W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwała Nr X/55/2007

Uchwała Nr X/55/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96,poz.873 z późniejszymi zmianami ) - Rada Miejska w Młynarach uchwala co następuje : § 1 § 1 do Uchwały Nr III /10/2006 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu . Uzasadnienie : Zmiany do uchwały Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 13 grudnia 2006 roku polegają sprecyzowaniu zapisów dotyczących priorytetowych kierunków współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007 , związanych z realizacją zadań publicznych realizowanych na podstawie umów zawieranych z organizacjami lub stowarzyszeniami . W rozdziale II programu współpracy na 2007 rok ust.2 uzupełnia się ,dodając pkt 5 w brzmieniu : nauka , edukacja, oświata i wychowanie. Załącznik do uchwały Nr X/55/2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 9 lipca 2007 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta i Gminy Młynary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi działalność społecznie użyteczną na 2007 rok. Opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie WSTĘP W świetle art.5 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96,poz.873 )” Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych , o której mowa w art. 4 , we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 , prowadzącymi odpowiednio , do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej , działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów „ Współpraca , o której mowa w art.5 ust.1 prowadzona jest w oparciu o roczny program uchwalony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zakres zadań publicznych do współpracy został określony w art.4 ustawy. Na terenie Miasta i Gminy Młynary funkcjonuje 10 organizacji pozarządowych . O dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy będą mogły ubiegać się organizacje , które spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzeniem Nr 1/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 10 stycznia 2005 r został powołany zespół o charakterze doradczym i inicjatywnym stosowanie do art.5 ust. 1 pkt 4 ustawy. W skład zespołu doradczo-opiniującego wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni Rady Miejskiej i pracownik Urzędu Miasta i Gminy. I .Organy i jednostki realizujące program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Za przebieg programu współpracy zgodnie z jego założeniami ze strony Miasta i Gminy Młynary odpowiadają : 1) Rada Miejska w Młynarach i jej Komisje – w zakresie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi , 2) Burmistrz – w zakresie wyznaczenia pracownika do współpracy z organizacjami pozarządowymi , dysponowania środkami wydzielonymi w budżecie Miasta i Gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi , zgodnie z o0bowiązującymi przepisami . 3) Zespół doradczo-opiniujacy – w zakresie spraw dotyczących opiniowania zadań wydzielonych do realizacji przez organizacje pozarządowe do projektu budżetu Miasta i Gminy ,opiniowanie składanych ofert prze organizacje pozarządowe w otwartym konkursie. 4) Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta i Gminy – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi , 5) Jednostki Organizacyjne Miasta i Gminy podległe Radzie – w zakresie zadań będących przedmiotem ich działalności. II. Kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007 1.Współpraca będzie realizowana poprzez : 1) zlecanie realizacji zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na ich realizacje, 2) wspieranie realizacji zadania poprzez dofinansowywanie jego realizacji , 3) wzajemne informowanie się o kierunkach działalności 4) uchwalanie przez Radę Miejską rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2.Za zadania piorytetowe uznaje się : 1) działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej , sportu i rekreacji w mieście i gminie Młynary, 2) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w tym ferie zimowe i letnie , 3) działania na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalno-rekreacyjnych , 4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych. III. Ogólne warunki ubiegania się o dotację z budżetu Miasta i Gminy Młynary. 1.Zadania do wykonania organizacjom pozarządowym zlecane będą w oparciu o ustawy : o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o finansach publicznych i o zamówieniach publicznych oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tych ustaw , według następujących kryteriów : 1) z budżetu mogą być udzielane dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, 2) prawo o ubieganie się o dotacje przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, 3) wykaz zadań oraz środki finansowe na ten cel określone zostaną w uchwale budżetowej na dany rok , w miarę posiadanych środków 4) Burmistrz ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych i ogłasza go w Biuletynie Informacji Publicznej – www.mlynary.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń 5) podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych powinien w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie przedstawić ofertę zgodnie z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U.Nr 264 , poz.2207 ) 6) podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy 7) publicznego otwarcia ofert dokonuje Burmistrz .Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotacje, 8) zatwierdzenie ofert jest podstawą do zawarcia umowy i otrzymania dotacji , 9) podmioty ,które otrzymały dotację obowiązane są do realizacji zdania z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych 10) podmiot wykonujący zadania zlecone podlega okresowej kontroli w zakresie wykonania powierzonego zadania , kontroli dokonuje Burmistrz lub wyznaczeni przez niego pracownicy, 11) sprawozdanie z realizacji zadania publicznego ,określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu , na który umowa została zawarta , 2. Celem wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowej na rok następny organizacje pozarządowe oraz podmioty ,o których mowa w art.3 ust.3 winny złożyć w terminie do 30 września każdego roku propozycje zadań na kolejny rok. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski

Powiadom znajomego