłady ilustrujące zasadę ustalania różnych wymiarów pensum: a) Nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny, w tym 9 godzin wg pensum 18 godzinnego i 13 godzin wg pensum 26 godzinnego: 9/18 + 13/26 = 1 tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 22 godziny (brak godzin ponadwymiarowych); b) Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego: 6/18 + 21/26 = 1,14 jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 24 godziny, pozostałe 3 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe; tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 24 godziny ( 3 godziny ponadwymiarowe); c) Nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin wg pensum 18 godzinnego i 10 godzin wg pensum 26 godzinnego: 15/18 + 10/26 = 1,22 jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin - 20 godzin; tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 20 godzin ( 5 godzin ponadwymiarowych). § 30 W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy. § 31 Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Młynarach.

Powiadom znajomego