W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

UCHWAŁA Nr XVIII/100/2008

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/100/2008

Rady Miejskiej w Młynarach

z dnia  29 maja 2008 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Młynarach

Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 58 i w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

po uzyskaniu pozytywnej opinii  Kuratora Oświaty w  Olsztynie

Rada Miejska w Młynarach  uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2008 r. łączy się Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynarach w Zespół Szkół w Młynarach, zwany dalej Zespołem.

§ 2

Zespół przejmuje wszystkie należności i zobowiązania łączonych szkół. Majątek łączonych jednostek staje się w całości majątkiem Zespołu. Pracownicy łączonych jednostek stają się pracownikami Zespołu.

§ 3

Akt założycielski Zespołu Szkół w Młynarach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Nadaje się Zespołowi Statut, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

W zakresie uregulowanym odmiennie w Statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i  Gminy Młynary.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                Mariusz Perlejewski

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

                                                                                             Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/100/2008

                                                                                             Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 maja 2008 r.

                                                                                             w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Młynarach.

 

 

 

A K T   Z A Ł O Ż Y C I E L S K I

 

 

 

Z dniem 1 września 2008 roku zakłada się szkołę publiczną

o nazwie :

Zespół Szkół w Młynarach z siedzibą w Młynarach

przy ul. Warszawskiej 1

 

 

§ 1

 

W skład Zespołu Szkół w Młynarach wchodzą :

     - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

     - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynarach

 

§ 2

Granice obwodu Zespołu Szkół w Młynarach tworzą granice obwodów Szkoły Podstawowej w Młynarach i Publicznego Gimnazjum w Młynarach.

 

 

 

                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                  Mariusz Perlejewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/100/2008

                                                                                             Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 maja 2008 r.

                                                                                             w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Młynarach.

 

STATUT

ZESPOŁU  SZKÓŁ

W  M Ł Y N A R A C H

 

I

NAZWA PLACÓWKI

 

§ 1

 

Placówka otrzymuje nazwę:

„Zespół Szkół w Młynarach” – zwany dalej „Zespołem”

 

 

§ 2

 

a)      Siedzibą Zespołu  jest budynek położony przy ulicy Warszawskiej Nr 1w Młynarach

 

 

§ 3

 

Ustalona nazwa jest używana przez szkoły wchodzące w skład zespołu  w brzmieniu:

  1. Zespół Szkół  – Szkoła Podstawowa w Młynarach
  2. Zespół Szkół– Gimnazjum w Młynarach

§ 4

 

Na pieczęciach używana jest nazwa:

1)      Zespół Szkół w Młynarach

2)      Szkoła Podstawowa w Młynarach

3)      Publiczne Gimnazjum w Młynarach

 

II

 

INNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ

 

§ 5

 

Organem prowadzącym Zespół  jest Gmina Młynary

Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Cykl kształcenia trwa:

 

     a)    w Szkole Podstawowej 6 lat (I i II etap edukacyjny),

     b)    w Gimnazjum  3 lata (III etap edukacyjny),

Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym. W przypadkach szczególnych dopuszcza się system dwuzmianowy lub pośredni.

Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu określają odrębne przepisy.

III

 

CELE I ZADANIA SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU

 

§ 7

 

Szkoły wchodzące w skład Zespołu realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,  a w szczególności:

1)  Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum poprzez:

·        atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

·        działalność kół zainteresowań i kół przedmiotowych,

·        organizowanie wycieczek krajoznawczych i imprez kulturalno-oświatowych,

·        samokształcenie ogólne i techniczne, wyrobienie nawyków aktywności i przedsiębiorczości,

·        udział uczniów w zawodach i konkursach przedmiotowych.

2)  Umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia  poprzez:

·        poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne,

·        rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,

·        doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej 

3)  Kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków zespołu i wieku ucznia, słuchacza poprzez:

·        zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,

·        systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

·        realizowanie  Programu Wychowania oraz  Programu Profilaktyki szkół opracowanych i zatwierdzonych przez radę pedagogiczną.

4)  Sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

·        zorganizowanie zajęć świetlicowych,

·        umożliwienie spożywania posiłków,

·        łamanie barier architektonicznych,

·        realizację zaleceń poradni psychologiczno pedagogicznych :

o       opracowanie i wdrażanie „Indywidualnych planów edukacyjnych”

o       „Indywidualnych planów działań dydaktyczno – wyrównawczych”

·        prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych,

·        prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne  oraz w miarę posiadanych środków finansowych.

 

§ 8

 

Zadania zespołów nauczycielskich.

 1.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału, jego modyfikacja i koordynacja realizacji. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca (opiekun) oddziału.

2.      Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele                                                

     przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły

     przedmiotowe.

3.      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora.

4.      Do zadań zespołu należy:

·        wybór programów nauczania wraz z podręcznikami i współdziałanie w ich realizacji,

·        opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć; stymulowanie rozwoju uczniów,

·        opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,

·        podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczania w zakresie stosowania nowatorskich form i metod pracy,

·        opracowanie kalendarza szkolnych imprez,

·        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

 

 

§ 9

 

 Organizacja oddziałów integracyjnych i przysposabiających do zawodu.

1.      Dla uczniów niepełnosprawnych można organizować klasy integracyjne

     zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15-go roku życia nie rokują ukończenia  gimnazjum w normalnym trybie można  organizować klasy przysposabiające do pracy.

3.      Klasy integracyjne i przysposabiające do pracy organizuje dyrektor  szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.

4.      Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1 na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

5.      Przysposobienie do pracy może być organizowane poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

§ 10

 

1.      W celu zapewnienia uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w  Zespole powininni być zatrudnieni  pedagodzy, logopeda i psycholog.

2.      Zadaniem osób wymienionych w ust. 1 jest objęcie szczególna opieką uczniów mających trudności dydaktyczne i wychowawcze.

3.      Pedagog, logopeda i psycholog swoją działalność opierają na współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami), wychowawcą oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

§ 11

 

1.      Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania, nauczania i profilaktyki.

2.      Dyrektor zespołu zaznajamia rodziców (ich przedstawicieli) z zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi na dany rok szkolny na pierwszym zebraniu, które powinno się odbyć w pierwszym miesiącu nauki.

3.      Wychowawcy klas na co najmniej dwóch zebraniach w ciągu roku szkolnego przekazują rodzicom uczniów informację o postępach w nauce i zachowaniu wychowanków.

4.      Rodzice mają prawo do wyrażania swojej opinii na temat pracy szkoły.

 

IV

 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

<\/script>')