W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

NR XIX-85/04

UCHWAŁA NR XIX-85/04 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 10 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta MŁYNARY. Na podstawie art.26 w związku z art.7, art.8 ust.1-3, art.9-11, art.18 i art.28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. Z 1999r. Nr 15, poz.139, zm:z 1999r. Nr41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), art.18 ust.2 pkt 5, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Młynarach uchwala co następuje: §1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary obejmujący obszar zawarty w granicach administracyjnych, które zostały określone na rysunku planu w skali 1:2000. §2 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 204 tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do 204) wydzielone liniami rozgraniczającymi oraz ich przeznaczenie według klasyfikacji strefowej – funkcjonalnej. Pod pojęciem strefy funkcjonalnej rozumie się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod określoną funkcję lub grupę funkcji, oznaczoną symbolem literowym oraz pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej. 2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje się następujące strefy funkcyjne: MW zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, MM zabudowa mieszkaniowa mieszana, UP usługi publiczne usługi administracji, usługi kultury, usługi kultu religijnego, usługi oświaty, usługi ochrony zdrowia i opieki socjalnej, usługi łączności, usługi sportu, usługi inne, UC usługi komercyjne usługi handlu, usługi finansowe, usługi bytowe, usługi gastronomii, usługi komunikacyjne , usługi turystyki, U usługi na działkach wydzielonych z zielenią towarzyszącą, urządzoną zajmującą ponad 60% powierzchni terenu (działki), usługi publiczne (UP), usługi komercyjne (UC), ZL lasy parki leśne (ZLp), lasy ochronne (Zlo), Zlz zalesienia ZP zieleń parkowa parki miejskie (ZPm), skwery (Zps), ZPo tereny zieleni ochronnej, ZC cmentarze cmentarze czynne (ZCc), cmentarze nieczynne (Zcn), ZI zieleń izolacyjna, PP działalność produkcyjna, PS składowanie i magazynowanie, TK urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków, TW urządzenia zaopatrzenia w wodę, TE urządzenia elektroenergetyczne, KU trasy i ulice ulice dojazdowe (KUd), ulice lokalne (KUl), ulice zbiorcze (Kuz), KXJ ciągi pieszo – jezdne, Kr ścieżki rowerowe, KK urządzenia transportu kolejowego, KT urządzenia transportu lądowego – dworce autobusowe, KS urządzenia transportu samochodowego – parkingi i garaże, RR uprawy polowe; bez prawa zabudowy, WS wody śródlądowe płynące i stojące §3 1. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie: 1) intensywność zabudowy - stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wyłączeniem tarasów i balkonów do powierzchni działki, 2) wysokość zabudowy - wysokość mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najniższym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach, 2. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej. 3. Wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi. §4 1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych: 1) Budynki mieszkalne jednorodzinne - min. 2 m.p./1 mieszkanie, 2) Budynki mieszkalne wielorodzinne - min. 1,2 m.p./1 mieszkanie, 3) Sklepy o powierzchni sprzedaży do 2000 m˛ - min. 2,5 m.p./100 m˛ pow. sprzedaży, 4) Restauracje, kawiarnie, bary - min2,4 m.p./10 m-sc konsumpcyjnych, 5) Biura, urzędy, poczty, banki - min. 3,0 m.p./ 100 m˛ pow. użytkowej, 6) Przychodnie, gabinety lekarskie - min. 3,0 m.p./ 100 m˛ pow. użytkowej, 7) Kościoły, kaplice - min. 1,2 m.p./ 1000 m˛ pow. użytkowej, 8) Domy parafialne, domy kultury - min. 0,8 m.p./ 100 m˛ pow. użytkowej, 9) Hale sportowe, boiska - min. 16 m.p./100 miejsc siedzących, 10) Szkoły podstawowe i gimnazja - min.1,5 m.p./1pom. do nauczania, 11) Przedszkola i świetlice - min. 3,0 m.p./1 oddział, 12) Place składowe, hurtownie, magazyny - min. 4,5 m.p./1000 m˛ pow. składowania, 13) Zakłady przemysłowe, rzemiosło - min. 2,0 m.p./10 zatrudnionych, 14) Rzemiosło usługowe - min. 3,0 m.p./ 100 m˛ pow. Użytkowej, 15) Warsztaty pojazdów mechanicznych - min. 4,0 m.p./1 stanowisko naprawcze, 16) Cmentarze - min. 2,0 m.p./ 1000 m˛ pow. terenu. 2. Dla funkcji nie wymienionych w ust 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio. §5 1. Ustalenia szczegółowe planu są następujące: KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 001 2. POWIERZCHNIA 3,22 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ RR Uprawy polowe 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - nie ustala się. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy - nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy- nie ustala się. 6. PARKINGI - nie ustala się. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 156 KUz, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie w terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO - nie ustala się. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) ustala się 100% powierzchni biologicznie czynnej, b) ustala się zakaz nawożenia gnojowicą. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się 13. STAWKA PROCENTOWA - 0% 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: ustala się zakaz zabudowy. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 002 2. POWIERZCHNIA 0,84 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ UC Usługi komercyjne – turystyki. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - wszystkie pozostałe. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy – 0,6, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 9,0 m, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 30%, e) linie zabudowy – nie mniej niż 20,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy nr 156 KUz. 6. PARKINGI - nie ustala się, 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 156 KUz, b) woda – z miejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej – w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – do kanalizacji deszczowej, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO - nie ustala się. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) ściany zewnętrzne budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi usytuowanych w zasięgu uciążliwości ulicy nr 156 KUz powinny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami komunikacyjnymi; przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej, b) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – ulic, parkingów, placów manewrowych – przed odprowadzeniem do odbiornika powinny być podczyszczone, c) nie mniej niż 50% ogólnej powierzchni terenu przeznaczyć pod zieleń; dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. Nowowprowadzone gatunki drzew i krzewów powinny być odporne na podwyższone stężenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, d) w południowo – wschodniej części terenu należy stosować bierne i czynne środki ochronne przeciwdziałające procesom erozyjnym. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - teren znajduje się w strefie uciążliwości ulicy nr 156 KUz. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 0%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:zaleca się dostosowanie form zabudowy do miejscowej tradycji. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 003 2. POWIERZCHNIA 0,74 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ ZP Zieleń parkowa. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - nie ustala się. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy - nie ustala się. 6. PARKINGI - nie ustala się. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 156 KUz, b) woda – z miejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – zagospodarowanie w terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - nie ustala się. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) ustala się 90% powierzchni biologicznie czynnej; dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, b) nowowprowadzone gatunki drzew i krzewów powinny być odporne na podwyższone stężenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, c) na części południowo – wschodniej terenu o spadkach powyżej 40% należy wprowadzić nowe nasadzenia zieleni średniej i niskiej przechwytującej wody opadowe oraz stosować inne środki ochronne przeciwdziałające procesom erozyjnym. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - teren znajduje się w strefie uciążliwości ulic nr 156 KUz i nr 157 KUz. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 0% 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: dopuszcza się funkcję związaną z obsługą użytkowania terenu, jak np. wypożyczalnia sprzętu turystycznego, rowerów oraz realizację obiektów małej architektury. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 004 2. POWIERZCHNIA 0,07 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ ZLp Park leśny. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - wszystkie pozostałe. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy - nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy- nie ustala się. 6. PARKINGI - nie ustala się. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna – z drogi poza granicą planu, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - nie ustala się. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) ustala się 100% powierzchni biologicznie czynnej, b) należy stosować bierne i czynne środki przeciwdziałające procesom erozyjnym, c) na terenie należy wprowadzić nowe nasadzenia zieleni średniej i niskiej przechwytującej wody opadowe; dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 0%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 005 2. POWIERZCHNIA 4,43 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ WS Projektowany zbiornik retencyjny na rzece Baudzie. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - wszystkie pozostałe. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy - nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy- nie ustala się. 6. PARKINGI - nie ustala się. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 156 KUz, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - nie ustala się. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - ustala się 100% powierzchni biologicznie czynnej. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 0%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: a) ustala się zakaz zabudowy, b) teren powinien służyć jako miejsce rekreacji dla mieszkańców miasta. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 006 2. POWIERZCHNIA 1,67 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ ZLo Zieleń ochronna. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - wszystkie pozostałe. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy - nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy- nie ustala się. 6. PARKINGI - nie ustala się. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 157 KUz, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - nie ustala się. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) ustala się 100% powierzchni biologicznie czynnej, b) należy stosować bierne i czynne środki przeciwdziałające procesom erozyjnym, c) na terenie należy wprowadzić nowe nasadzenia zieleni średniej i niskiej przechwytującej wody opadowe; dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 0%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 007 2. POWIERZCHNIA 4,93 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ RR Uprawy polowe ,4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - wszystkie pozostałe. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy - nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy- nie ustala się. 6. PARKINGI - nie ustala się. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 157 KUz, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie w terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO - nie ustala się. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) ustala się 100% powierzchni biologicznie czynnej, b) ustala się zakaz nawożenia gnojowicą. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się 13. STAWKA PROCENTOWA - 0% 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: ustala się zakaz zabudowy. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 008 2. POWIERZCHNIA 4,72 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ RR Uprawy polowe 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - wszystkie pozostałe. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy - nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy- nie ustala się. 6. PARKINGI - nie ustala się. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 156 KUz, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie w terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO a) teren znajduje się w strefie ekspozycji “E” zabytkowego centrum miasta, b) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej “B”, gdzie obowiązują następujące rygory: - zachowanie kompozycji układów zieleni, - utrzymanie historycznej zasady podziałów parcelacyjnych. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) ustala się 100% powierzchni biologicznie czynnej, b) ustala się zakaz nawożenia gnojowicą. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się 13. STAWKA PROCENTOWA - 0% 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: ustala się zakaz zabudowy. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 009 2. POWIERZCHNIA 0,75 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ UC Usługi komercyjne. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - obiekty handlowe o powierzchni użytkowej powyżej 2000m². 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy – 0,6, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 1000 m2 , c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 7,0 m, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 40%, e) linie zabudowy – nieprzekraczalna jak na rysunku planu. 6. PARKINGI - zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej wydzielonej działki. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 156 KUz, b) woda – z miejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej – w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – do kanalizacji deszczowej, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO a) teren znajduje się w strefie ekspozycji “E” zabytkowego centrum miasta, b) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej “B”, gdzie obowiązują następujące rygory: - utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej lub lokalnej, kulturowej we właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym, - utrzymanie historycznej zasady podziałów parcelacyjnych, -restauracja i konserwacja krajobrazowych założeń przestrzennych układów zieleni, - utrzymanie historycznej kompozycji obiektów z dostosowaniem elementów nowych do kompozycji istniejącej, - zachowanie kompozycji układów zieleni wraz z koniecznością uzupełnienia ubytków i kontrolą dosadzeń, - nawiązywanie w nowej zabudowie do miejscowej tradycji typu zabudowy. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) nie mniej niż 30% powierzchni każdej działki przeznaczyć pod zieleń; dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. Nowowprowadzone gatunki drzew i krzewów powinny być odporne na podwyższone stężenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, b) wody opadowe z powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem do odbiornika należy podczyścić. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - teren znajduje się w strefie uciążliwości ulicy nr 156 KUz. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 0%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: ze względu na panoramę zabytkowego centrum miasta zaleca się zabudowę rozczłonkowaną , zindywidualizowaną – budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 010 2. POWIERZCHNIA 0,17 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ MN Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - nie ustala się. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,2, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 7,0 m, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 20%, e) linie zabudowy – nieprzekraczalne jak na rysunku planu. 6. PARKINGI - zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy 156 KUz, b) woda – z miejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej – w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – do kanalizacji deszczowej, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO a) teren znajduje się w strefie ekspozycji zabytkowego centrum miasta, b) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej “B”, gdzie obowiązują następujące rygory: - utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej lub lokalnej, kulturowej we właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym, - utrzymanie historycznej zasady podziałów parcelacyjnych, -restauracja i konserwacja krajobrazowych założeń przestrzennych układów zieleni, - utrzymanie historycznej kompozycji obiektów z dostosowaniem elementów nowych do kompozycji istniejącej, - zachowanie kompozycji układów zieleni wraz z koniecznością uzupełnienia ubytków i kontrolą dosadzeń, - nawiązywanie w nowej zabudowie do miejscowej tradycji typu zabudowy. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) nie mniej niż 50% powierzchni każdej wydzielonej działki przeznaczyć pod zieleń; dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego. b) nowowprowadzone gatunki drzew i krzewów powinny być odporne na podwyższone stężenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, c) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej, ściany zewnętrzne budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi usytuowanych w zasięgu uciążliwości ulicy nr 156 Kuz powinny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed uciążliwościami komunikacyjnymi, d) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – ulic, parkingów i placów manewrowych - przed odprowadzeniem do odbiornika powinny być podczyszczone. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - teren znajduje się w strefie uciążliwości ulicy nr 156 KUz. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 0%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: dopuszcza się lokalizację usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: - uciążliwość związana z prowadzeniem usług nie może oddziaływać negatywnie na warunki mieszkaniowe, - dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym najwyżej z jednym mieszkaniem, - mieszczących się w lokalach użytkowych do 50 m2 powierzchni użytkowej. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: ze względu na panoramę zabytkowego centrum miasta zaleca się zainwestowanie, polegające na odtworzeniu stanu istniejącego, budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 011 2. POWIERZCHNIA 0,03 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ TK Urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków - pompownia ścieków. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - nie ustala się. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się. 6. PARKINGI - zapewnienie miejsc postojowych w obrębie terenu. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy 160 KL, poprzez drogę wewnętrzną, b) woda – z miejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO - nie ustala się. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - nie ustala się 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 0%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 012 2. POWIERZCHNIA 0,95 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ WS Wody śródlądowe płynące - rzeka Bauda. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - wszystkie pozostałe. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy - nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy- nie ustala się. 6. PARKINGI - nie ustala się. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna terenu z ulicy nr 160 KUl, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - teren znajduje się w strefie ekspozycji “E” zabytkowego centrum miasta oraz w strefie ochrony konserwatorskiej “B”. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) ustala się 100% powierzchni biologicznie czynnej, b) należy stosować bierne i czynne środki ochronne przeciwdziałające procesom erozyjnym. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 0%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: zapewnić dostęp technologiczny wzdłuż koryta rzeki. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 013 2. POWIERZCHNIA 0,38 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ ZLo Zieleń ochronna. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - wszystkie pozostałe. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy - nie ustala się. 6. PARKINGI - nie ustala się. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna terenu z ulicy nr 170 KUd, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - teren znajduje się w strefie ekspozycji “E” zabytkowego centrum miasta oraz w strefie ochrony konserwatorskiej “B”. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) ustala się 100% powierzchni biologicznie czynnej, b) należy stosować bierne i czynne środki ochronne przeciwdziałające procesom erozyjnym. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 0% 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 014 2. POWIERZCHNIA 1,15 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ ZLp Park leśny. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - wszystkie pozostałe. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy –nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się. 6. PARKINGI - nie ustala się, 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna terenu z ulicy nr 179 KUd, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO a) teren znajduje się w strefie ekspozycji “E” zabytkowego centrum miasta, b) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej “B”, gdzie obowiązują następujące rygory: -restauracja i konserwacja krajobrazowych założeń przestrzennych układów zieleni, - zachowanie kompozycji układów zieleni wraz z koniecznością uzupełnienia ubytków i kontrolą dosadzeń. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) nie mniej niż 90% ogólnej powierzchni terenu przeznaczyć pod zieleń; dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, b) należy stosować bierne i czynne środki ochronne przeciwdziałające procesom erozyjnym. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - północna część terenu znajduje się w strefie zagrożenia powodzią. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 0%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: a) dopuszcza się realizację sezonowych obiektów rekreacyjnych wkomponowanych w krajobraz, b) na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią należy zbudować urządzenia ochronne. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 015 2. POWIERZCHNIA 2,15 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ ZL-z Zalesienie. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - wszystkie pozostałe. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy - nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy- nie ustala się. 6. PARKINGI - nie ustala się. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna terenu z ulicy nr 171 KUd, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO a) teren położony w strefie obserwacji archeologicznej OW, gdzie obowiązują następujące nakazy: - wszelka działalność inwestycyjna musi być dokonywana pod nadzorem archeologiczno – konserwatorskim, - w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych wszelkie prace powinny zostać przerwane, a teren udostępniony do badań archeologicznych, b) na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne (nr 4)- znalezisko dwóch neolitycznych kamiennych siekierek, c) teren znajduje się w strefie ekspozycji “E” zabytkowego centrum miasta, d) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej “B”, gdzie obowiązują następujące rygory: -restauracja i konserwacja krajobrazowych założeń przestrzennych układów zieleni, - zachowanie kompozycji układów zieleni wraz z koniecznością uzupełnienia ubytków i kontrolą dosadzeń. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) ustala się nie mniej niż 90% powierzchni biologicznie czynnej; dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, b) należy stosować bierne i czynne środki ochronne przeciwdziałające procesom erozyjnym. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 0%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 016 2. POWIERZCHNIA 0,77 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ RR Uprawy polowe 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - nie ustala się. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy - nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy- nie ustala się. 6. PARKINGI - nie ustala się. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulicy nr 172 KUd, b) woda – nie ustala się, c) elektryczność – nie ustala się, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – nie ustala się, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO a) teren położony w strefie obserwacji archeologicznej OW, gdzie obowiązują następujące nakazy: - wszelka działalność inwestycyjna musi być dokonywana pod nadzorem archeologiczno – konserwatorskim, - w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych wszelkie prace powinny zostać przerwane, a teren udostępniony do badań archeologicznych, b) teren znajduje się w strefie ekspozycji “E” zabytkowego centrum miasta, c) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej “B”, gdzie obowiązują następujące rygory: - zachowanie kompozycji układów zieleni, - utrzymanie historycznej zasady podziałów parcelacyjnych. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) ustala się 100% powierzchni biologicznie czynnej, b) ustala się zakaz nawożenia gnojowicą. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się 13. STAWKA PROCENTOWA - 0% 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: ustala się zakaz zabudowy. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 017 2. POWIERZCHNIA 0,18 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ TW Urządzenia zaopatrzenia w wodę – ujęcie wody. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - nie ustala się. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy – nie ustala się, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – nie ustala się, d) procent pokrycia działki zabudową – nie ustala się, e) linie zabudowy – nie ustala się. 6. PARKINGI - zapewnienie miejsc postojowych w obrębie terenu. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 172 KUd, b) woda – z miejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – nie ustala się, e) ogrzewanie – nie ustala się, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – zagospodarowanie na terenie, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO a) teren położony w strefie obserwacji archeologicznej OW, gdzie obowiązują następujące nakazy: - wszelka działalność inwestycyjna musi być dokonywana pod nadzorem archeologiczno – konserwatorskim, - w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych wszelkie prace powinny zostać przerwane, a teren udostępniony do badań archeologicznych, b) teren znajduje się w strefie ekspozycji “E” zabytkowego centrum miasta, c) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej “B”, gdzie obowiązują następujące rygory: - zachowanie kompozycji układów zieleni, - utrzymanie historycznej zasady podziałów parcelacyjnych. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - nie ustala się 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 0%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 018 2. POWIERZCHNIA 0,33 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ TW Urządzenia zaopatrzenia w wodę – ujęcie wody. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - nie ustala się. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy – 0,2, b) wielkość podziału działki – nie ustala się, c) wysokość zabudowy – do 9,0 m, d) procent pokrycia działki zabudową – 15%, e) linie zabudowy – nie ustala się. 6. PARKINGI - zapewnienie miejsc postojowych w obrębie terenu. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 160 KUl, b) woda – z miejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – do kanalizacji deszczowej, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO a) teren położony w strefie obserwacji archeologicznej OW, gdzie obowiązują następujące nakazy: - wszelka działalność inwestycyjna musi być dokonywana pod nadzorem archeologiczno – konserwatorskim, - w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych wszelkie prace powinny zostać przerwane, a teren udostępniony do badań archeologicznych, b) teren znajduje się w strefie ekspozycji “E” zabytkowego centrum miasta, c) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej “B”, gdzie obowiązują następujące rygory: - zachowanie kompozycji układów zieleni, - utrzymanie historycznej zasady podziałów parcelacyjnych. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) nie mniej niż 30% powierzchni terenu przeznaczyć pod zieleń; dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznychoraz cech podłoża gruntowego, b) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – dojazdów, parkingów i placów manewrowych, przed odprowadzeniem do odbiornika powinny być podczyszczone. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 0%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: nie ustala się. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 019 2. POWIERZCHNIA 0,12 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ MN Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - nie ustala się. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 800 m2 , c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 9,0 m, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 30%, e) linie zabudowy – nie ustala się. 6. PARKINGI - zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 160 KUl i nr 172 KUd, b) woda – z miejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – do kanalizacji deszczowej, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO a) teren położony w strefie obserwacji archeologicznej OW, gdzie obowiązują następujące nakazy: - wszelka działalność inwestycyjna musi być dokonywana pod nadzorem archeologiczno – konserwatorskim, - w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych wszelkie prace powinny zostać przerwane, a teren udostępniony do badań archeologicznych, b) teren znajduje się w strefie ekspozycji “E” zabytkowego centrum miasta, c) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej “B”, gdzie obowiązują następujące rygory: - utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej lub lokalnej, kulturowej we właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym, - utrzymanie historycznej zasady podziałów parcelacyjnych, -restauracja i konserwacja krajobrazowych założeń przestrzennych układów zieleni, - utrzymanie historycznej kompozycji obiektów z dostosowaniem elementów nowych do kompozycji istniejącej, - zachowanie kompozycji układów zieleni wraz z koniecznością uzupełnienia ubytków i kontrolą dosadzeń, - nawiązywanie w nowej zabudowie do miejscowej tradycji typu zabudowy. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) nie mniej niż 50% powierzchni każdej wydzielonej działki przeznaczyć pod zieleń; dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, b) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy, aby nie zacieniały sąsiednich działek, c) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowych, d) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – ulic, parkingów i placów manewrowych - przed odprowadzeniem do odbiornika powinny być podczyszczone. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 30%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: dopuszcza się lokalizację usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: - uciążliwość związana z prowadzeniem usług nie może oddziaływać negatywnie na warunki mieszkaniowe, - brak kolizji z funkcją mieszkaniową, - dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym najwyżej z jednym mieszkaniem, - mieszczących się w lokalach użytkowych do 50 m2 powierzchni użytkowej. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: a)zaleca się prostopadłe w stosunku do ulicy podziały działek, b) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 020 2. POWIERZCHNIA 1,26 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ MN Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - nie ustala się. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,5, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 800 m2 , c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 10,5 m, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 20%, e) linie zabudowy – nie ustala się. 6. PARKINGI - zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 160 KUl i nr 172 KUd, b) woda – z miejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – do kanalizacji deszczowej, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO a) teren położony w strefie obserwacji archeologicznej OW, gdzie obowiązują następujące nakazy: - wszelka działalność inwestycyjna musi być dokonywana pod nadzorem archeologiczno – konserwatorskim, - w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych wszelkie prace powinny zostać przerwane, a teren udostępniony do badań archeologicznych, b) teren znajduje się w strefie ekspozycji “E” zabytkowego centrum miasta, c) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej “B”, gdzie obowiązują następujące rygory: - zachowanie kompozycji układów zieleni, - utrzymanie historycznej zasady podziałów parcelacyjnych. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) nie mniej niż 50% powierzchni każdej wydzielonej działki przeznaczyć pod zieleń; dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, b) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy, aby nie zacieniały sąsiednich działek, c) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowych, d) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – ulic, parkingów i placów manewrowych - przed odprowadzeniem do odbiornika powinny być podczyszczone. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 30%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: dopuszcza się lokalizację usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: - uciążliwość związana z prowadzeniem usług nie może oddziaływać negatywnie na warunki mieszkaniowe, - dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym najwyżej z jednym mieszkaniem, - mieszczących się w lokalach użytkowych do 50 m2 powierzchni użytkowej. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: a) zaleca się prostopadłe w stosunku do ulicy podziały działek, b) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 021 2. POWIERZCHNIA 0,57 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ MN Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - nie ustala się. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,5, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 800 m2 , c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 10,5 m, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 20%, e) linie zabudowy – nie ustala się. 6. PARKINGI - zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna terenu z ulic nr 160 KUl i nr 171 KUd, b) woda – z miejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – do kanalizacji deszczowej, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO a) teren położony w strefie obserwacji archeologicznej OW, gdzie obowiązują następujące nakazy: - wszelka działalność inwestycyjna musi być dokonywana pod nadzorem archeologiczno – konserwatorskim, - w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych wszelkie prace powinny zostać przerwane, a teren udostępniony do badań archeologicznych, b) teren znajduje się w strefie ekspozycji “E” zabytkowego centrum miasta, c) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej “B”, gdzie obowiązują następujące rygory: - zachowanie kompozycji układów zieleni, - utrzymanie historycznej zasady podziałów parcelacyjnych. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) nie mniej niż 50% powierzchni każdej wydzielonej działki przeznaczyć pod zieleń; dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, b) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy, aby nie zaciemniały sąsiednich działek, c) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowych, d) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – ulic, parkingów i placów manewrowych - przed odprowadzeniem do odbiornika powinny być podczyszczone. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 30%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: dopuszcza się lokalizację usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: - uciążliwość związana z prowadzeniem usług nie może oddziaływać negatywnie na warunki mieszkaniowe, - dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym najwyżej z jednym mieszkaniem, - mieszczących się w lokalach użytkowych do 50 m2 powierzchni użytkowej. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: a)zaleca się prostopadłe w stosunku do ulicy podziały działek, b) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 022 2. POWIERZCHNIA 1,31 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ MN Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - nie ustala się. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,4, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 800 m2 , c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 9,0 m, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 20%, e) linie zabudowy – nie ustala się. 6. PARKINGI - zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna z ulic nr 160 KUl, nr 170 KUd i nr 171 KUd, b) woda – z miejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – do kanalizacji deszczowej, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO a) teren znajduje się w strefie ekspozycji “E” zabytkowego centrum miasta, b) teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej “B”, gdzie obowiązują następujące rygory: - utrzymanie istniejącej zabudowy o wartości historycznej lub lokalnej, kulturowej we właściwym stanie technicznym i funkcjonalnym, - utrzymanie historycznej zasady podziałów parcelacyjnych, -restauracja i konserwacja krajobrazowych założeń przestrzennych układów zieleni, - utrzymanie historycznej kompozycji obiektów z dostosowaniem elementów nowych do kompozycji istniejącej, - zachowanie kompozycji układów zieleni wraz z koniecznością uzupełnienia ubytków i kontrolą dosadzeń, - nawiązywanie w nowej zabudowie do miejscowej tradycji typu zabudowy. 9. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO a) nie mniej niż 50% powierzchni każdej wydzielonej działki przeznaczyć pod zieleń; dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, b) drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy, aby nie zacieniały sąsiednich działek, c) przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów mieszkaniowych, d) wody opadowe z powierzchni utwardzonych – ulic, parkingów i placów manewrowych - przed odprowadzeniem do odbiornika powinny być podczyszczone. 10. OBSZARY ZAGROŻEŃ - nie ustala się. 11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO - nie ustala się. 12. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE - nie ustala się. 13. STAWKA PROCENTOWA - 30%. 14. INNE ZAPISY 1) inne zapisy stanowiące: dopuszcza się lokalizację usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: - uciążliwość związana z prowadzeniem usług nie może oddziaływać negatywnie na warunki mieszkaniowe, - dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym najwyżej z jednym mieszkaniem, - mieszczących się w lokalach użytkowych do 50 m2 powierzchni użytkowej. 2) zapisy wynikające z przepisów szczególnych: nie ustala się. 3) zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: a)zaleca się prostopadłe w stosunku do ulicy podziały działek, b) zaleca się zabudowę zindywidualizowaną budynkami nawiązującymi do miejscowej tradycji. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MŁYNARY 1. NUMER TERENU 023 2. POWIERZCHNIA 0,95 ha. 3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ MN Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE - nie ustala się. 5. WARUNKI URBANISTYCZNE a) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,4, b) wielkość podziału działki – nie mniej niż 800 m2 , c) wysokość zabudowy – nie więcej niż 9,0 m, d) procent pokrycia działki zabudową – nie więcej niż 20%, e) linie zabudowy – nie ustala się. 6. PARKINGI - zapewnienie miejsc postojowych w granicach każdej działki. 7. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY a) drogi – obsługa komunikacyjna terenu z ulic nr 169 KUd, b) woda – z miejskiej sieci wodociągowej, c) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, d) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, e) ogrzewanie – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych, f) ścieki – do kanalizacji sanitarnej, g) wody opadowe – do kanalizacji deszczowej, h) utylizacja odpadów stałych – po segregacji na składowisko gminne. 8. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane