W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwała Nr IX/51/2007

Uchwała Nr IX/51/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Miasta i Gminy Młynary oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności , a także wskazania organów do tego uprawnionych . Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 , poz. 2104 ze zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 ze zmianami ) , Rada Miejska w Młynarach uchwala , co następuje : I. Postanowienia wstępne . § 1 Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania , odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Miasta i Gminy Młynary oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych , osób prawnych , a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , zwanych dalej „dłużnikami” . § 2 Ilekroć w uchwale jest mowa o : 1) wierzytelności – oznacza to należność główną lub odsetki za zwłokę albo kary umowne , przy czym kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji , 2) dłużniku – oznacza to osobę fizyczną , osobę prawną , a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej , 3) trudnej sytuacji materialnej – oznacza to : a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny , z którego wynika , że średnioroczny łączny dochód , za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku , nie przekracza 200% zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm. ) , b) w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit. a , osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny , z którego wynika , że wystąpiła u niego strata z tytułu prowadzonej działalności wykazana w sprawozdaniu finansowym lub deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku , 4) uldze – rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności oraz naliczanie obniżonej kwoty oprocentowania w przypadku odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty , 5) kosztach dochodzenia – oznacza to koszty sądowe , koszty zastępstwa procesowego , opłaty pocztowe , telefoniczne , koszty czynności przygotowawczych , ogłoszeń oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności , 6) kosztach egzekucji – oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji , w zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji , określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ( Dz.U. Dz 1997 r. Nr 133 , poz. 882 ze zm. ) . II. Organy i osoby uprawnione do umarzania wierzytelności i udzielania ulg. § 3 1. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawnieni są : 1) Burmistrz Miasta i Gminy Młynary , jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 500 złotych , 2) Burmistrz , po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego , jeżeli kwota wierzytelności przekracza 500 złotych , 3) Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Młynary , w zakresie wierzytelności związanych z działalnością jednostki , jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 200 złotych . 2. Przez wartość wierzytelności , o której mowa w ust. 1 pkt 3 , rozumie się kwotę wierzytelności łącznie z kwotą naliczonego oprocentowania oraz innymi należnościami ubocznymi . 3. Burmistrz jest uprawniony do umarzania kwoty głównej wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie oraz do umarzania kwoty naliczonego oprocentowania oraz innych należności ubocznych . III. Zasady umarzania wierzytelności i udzielania ulg . § 4 1. Wierzytelność może być umorzona w całości albo w części , jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą , że wymaga tego ważny interes dłużnika lub interes publiczny , w szczególności gdy : 1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie , że w postępowaniu mającym na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia ; 2) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono , że dłużnik nie posiada majątku , z którego można by dochodzić należności ; 3) nie odzyskano jej w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego; 4) przed wszczęciem egzekucji okaże się , że dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych środków utrzymania ; 5) dłużnik zmarł : a) nie pozostawiając żadnego majątku , b) pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów , c) nie można ustalić jego następców prawnych ; 6) jest oczywiste , że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tej wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia oraz egzekucja tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne ; 7) nie można ustalić osoby dłużnika , jego miejsca zamieszkania bądź siedziby , dłużnik zmarł lub został wykreślony z właściwego rejestru ; 8) przed wszczęciem postępowania sądowego okaże się , że kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie spowoduje odzyskania wierzytelności Miasta i Gminy Młynary ; 9) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn , o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 i art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze ; 10) wierzytelność powstała w wyniku błędnego naliczania spowodowanego niekompletną dokumentacją , za co dłużnik nie ponosi odpowiedzialności ; 11) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej , a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek od należności głównej ; 12) ściąganie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika będącego osobą fizyczną lub jego rodziny ; 13) umorzenie wierzytelności jest uzasadnione ważnym interesem społecznym lub gospodarczym ; 2. Wierzytelność może być umorzona na uzasadniony wniosek dłużnika , lub umorzona z urzędu , jeśli podstawy umorzenia , o których mowa w ust. 1 , potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu urzędu Miasta i Gminy Młynary lub jednostek organizacyjnych gminy . 3. Umorzenie wierzytelności , za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik , może nastąpić , gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników . 4. Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności , wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części wierzytelności . W takim przypadku dłużnik powinien być pouczony , że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części wierzytelności może skutkować odstąpieniem od umorzenia . § 5 1.Umorzenie wierzytelności co do należności głównej powoduje wygaśnięcie wierzytelności co do należności ubocznych w całości lub w takiej części , w jakiej wygasła wierzytelność co do należności głównej . 2.Umorzenie wierzytelności może też obejmować tylko należności uboczne . § 6 1.Na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości albo części wierzytelności , a także rozłożyć na raty płatność całości albo części wierzytelności , jeżeli przemawiają za tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika , interes Miasta i Gminy Młynary lub jednostki organizacyjnej gminy nie stoi temu na przeszkodzie , a zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelności w całości albo w części . 2.Od wierzytelności , do której zastosowano ulgę w spłacie , nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty . 3.Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności albo jej części w określonym terminie, odpowiednio wierzytelność albo pozostała część wierzytelności staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności . IV. Tryb umarzania wierzytelności i udzielania ulg . § 7 Umorzenie wierzytelności , o których mowa w § 4 oraz udzielenie ulg , następuje : 1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno- prawnym – w drodze decyzji administracyjnej , 2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych – w drodze umowy, ugody lub porozumienia stron ( wierzyciela i dłużnika ) , a w pozostałych przypadkach w formie jednostronnego oświadczenia woli . § 8 1. Wnioski o umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg rozpatrują : 1) Burmistrz Miasta i Gminy Młynary , 2) Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Młynary . § 9 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Młynary przedstawiają Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary informację o umorzonych wierzytelnościach oraz udzielonych ulg wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego w terminie do 15 lutego następnego roku wg załączonego wzoru . 2. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary sporządza zbiorczą informację według stanu na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego o wysokości umorzonych wierzytelności z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielonych ulg i przekazuje ją Radzie Miejskiej w terminie złożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu . V. Postanowienia końcowe . § 10 W przypadku , gdy : 1) dłużnik jest przedsiębiorcą , do którego nie ma zastosowania wyłączenie określone w pkt 2 , niezależnie od zasad i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacaniu należności określonych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U. Nr 123 , poz. 1291 ) , 2) z informacji ubiegającego się o pomoc publiczną przedsiębiorcy wynika , że w okresie kolejnych trzech lat wartość otrzymanej pomocy łącznie z wartością umorzenia lub ulgi , o którą ubiega się przedsiębiorca , przekracza 100 tys. Euro uchwała ma zastosowanie , jeżeli zostanie objęta programem pomocowym Miasta i Gminy Młynary . § 11 Wnioski o umorzenie wierzytelności i udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie Uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą Uchwałą . § 12 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego . Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski

Powiadom znajomego