W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

UCHWAŁA Nr VIII/42/2007

UCHWAŁA Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Działając na podstawie art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zm. ) art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2004 r. nr 96, poz. 959) i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591, ze zm.) u c h w a l a się, co następuje : §1 Ustala się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. §2 Traci moc uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski Załącznik do Uchwały Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 26 kwietnia 2007 r. REGULAMIN określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Podstawa prawna: Art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, z póżn. zm. ) Rozdział I Postanowienia wstępne § 1 1. Regulamin reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za zajęcia dydaktyczno - wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Młynary z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół. 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach - oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Młynary . 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o : 1) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w ust. 2, 2) nauczycielach bez bliższego określenia - rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w ust. 1, 3) szkole bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć : przedszkole, oddział przedszkolny, szkołę podstawową, gimnazjum, 4) zakładowej organizacji związkowej - rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP 5) nagrodzie organu prowadzącego - rozumie się przez to nagrodę Burmistrza. Rozdział II Sposób podziału środków § 2 1. W budżecie Gminy Młynary tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że : 1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły, 2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego zwanego dalej nagrodami Burmistrza. Rozdział III Kryteria przyznawania nagród § 3 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku. 2. Nagroda organu prowadzącego zwana dalej 'nagrodą Burmistrza' może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają dobrą i pozytywną ocenę pracy pedagogicznej oraz spełniają odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust. 4. 3. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z kryteriów, o których mowa w ust. 4 4. Ustala się następujące kryteria przyznawania nauczycielom nagrody: 1) w zakresie pracy dydaktyczno wychowawczej: a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji, c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach co najmniej I stopnia (rejonowych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach przeglądach i festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym (miejskim), d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce, e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe, f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej, i) sprawuje opiekę na organizacjami społecznymi działającymi w szkole, j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania, l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej z innymi nauczycielami, m) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej, 2) w zakresie pracy opiekuńczej: a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych, b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu, c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży, d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami, 3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły : a) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole, b) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły, c) prawidłowo realizuje budżet szkoły ( plan finansowy), d) dobrze współpracuje z samorządem terytorialnym i lokalnym oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców, e) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły, w celu polepszenia bazy dydaktycznej f) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli, g) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny, h) wzorowo kieruje szkołą, i) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną, 4) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na: a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela, c) promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych i stowarzyszeniach oraz instytucjach . Rozdział IV Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody § 4 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza może wystąpić : 1) dla nauczyciela: a) dyrektor szkoły, b) rada pedagogiczna, c) rada rodziców d) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, 2) dla dyrektora szkoły : a) inspektor do spraw oswiaty, b) rada pedagogiczna, c) rada rodziców, d) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, 2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić: 1) rada pedagogiczna, 2) rada rodziców, 3) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli (działające w szkole), 3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody w okresie ostatnich 3 lat 4. Wnioski, o których mowa w ust.1 i ust. 2 należy składać do 15 września odpowiednio : 1) o nagrodę Burmistrza do Urzędu Miasta i Gminy Młynary 2) o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły. 5. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza składane przez dyrektora szkoły, radę rodziców wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną. Rozdział V Tryb przyznawania nagród § 5 1. Nagrody nauczycielom przyznają : 1) ze środków, o których mowa § 2 ust., 1 pkt 1 - dyrektor szkoły, 2) ze środków, o których mowa § 2 ust., 1 pkt 2 - Burmistrz. 2. Przyznanie nagrody dyrektora wymaga uprzedniego zaopiniowania przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacji związkowe zrzeszające nauczycieli, 3. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt.1 może z własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły. 4. Nagrodę, o której mowa ust. 1 pkt.2 może z własnej inicjatywy przyznać Burmistrz. 5. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przyznaje się w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie. 6. Nauczycielowi, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych. Rozdział VI Przepisy końcowe § 6 Regulamin został zaopiniowany przez Zarząd Oddziału ZNP w Młynarach.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane