W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

U c h w a ł a Nr IX/45/2007

U C H W A Ł A Nr IX /45/ 2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15.06.2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2008 Na podstawie art.4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007r., Nr 70,poz. 473) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz 1591) z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje : § 1 Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 -2008 ,stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Traci moc Uchwała XXXIII/165/05 Rady Miejskiej w Młynarach w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski Załącznik do Uchwały Nr IX/45/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 12.06.2007 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007- 2008 Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w poniższym Gminnym Programie są kontynuacją działalności prowadzonej w latach ubiegłych. Doświadczenie zdobywane podczas realizacji tych zadań pozwala na coraz pełniejsze obejmowanie zasięgiem działania tych środowisk, które są najbardziej podatne na występowanie zagrożeń i problemów dotyczących patologii społecznych a w szczególności spożywania alkoholu i uzależnienia od niego. Gmina na mocy ustawy z dnia 26.10.1982r.z późniejszymi zmianami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ma za zadanie zapobiegać i prowadzić odpowiednią profilaktykę alkoholową , na którą przeznacza dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .Do realizacji tych zadań jest powołana przez Burmistrza Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Komisja ta składa się z siedmiu osób. W skład Komisji wchodzą następujące osoby: -sekretarz Urzędu Miasta i Gminy – kierownik Komisariatu Policji – pedagog Szkoły Podstawowej – pedagog Gimnazjum – dyrektor Przedszkola – kierownik Świetlicy Środowiskowej – pracownik MGOPS Charakterystyka gminy 1.Gminę Młynary zamieszkuje 4 671osób w tym 1182 dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. 2.Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych a) zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo- 25 b) zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu - 19 c ) zawierających powyżej 18 % alkoholu - 11 3.Struktura spożycia alkoholu Kwota wydana na zakup alkoholu w roku Rodzaj alkoholu 2005 r. 2006 r. Piwo 1 385 152 zł 1 619 021 wino 320 479 340 257 wódka 808 561 848 144 Razem 2 514 192 2 807 422 4.Średni wydatek wydatek na jednego mieszkańca 601 5.Średni wydatek na jedną rodzinę 2484 6.Struktura spożycia poszczególnych napojów alkoholowych na jednego dorosłego mieszkańca: 2005 rok 2006 rok piwo 99. 116 wino 11 12 wódka 7,7 8 ogółem 117,7 136 7.Dane odnośnie popełnionych wykroczeń pod wpływem alkoholu. 2006 r. – zatrzymanie prawa jazdy 6 – kolizje drogowe 31 – wypadki drogowe 2 ( 6 osób rannych. ) – zatrzymanie nietrzeźwych kierowców 30 – odwieziono do Izby Wytrzeźwień 20 – ilość interwencji domowych 110 – ukarano mandatem karnym za sprzedaż i spożycie alkoholu w miejscu niedozwolonym 18 osób na kwotę 1 750 zł Dzięki dużej orientacji pracowników MOPS Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może korzystać z cennych informacji dotyczących problemów alkoholowych istniejących wśród mieszkańców gminy. Przy ich współudziale oraz pedagogów szkolnych zostają wytypowane dzieci,które uczestniczą w programach profilaktycznych odbywających się na zorganizowanych formach wypoczynku : obozy ,biwaki ,kolonie. Działający na terenie Miasta i Gminy punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w 2006 r. udzielił następującego wsparcia : 1. Przeprowadzono przez terapeutę 60 rozmów z osobami uzależnionymi, które ukończyły podstawową terapię odwykową oraz zgłaszających się na polecenie pracowników socjalnych oraz kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych, policję. 2. Przeprowadzono 16 rozmów z osobami dorosłymi mającymi bliskich uzależnionych 3. Dzieciom korzystającym z zajęć świetlicy środowiskowej udzielono następujących form wsparcia : - Omawiano sytuacje wskazujące na problemy z propozycją dalszych oddziaływań wychowawczych - Przeprowadzono rozmowy z dziećmi mającymi rodziców z problemami alkoholowymi. - Zorganizowano zajęcia profilaktyczne nt: Wpływ relacji z innymi ludźmi na nasze decyzje, w tym dotyczące używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych 4. Udzielono pomocy siedmiu osobom zgłaszającym przemoc ze strony bliskich, przeprowadzając z nimi rozmowy nt:Możliwych form przerwania przemocy. 5. Udzielono wsparcia osobom radzenia sobie z problemami wychowawczymi i emocjonalnymi. 6. Utrzymano bieżącą współpracę z instytucjami zainteresowanymi problemami uzależnienia i przemocy na terenie gminy, a także placówkami lecznictwa odwykowego oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2006 r. Skierowała na prośbę rodziny oraz wniosków z policji 21 osób do Sądu w sprawie orzeczenia przymusowego leczenia. Jedenaście osób po przeprowadzonych rozmowach, podjęło leczenie dobrowolnie. Jak wynika z powyższych danych, mieszkańcy gminy Młynary mają problemy alkoholowe. Brak pracy wśród dorosłych oraz nieudolność w jej poszukiwaniu powoduje, że osoby te nie wytrzymują psychicznie i aby zapomnieć o istniejących problemach zaczynają „topić swoje smutki w alkoholu”,co powoduje wzrastające konflikty w domach, dochodzi do częstych awantur, bijatyk. Wszystkiemu przyglądają się dzieci, które,które są osobami bezbronnymi i bezsilnymi. Ich życie zaczyna zmieniać się w piekło i jedyną ich bronią jest agresja w stosunku do rówieśników. Dzieci z takich rodzin częściej popadają w konflikt z otoczeniem, słabiej się uczą i szybciej wpadają w nałogi. Nagminne nadużywanie alkoholu stwarza zagrożenie nie tylko dla danej osoby i jej rodziny ale również dla całego społeczeństwa. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom wymaga pr4zeprowadzenia odpowiedniej profilaktyki wśród całego społeczeństwa. Jest to bardzo ważne aby uświadomić osobom zagrożonym,ze nadużywanie alkoholu wpływa negatywnie nie tylko na ich życie ale również na całe otoczenie. P R O F I L A K T Y K A Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamierza w 2007 r. podjąć następujące działania w zakresie profilaktyki: 1. Utrzymanie działalności punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. 2. Dofinansowanie świetlicy środowiskowej oraz finansowanie porad psychologa. 3. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla członków komisji.. 4. Realizacja programów profilaktycznych w ramach form wyjazdowych (obozy, kolonie dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, pochodzących w szczególności z rodzin zagrożonych alkoholizmem. 5. Wspieranie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży przede wszystkim z rodzin zagrożonych alkoholizmem, narkomanią i przemocą domową poprzez uprawianie sportu szkolnego. 6. Dofinansowanie i współpraca z instytucjami pozarządowymi tj:Grupy AA oraz podobnych, .które propagują programy w zakresie zapobiegania i zwalczania alkoholizmu i przemocy. 7. Współpraca z pedagogami szkolnymi, którzy mają bezpośrednią styczność z uzależnieniami wśród uczniów. 8. Zakupienie i rozprowadzenie materiałów edukacyjnych dla społeczności ( ulotki, broszury, plakaty, czasopisma ). 9. Współpraca z instytucjami występującymi na terenie gminy Młynary tj. MGOPS, Kościół,Policja, Ośrodek Kultury, Szkoły, Służba Zdrowia. 10. Współpraca z Sądem, Prokuraturą i Kuratorami. 11. Zakupienie i zorganizowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. 12. Współdziałanie z Pełnomocnikiem Wojewody oraz podejmowanie wspólnych działań. 13. Programowanie trzeźwego stylu życia poprzez wspieranie imprez trzeźwości. P O M O C T E R A P E U T Y C Z N A Miejsko- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2007 postanawia: 1.Utrzymać punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz ich rodzin , który jest prowadzony przez mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji. 2 .Udzielać wsparcia powstałej „ Grupie AA” 3. Utrzymać dyżury ( 1 raz w tygodniu ) członków komisji w celu pomocy osobom z zakresu przemocy. 4. Kierować na leczenie odwykowe osoby uzależnione od alkoholu. 5. Współpracować z oddziałem odwykowym Szpitala we Fromborku. 6. Kierować osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny do Poradni Odwykowej w Elblągu w celu podjęcia leczenia dobrowolnie bez orzeczenia sądu. 7. Pomoc organizacyjno – finansowa dla osób uzależnionych pozostających bez środków do życia a korzystającym z terapii grupowej i indywidualnej w Elblągu. ZASADY WYDAWANIA I COFANIA ZEZWOLEŃ Obowiązują zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U z 2007r. Nr 70 poz. 473) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Młynarach Nr IV – 23/ 2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Młynary miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13, 14 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub osobom nietrzeźwym oraz w przypadku złamania promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować interwencje i kierować bezpośrednio sprawę do sądu . Postępowanie z tego zakresu jest prowadzo- ne na podstawie przepisów o postępowaniu karnym. W powyższej sprawie gmina występuje jako oskarżyciel publiczny. KONTROLA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Organ wydający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może zlecić przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi. Kontrolę powinien przeprowadzić co najmniej trzy osobowy zespół w składzie: członek Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjant, pracownik Urzędu Miasta i Gminy na podstawie upoważnień wydanych przez burmistrza. CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Współfinansowanie Centrów Integracji Społecznej w zakresie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Miejsko- Gminna Komisja jest ciałem opiniującym i nadzorującym wykonanie Gminnego programu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do zadań komisji należy : - opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kierowanie na badania osób uzależnionych od alkoholu w myśl art. 24,25, 26 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - opracowanie założeń do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. - dokonywanie kontroli placówek handlowych - realizowanie zadań podjętych przez Radę Miejską w gminnym programie profilaktyki. Członkowie gminnej komisji są przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Posiadają podstawowe umiejętności w zakresie pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną. Gminna komisja ściśle współpracuje z gronem ekspertów, którzy pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z alkoholem. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 1.Dla członków Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniu komisji - 50,00 zł 2.Dla członków zespołu kontrolnego za przeprowadzenie przynajmniej 3 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 50,00 zł. 3.Przy podróżach poza teren gminy , członkom komisji skierowanym na szkolenia z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje zwrot kosztów, według zasad obowiązujących przy podróżach na terenie kraju.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane