W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwała Nr VI/32/2007

Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. , Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 165 , art. 184 , art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249 , poz. 2104 ze zm . ) , Rada Miejska w Młynarach uchwala , co następuje : § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 11 169 776 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 1 . § 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 164 776 złotych , zgodnie z załącznikiem nr 2 . 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 . 3. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 1 278 678 złotych , zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a . 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 212 678 zł . , zgodnie z załącznikiem nr 4 . § 3 1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 995 000 złotych , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 459 000 złotych , 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 536 000 złotych . 2. Przychody budżetu w wysokości 1 127 500 zł. , rozchody w wysokości 132 500 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 5 . § 4 W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości - 219 253 złotych , z przeznaczeniem na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli . § 5 1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 6 . 2.Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 7 . § 6 Ustala się dochody w kwocie 55 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii . § 7 1.Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie ( zbiorczo ) , dla : 1) zakładów budżetowych : - przychody – 690 000 zł. , - wydatki – 739 386 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 8 . 2) Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie ( zbiorczo ) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych : - dochody – 120 585 zł. , - wydatki – 131 569 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 8 . § 8 1.Dotacje podmiotowe dla : 1)samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – 353 700 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 9 . 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 47 000 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 10 . § 9 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości : 1) przychody – 25 050 zł. , 2) wydatki – 25 114 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 . § 10 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na : 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 995 000 zł. , 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 132 500 zł. § 11 Upoważnia się Burmistrza do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 995 000 zł. , 2) zaciągania zobowiązań : a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 , b) z tytułu umów , których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku , c) dokonywania zmian w planach budżetu w zakresie : - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami danego rozdziału , między poszczególnymi rozdziałami , - do przenoszenia między paragrafami wynagrodzeń i pochodnych w ramach działu powodujących zmniejszenie lub pozostawienie w tej samej wysokości ogólnej kwoty planu wynagrodzeń i pochodnych w budżecie , - zmian planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego , - zmian w planie dochodów gminy , wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw . 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy . § 12 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne , zgodnie z załącznikiem nr 12 . § 13 Załącza się prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu , zgodnie z załącznikiem nr 13 . § 14 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary . § 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach . Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 roku Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział § Treść Plan 2007 r. 1 2 3 4 6 O10 Razem: Rolnictwo i łowiectwo 10 130 O1010 r-m infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 10 000 O960 otrzymane spadki , zapisy , darowizny 10 000 O1095 r-m pozostała działalność 130 O690 wpływy z różnych opłat 130 O20 Razem: Leśnictwo 3 500 O2001 r-m gospodarka leśna 3 500 O750 dochody z najmu i dzierżawy składników 3 500 majątkowych 700 Razem: Gospodarka mieszkaniowa 384 244 70005 r-m gospodarka gruntami i nieruchomościami 382 244 O470 wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie 21 000 i użytkowanie wieczyste O690 wpływy z różnych opłat 4 500 O750 dochody z najmu i dzierżawy składników 153 344 majątkowych O760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa 1 900 użytkowania wieczystego w prawo własności O870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 000 O920 pozostałe odsetki 1 500 70095 r-m pozostała działalność 2 000 O690 wpływy z różnych opłat 2 000 750 Razem: Administracja publiczna 73 016 75011 r-m urzędy wojewódzkie 57866 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 57866 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 75023 r-m urzędy gmin 15 150 O410 wpływy z opłaty skarbowej 4 000 O450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 10 000 urzędowe O830 wpływy z usług 150 2360 dochody jst związane z realizacją zadań 1 000 z zakresu administracji rządowej 751 Razem: Urzędy naczelnych organów władzy 6962 państwowej , kontroli i ochrony prawa 75101 r-m Urzędy naczelnych organów władzy 709 państwowej , kontroli i ochrony prawa 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 709 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 75108 r-m Wybory do Sejmu i Senatu 6253 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 6 253 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 754 Razem: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 300 przeciwpożarowa 75414 r-m obrona cywilna 300 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 300 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 756 Razem: Dochody od osób prawnych , od osób 3 656 133 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 r-m wpływy z podatku dochodowego od osób 4 100 fizycznych O350 podatek od działalności gospodarczej osób 4 000 fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej O910 odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu 100 podatków i opłat 75615 r-m wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , 1 605 100 podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych O310 podatek od nieruchomości 1 400 000 O320 podatek rolny 50 000 O330 podatek leśny 102 000 O340 podatek od srodków transportowych 2 100 O490 wpływy z innych lokalnych opłat 1 000 O910 odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu 50 000 podatków i opłat 75616 r-m wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , 712 000 podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych O310 podatek od nieruchomości 195 000 O320 podatek rolny 390 000 O330 podatek leśny 7 500 O340 podatek od srodków transportowych 21 000 O360 podatek od spadków i darowizn 3 000 O370 podatek od posiadania psów 1 500 O430 wpływy z opłaty targowej 15 500 O490 wpływy z innych lokalnych opłat 500 O500 podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000 O910 odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu 48 000 podatków i opłat 75618 r-m wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst 500 O410 wpływy z opłaty skarbowej 500 75619 r-m wpływy z różnych rozliczeń 40 000 O460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000 75621 r-m udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 1 294 433 budżetu państwa OO1O podatek dochodowy od osób fizycznych 1 264 433 OO20 podatek dochodowy od osób prawnych 30 000 758 Razem: Różne rozliczenia 4 040 396 75801 r-m część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3 393 483 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa 3 393 483 75807 r-m część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 554 175 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa 554 175 75831 r-m część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 90 738 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa 90 738 75814 r-m różne rozliczenia 2 000 O920 pozostałe odsetki 2 000 801 Razem: Oświata i wychowanie 69 650 80101 r-m szkoły podstawowe 2650 O970 wpływy z różnych dochodów 2650 80104 r-m przedszkola 62 000 O830 wpływy z usług 62 000 80113 r-m dowożenie uczniów do szkół 5 000 O830 wpływy z usług 5 000 851 Razem: Ochrona zdrowia 55 000 85154 r-m przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000 O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 55 000 alkoholu 852 Razem: Pomoc społeczna 2 865 145 85212 r-m świadczenia rodzinne oraz składki na 2 321 983 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 dochody jst związane z realizacją zadań 2 000 z zakresu administracji rządowej 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 2 319 983 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85213 r-m składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 19 446 za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 19 446 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85214 r-m zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 286 581 ubezpieczenia społeczne 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 170 908 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 115 673 na realizację własnych zadań 85219 r-m ośrodki pomocy społecznej 129 455 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 129 455 na realizację własnych zadań 85228 r-m usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 59 240 opiekuńcze O830 wpływy z usług 1 500 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 57 740 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85295 r-m pozostała działalność 48 440 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 48 440 na realizację własnych zadań 900 Razem: Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 5 300 90002 r-m gospodarka odpadami 5 300 O490 wpływy z innych opłat lokalnych 5 300 Dochody ogółem 11 169 776 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 roku Wydatki budżetu gminy na 2007 r. w złotych Dział Rozdział §* Nazwa Plan na 2007 r. w tym: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe Wynagro- dzenia Pochodne od wynagro- dzeń Dotacje Wydatki na na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 O10 Razem: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 685 337 25 337 660 000 O1010 r-m infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 670 437 10 437 660 000 O1030 r-m izby rolnicze 12 000 12 000 O1095 r-m pozostała działalność 2 900 2 900 600 Razem: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 141 000 141 000 25 000 60016 r-m drogi publiczne gminne 141 000 141 000 25 000 700 Razem: GOSPODARKA MIESZKANIOWA 472 000 371 000 18 500 101 000 70004 r-m różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 302 000 301 000 18 500 1 000 70005 r-m gospodarka gruntami i nieruchomościami 170 000 70 000 100 000 750 Razem: ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 451 886 1 451 886 963 800 185 300 75011 r-m urzędy wojewódzkie 57 866 57 866 46 800 9 300 75022 r-m rady gmin 38 020 38 020 75023 r-m urzędy gmin 1 356 000 1 356 000 917 000 176 000 751 Razem: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 962 6 962 1 775 214 75101 r-m urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa 709 709 593 116 75108 r-m Wybory do Sejmu i Senatu 6 253 6 253 1 182 98 754 Razem: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 94 800 94 800 7 200 75412 r-m ochotnicze straże pożarne 89 500 89 500 7 200 75414 r-m obrona cywilna 300 300 75478 r-m usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000 5 000 756 Razem: DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 20 000 20 000 18 000 75647 r-m pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych 20 000 20 000 18 000 757 Razem: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 50 000 50 000 50 000 75702 r-m obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 50 000 50 000 50 000 758 Razem: RÓŻNE ROZLICZENIA 219 253 219 253 75818 r-m rezerwy ogólne i celowe 219 253 219 253 801 Razem: OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 524 947 4 284 947 2 589 850 579 865 240 000 80101 r-m szkoły podstawowe 2 454 301 2 454 301 1 513 390 347 600 80103 r-m oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 105 474 105 474 75 100 16 200 80104 r-m przedszkola 458 189 418 189 269 900 57 900 40 000 80110 r-m gimnazja 1 150 345 950 345 635 460 138 665 200 000 80113 r-m dowożenie uczniów do szkół 317 682 317 682 96 000 19 500 80146 r-m dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 847 18 847 80195 r-m pozostała działalność 20 109 20 109 851 Razem: OCHRONA ZDROWIA 60 000 55 000 12 000 5 000 85111 r-m szpitale ogólne 5 000 5 000 85154 r-m przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000 55 000 12 000 852 Razem: POMOC SPOŁECZNA 3 519 823 3 519 823 346 780 116 900 85201 r-m placówki opiekuńczo-wychowawcze 54 110 54 110 33 930 6 340 85202 r-m domy pomocy społecznej 50 000 50 000 85212 r-m świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 319 983 2 319 983 38 700 55 650 85213 r-m składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace świadczenia z pomocy społecznej 19 446 19 446 85214 r-m zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 461 581 461 581 85215 r-m dodatki mieszkaniowe 145 000 145 000 85219 r-m ośrodki pomocy społecznej 300 113 300 113 214 800 43 700 85228 r-m usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 81 150 81 150 59 350 11 210 85295 r-m pozostała działalność 88 440 88 440 854 Razem: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85 790 85 790 57 860 11 304 85401 r-m świetlice szkolne 75 790 75 790 57 860 11 304 85415 r-m pomoc materialna dla uczniów 10 000 10 000 900 Razem: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 189 600 154 600 35 000 90002 r-m gospodarka odpadami 11 400 11 400 90003 r-m oczyszczanie miast i wsi 38 000 38 000 90004 r-m utrzymanie zieleni w miastach i gminach 43 400 8 400 35 000 90015 r-m oświetlenie ulic , placów i dróg 63 000 63 000 90095 r-m pozostała działalność 33 800 33 800 921 Razem: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 566 378 353 700 353 700 212 678 92109 r-m domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 286 400 286 400 286 400 92116 r-m biblioteki 279 978 67 300 67 300 212 678 926 Razem: KULTURA FIZYCZNA I SPORT 77 000 47 000 47 000 30 000 92601 r-m obiekty sportowe 30 000 30 000 92605 r-m zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 47 000 47 000 47 000 Ogółem wydatki 12 164 776 10 881 098 4 040 765 893 583 400 700 50 000 1 283 678 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 w złotych Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) w tym źródła finansowania 2008 r. 2009 r. dochody własne j.s.t. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. O10 O1010 Poprawa jakości wody w sołectwie : Sąpy , Zaścianki , Sokolnik , Warszewo , Stare Monasterzysko (2007-2009)- opracowanie dokumentacji technicznej 2 040 000 240 000 44 000 196 000 800 000 1 000 000 UMiG Młynary 2. O10 O1010 Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mikołajki w latach 2005-2007 473 000 420 000 80 000 340 000 UMiG Młynary 3. 700 70005 Dozbrojenie działek budowlanych przy ul. Ogrodowej i Kopernika w Młynarach w latach 2006-2007 124 900 100 000 100 000 UMiG Młynary 4. 801 80110 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Młynarach(2007-2009) 4 000 000 200 000 200 000 3 000 000 800 000 UMiG Młynary 5. 921 92116 Remont i modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Młynarach w latach 2006-2007 218 328 212 678 93 858 118 820 UMiG Młynary Ogółem 6 856 228 1 172 678 124 000 929 858 118 820 3 800 000 1 800 000 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VI/32/07 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 roku Zadania inwestycyjne w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) w tym źródła finansowania dochody własne j.s.t. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 700 70004 Opracowanie dokumentacji techniczej remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej w Zastawnym 1 000 1 000 1 000 UMiG Młynary 2. 801 80104 Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola w Młynarach 40 000 40 000 40 000 UMiG Młynary 3. 900 90004 Koncepcja i dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. 1 Maja w Młynarach 35 000 35 000 35 000 UMiG Młynary 4. 926 92601 Rozbudowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Młynarach - opracowanie dokumentacji technicznej 30 000 30 000 30 000 UMiG Młynary Ogółem 106 000 106 000 1 000 105 000 x Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/32/07 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007rok Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Planowane wydatki Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 2007 r. Wydatki razem (9+13) z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Wydatki razem (10+11+12) z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (14+15+16+17) z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: x 218 328 93 858 118 820 212 678 93 858 93 858 118 820 118 820 1.1 Program: Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskiech 2004-2006 Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskiech Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Remont i modernizacja budynku Biblioteki Publicznej przy ul. 1 Maja 6 w Młynarach Razem wydatki: 218 328 93 858 118 820 212 678 93 858 93 858 118 820 118 820 z tego: 2007 r. 212 678 93 858 118 820 212 678 93 858 93 858 118 820 118 820 2008 r. 2009 r. 2010 r.*** Ogółem (1+2) x 218 328 93 858 118 820 212 678 93 858 93 858 118 820 118 820 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne *** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/32/07 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007r Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu L.p. Treść Klasyfikacja Kwota § Plan 2007 r. 1 2 3 5 1. Planowane dochody 11 169 776 2. Planowane wydatki 12 164 776 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) 995 000 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 995 000 Przychody ogółem: 1 127 500 1. Kredyty § 952 591 500 2. Pożyczki § 952 536 000 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 955 Rozchody ogółem : 132 500 1. Spłaty kredytów § 992 132 500 2. Spłaty pożyczek § 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. w złotych Dział Rozdział §* Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) z tego: Wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkowe wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 razem: 57 866 57 866 57 866 46 800 9 300 2010 57 866 4010 43 200 43 200 43 200 4040 3 600 3 600 3 600 4110 8 100 8 100 8 100 4120 1 200 1 200 1 200 4210 785 785 4440 981 981 751 75101 razem: 709 709 709 593 116 2010 709 4170 593 593 593 4110 101 101 101 4120 15 15 15 751 75108 razem: 6 253 6 253 6 253 1 182 98 2010 6 253 3030 2 565 2 565 4110 86 86 86 4120 12 12 12 4170 1 182 1 182 1 182 4210 465 465 4300 1 857 1 857 4410 86 86 754 75414 razem: 300 300 300 2010 300 4300 300 300 852 85212 razem: 2 319 983 2 319 983 2 319 983 38 700 55 650 2 209 433 2010 2 319 983 3110 2 209 433 2 209 433 2 209 433 4010 36 000 36 000 36 000 4040 2 700 2 700 2 700 4110 54 700 54 700 54 700 4120 950 950 950 4210 2 950 2 950 4300 9 520 9 520 4440 1 200 1 200 4370 800 800 4740 500 500 4750 1 230 1 230 852 85213 razem: 19 446 19 446 19 446 2010 19 446 4130 19 446 19 446 852 85214 razem: 170 908 170 908 170 908 170 908 2010 170 908 3110 170 908 170 908 170 908 852 85228 razem: 57 740 57 740 57 740 39 190 7 960 2010 57 740 4010 36 500 36 500 36 500 4040 2 690 2 690 2 690 4110 7 000 7 000 7 000 4120 960 960 960 4210 5 190 5 190 4300 1 500 1 500 4370 1 500 1 500 4410 800 800 4440 1 600 1 600 Ogółem : 2 633 205 2 633 205 2 633 205 126 465 73 124 2 380 341 *) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. w złotych Dział Rozdział §* Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) z tego: Wydatki bieżące w tym: Wydatki majątkowe wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 851 85111 6620 5 000 5 000 Ogółem 5 000 5 000 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 roku Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku Przychody* Wydatki Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. ogółem w tym: ogółem w tym: wpłata do budżetu dotacje z budżetu*** w tym: §265, §266 inwestycje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady budżetowe 95 386 690 000 739 386 46 000 x z tego: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Młynarach 95 386 690 000 739 386 46 000 x II Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych 10 984 120 585 x x 131 569 x 0 z tego: 1. Szkoła Podstawowa w Młynarach 1 500 70 965 x x 72 465 x 0 2. Szkoła Podstawowa w Błudowie 9 414 49 500 x x 58 914 x 0 3. Gimnazjum Publiczne w Młynarach 70 120 x x 190 x 0 Ogółem 106 370 810 585 870 955 46 000 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 roku Dotacje podmiotowe* w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 921 92109 2480 Instytucja Kultury -Ośrodek Kultury w Młynarach 286 400 2. 921 92116 2480 Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Młynarach 67 300 Ogółem 353 700 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VI/31/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 roku Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r. Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 926 92605 2830 Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w gminie poprzez : 35 000 a) organizowanie i prowadzenie zajęć treningowych , b) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych , c) reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych oraz ogólnopolskich 2. 926 92605 2830 Organizacja na terenie gminy turniejów i festynów sportowo-rekreacyjnych 5 000 3. 926 92605 2830 Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki w Błudowie 2 000 4. 926 92605 2830 Rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki , siatkówki i lekkoatletyki poprzez treningi i rozgrywki sportowe w Młynarach . 5 000 O G Ó Ł E M : 47 000 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 roku Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 275 II. Przychody 25 050 1. § O690 - wpływy z różnych opłat 25 000 2. § O920 - pozostałe odsetki 50 III. Wydatki 25 114 1. Wydatki bieżące 25 114 § 2960 - przelewy redystrybucyjne 5 000 § 4300 - zakup usług pozostałych 18 000 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 114 2. Wydatki majątkowe 0 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 211 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 roku Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne w złotych Przewidywane Przewidywany stan na koniec roku Rodzaj wykonanie L.p. zadłużenia na koniec 2007 2008 2009 31.12.2006 r. 1 2 3 4 5 6 1. Wyemitowane papiery wartościowe 2. Kredyty 397 500 856 500 605 700 354 900 3. Pożyczki 536 000 482 400 375 200 4. Przyjęte depozyty 5. Wymagalne zobowiązania: 1) jednostek budżetowych, 2) wynikające z: a) ustaw, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych poręczeń i gwarancji, d) innych tytułów, 6. Dochody ogółem 10 804 689 11 169 776 11 032 512 11 253 162 7. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego 397 500 1 392 500 1 088 100 730 100 8. Procentowy udział długu w dochodach 3,68 12,47 9,86 6,49 Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 16 marca 2007 roku Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu w złotych L.p. Wyszczególnienie Plan na 2007 rok Lata spłaty kredytu/pożyczki 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Dochody ogółem:(A+B+C) 11 169 776 11 157 711 11 198 160 11 423 222 11 652 786 11 886 921 11 941 921 A. Dochody własne, w tym: 4 204 607 4 349 023 4 308 299 4 394 464 4 482 353 4 572 000 4 572 000 1. z opłat 2 259 600 2 138 022 2 180 782 2 224 397 2 268 884 2 314 261 2 314 261 2. z majątku jednostki 379 894 420 000 428 400 436 968 445 707 454 621 454 621 3. z udziału w podatkach 1 294 433 1 337 045 1 363 785 1 391 060 1 418 881 1 447 258 1 447 258 B. Subwencje 4 038 396 3 856 936 3 934 074 4 012 755 4 093 010 4 174 850 4 174 850 C. Dotacje celowe 2 926 773 2 951 752 3 010 787 3 071 003 3 132 423 3 195 071 3 195 071 II. Wydatki ogółem 12 164 776 10 853 311 10 840 160 11 197 722 11 427 286 11 661 421 11 941 921 III. Spłata zobowiązań (A+B+C+D) 177 500 359 400 397 000 251 500 242 500 233 100 54 300 A. Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym: 147 500 141 500 135 500 1. spłata pożyczek, kredytów krajowych 132 500 132 500 132 500 2. spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 15 000 9 000 3 000 B. Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym: 30 000 217 900 261 500 251 500 242 500 233 100 54 300 1. spłata pożyczek, kredytów krajowych 171900 225 500 225 500 225 500 225 500 53 600 2. spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. 3. odsetki 30 000 46 000 36 000 26 000 17000 7 600 700 C. Wartość udzielonych poręczeń D. Wykup papierów wartościowych IV. Wynik (I - II) -995 000 304 400 358 000 225 500 225 500 225 500 0 V. Planowana łączna kwota długu, w tym: 1 392 500 1 088 100 730 100 504 600 279 100 53 600 0 1. Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. VI.1. Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) 12,47 9,75 6,52 4,42 2,40 0,45 0,00 VI.2. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) 1,59 3,22 3,55 2,20 2,08 1,96 0,45 VII.1. Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) VII.2. Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane