W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Uchwała Nr IX /46 /2007

Uchwała Nr IX /46 /2007 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 15.06.2007r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Młynary na lata 2007 – 2008. Działając na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.z 2005 r. Nr 179 ,poz. 1485 z późniejszymi zmianami) i art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Młynarach uchwala, co następuje: § 1 Uchwala się Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Młynary na lata 2007-2008 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2007r. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Perlejewski PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY MŁYNARY NA LATA 2007-2008 I. Wstęp Miasto i Gmina Młynary jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest komplementarny wobec Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany zgodnie z powyższą ustawą, w oparciu o Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015, oraz: 1. Konwencji o prawach dziecka Art. 33. (aneks): „Państwa – Strony będą podejmowały wszelkie odpowiednie kroki, w tym ustawodawcze, administracyjne, socjalne oraz środki w dziedzinie oświaty, w celu zapewnienia ochrony dzieci przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych, zgodnie z ich zdefiniowaniem w odpowiednich umowach międzynarodowych oraz w celu zapobiegania wykorzystywaniu dzieci do nielegalnej produkcji tego typu substancji i handlu nimi.” 2. Konstytucji Rzeczpospolitej. Art. 72. 3. Kodeksie postępowania karnego z dnia 6 kwietnia 1997 r. Art. 304. 4. Kodeksie postępowania cywilnego, Art. 572 (Dział II, rozdział 2). 5. Ustawach i rozporządzeniach: • Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 19991 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572;) • Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. – (Dz. U z 2007r. Nr 70, poz. 473) • Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485). • Rozporządzeniu MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 19 z 2005 r., poz. 167). 6. Programach narodowych i krajowych: • Narodowym Programie Zdrowia (2006 - 2015) • Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2006 - 2010) • Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (2006 - 2010) • Krajowym Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży (2003 - 2008) • Narodowy Plan Działań na rzecz Dzieci (2004 – 2012) Przy opracowaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały wykorzystane następujące opracowania: 1. Opracowania własne – dane zebrane od instytucji z terenu miasta i gminy Młynary realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomani, 2. Diagnoza problematyki związanej z narkotykami na terenie Miasta i Gminy Młynary- członkowie komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - listopad 2006 r. II. Kierunki działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Nowa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. wprowadza następujące zmiany: • przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy i obejmuje: 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych 4. wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 5. pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego • zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii środki finansowe pochodzące z dochodów z opłat za koncesję sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych będą wykorzystane również na realizację Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii. III. Opis problemu – diagnoza Badania związane z narkotykami zostały przeprowadzone na terenie Szkoły Podstawowej w Młynarach i Szkole Podstawowej w Błudowie wśród 104 uczniów V i VI klas, wśród 208 uczniów Gimnazjum w Młynarach, a także wśród 15 losowo wybranych dorosłych osobach z terenu miasta i gminy Młynary. Ponad połowa wszystkich badanych uznała, że narkotyki są łatwo dostępnym towarem, ale już tylko 14,7% respondentów potwierdziło, że zna miejsca na terenie gminy, gdzie można kupić narkotyki. Spośród tych osób -3,7% badanych, a byli to uczniowie gimnazjum i osoby dorosłe wskazali szkołę jako miejsce, gdzie można nabyć narkotyki. Oprócz szkoły najczęściej wskazywanym miejscem było osiedle. Aż 1/3 osób objętych badaniami zna osoby ze swojego otoczenia, które zażywają lub zażywały narkotyki i jak się okazuje w 19,2% przypadkach są to koleżanki/koledzy badanych. Siłą zmuszanych do brania narkotyków było 3,7% respondentów. Około 10% spośród ankietowanych przyznało się że w ciągu ostatniego roku miało kontakt z narkotykami, a za ryzykowne zachowanie branie narkotyków uznaje ponad 50% badanych. Ponad 70% respondentów deklaruje, że wie, gdzie może szukać wsparcia. Do konfliktu z prawem w związku z braniem narkotyków przyznało się 2,5% ankietowanych. III.a Opis stanu działań profilaktycznych Oprócz diagnozy problemów, wytyczających kierunki działania programu należy przedstawić działania, które są zaplanowane i realizowane przez placówki edukacyjne z terenu miasta oraz Świetlicę Środowiskową działającą na terenie Młynar. Tab.1 Zadania szczegółowe oraz formy działań: Zadania szczegółowe Formy działania 1.Upowszechnianie wśród uczniów znajomości zachowań asertywnych. 2.Dostarczanie uczniom i ich rodzicom wiedzy nt. konsekwencji używania narkotyków, palenia i picia. 3.Promowanie zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia. 4.Przekazywanie młodzieży alternatywnego wzorca działalności i zachowań. 1.Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczych nt. Zagrożeń związanych z uzależnieniami. 2.Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców nt. zagrożeń uzależnieniami i profilaktyki uzależnień. 3.Przeprowadzenie lekcji wychowawczych i zajęć warsztatowych związanych z kształtowaniem zachowań asertywnych. 4. Zorganizowanie konkursu wiedzy nt. uzależnień. 5.Udział nauczycieli w formach doskonalenia związanych z uzależnieniami i profilaktyką uzależnień. 6. Tworzenie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych. 7.Organizowanie wyjazdów szkolnych i klasowych do muzeum, kina, organizowanie rajdów, wycieczek , obozów letnich i zimowych. Działania Świetlicy Środowiskowej w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzone są warsztaty w zakresie: 1. Trening asertywności. 2.Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych. 3. Co mogę zrobić, aby być silnym i zdrowym. 4. Rozpoznajemy substancje trujące. Z myślą o kształtowaniu zachowań prozdrowotnych na terenie Przedszkola w Młynarach rozpoczęto realizację programu ochrony zdrowia psychicznego „ Przyjaciele Zippiego”. Program ten ma na celu rozwijanie umiejętności psychospołecznych u małych dzieci, uczy różnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. IV. Cele programu. Cel strategiczny: Zmniejszenie liczby nowych przypadków uzależnień. Cele szczegółowe: 1.Ograniczenie dostępności do narkotyków poprzez akcje Policji przeciw handlarzom narkotyków oraz nadzór nad placówkami oświatowymi. 2.Zwiększenie ofert zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach pozalekcyjnych, a także w okresach wakacyjnych i dniach wolnych od nauki. 3.Szkolenia i doskonalenie przedstawicieli wybranych zawodów i środowisk wychowawczych w zakresie edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia w tym problematyki zapobiegania narkomanii. 4.Szkolenie rodziców w zakresie dostarczania wiedzy nt zagrożeń jakie niosą ze sobą narkotyki. 5.Animowanie pracy liderów młodzieżowych, wyszukiwanie w środowiskach szkolnych pozytywnych wzorców tzw. liderów, szkolenie ich i oddziaływanie przez nich na grupy rówieśnicze. V. Zadania i sposoby realizacji celów. 1.Prowadzenie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ( podnoszenie poziomu edukacji i wiedzy na temat uzależnień wśród młodzieży szkolnej) 2.Prowadzenie działalności prewencyjnej; zwalczanie niedozwolonego obrotu środkami odurzającymi – współpraca gminnych szkół z komisariatem policji. 3.Organizowanie zajęć pozalekcyjnych ( zwiększenie ofert zajęć z dziećmi, wydłużenie godzin pracy placówek) mających na celu zwiększenie liczby uczestników, promocję zdrowego trybu życia, rozwijanie aprobowanych i pożądanych zainteresowań uczniów ( świetlica środowiskowa, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, imprezy turystyczne) 4. Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje, ośrodki kultury, kluby sportowe i inne w zakresie organizacji imprez sportowych i rozrywkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mających wyraźny cel profilaktyczny, eksponujących zdrowy styl życia. 5. Udział nauczycieli i wychowawców dzieci i młodzieży w różnych formach doskonalenia - przystąpienie szkół do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 6.Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla rodziców – organizowanie warsztatów psychoedukacyjnych. 7. Kształcenie liderów młodzieżowych – organizowanie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży. 8.Organizowanie wyjazdów socjoterapeutycznych. VI. Koszty realizacji Odnosząc się do organizowania zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży większość z nich prowadzona będzie przez przeszkolonych wychowawców i pedagogów zatrudnionych w placówkach edukacyjnych oraz w Świetlicy Środowiskowej. W razie potrzeby placówki mogą liczyć na pomoc Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku. Jeśli któraś z placówek zdecyduje się na przeprowadzenie profesjonalnego programu może liczyć na częściowe dofinansowanie ze środków Komisji . Na realizację form 3 i 4 w czasie ferii zimowych 2.500 zł przeznaczono na dofinansowanie ferii dzieciom z terenu gminy, pochodzącym z rodzin niewydolnych wychowawczo. Ferie zorganizowane będą przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary. Kolejne 3000zł.przeznaczone zostały na dofinansowanie obozu sportowego w Zakopanem dla grupy młodzieży z Gimnazjum w Młynarach. Na wypoczynek letni przeznaczono 5.000 zł. Środki potrzebne na organizację zajęć pozalekcyjnych placówki mogą pozyskiwać poprzez generowanie programów. Wychowawcy i pedagodzy mogą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze i pedagogiczne biorąc udział w formach doskonalenia, które są finansowane z funduszu przeznaczonego na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zajęcia profilaktyczne dla rodziców prowadzone będą przez pedagogów oraz przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nt.” Jak chronić dziecko przed używkami?” Na kształcenie liderów młodzieżowych przeznaczono 1.000 zł. Zajęcia socjoterapeutyczne będą się odbywały w czasie pobytu dzieci na zorganizowanych formach wypoczynku. Na drukowanie materiałów i ulotek informacyjnych zaplanowano 300 zł. Łącznie na realizację programu przeznacza się 11.800 zł.. VII. Kontrola realizacji programu i monitoring Narzędziami do monitoringu są zapisy w dziennikach zajęć dodatkowych, sprawozdania pedagogów z efektów przeprowadzonych szkoleń oraz osób organizujących wypoczynek oraz sprawozdanie policji nt. sytuacji związanej z zażywaniem i obrotem narkotykami na terenie miasta i gminy Młynary. VIII. Analiza otrzymanych rezultatów i ewaluacja. Jeden raz na kwartał na spotkaniu interesariuszy przeanalizowane zostaną narzędzia monitoringu na podstawie których będzie można stwierdzić, czy program realizowany jest zgodnie z zamierzeniami i czy osiąga rezultaty, które były zaplanowane. Na tym etapie określone zostaną korzyści i straty wynikające z realizacji programu. Na koniec realizacji przeprowadzona zostanie ankieta sprawdzająca wśród młodzieży, nauczycieli i rodziców. Jeśli liczba osób eksperymentujących z narkotykami nie wzrośnie będzie to oznaczało, że umiejętności wychowawcze nauczycieli ,wychowawców znacząco wzrosły a oddziaływania prowadzone w stosunku do młodzieży prowadzone są we właściwym kierunku. Przeprowadzona zostanie ankieta wśród rodziców, którzy będą brali udział w szkoleniach. Rodzice odpowiedzą na pytanie czy treści zdobyte podczas szkolenia były przydatne, czy w praktyce skorzystali z treści oferowanych przez program, czego w programie zabrakło. Wychowawcy odpowiedzą na pytanie w jaki sposób uczestnictwo dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych wpłynęło na ich zachowanie. IX. Modyfikacja programu W razie potrzeby w programie zostaną wprowadzone stosowne zmiany zgodnie z potrzebami wynikającymi z aktualnych potrzeb.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane