W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: +48 (55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: +48 (55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl
strona internetowa
www.mlynary.pl
e-puap: /UMiGM/SkrytkaESP


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

NR XIX-87/04

UCHWAŁA NR XIX-87/04 RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH z dnia 10 września 2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bronikowo w gminie Młynary. Na podstawie art. 26 w związku z art. 7, art.8 ust.1÷3, art. 9÷11, art.18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, zm: z 1999r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), art.18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm: z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Młynarach uchwala co następuje: § 1 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bronikowo obejmujący obszar obrębu Bronikowo. § 2 1. Ustala się podział obszaru objętego planem, jak na rysunku planu na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 25000 i na mapie ewidencyjnej w skali 1:10000, na tereny : 1) zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej – M , 2) upraw polowych – R, 3) lasów – ZL, w tym zalesień – ZL-z, 4) zieleni nieurządzonej – ZN, 5) cieków i zbiorników wodnych – W, 6) dróg – K 7) urządzeń obsługi telekomunikacyjnej - TT 2. Ustala się zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi: 1) obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia (w tym ogrodzenie) należy wykonać zgodnie z projektem zapewniającym dostosowanie formy architektonicznej do krajobrazu, 2) powierzchnia wydzielonych działek – nie mniej niż 1000 m 2 dla zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej i nie mniej niż 1500 m2 dla zabudowy zagrodowej, 3) powierzchnia zabudowy – nie więcej niż 30 % powierzchni działki, 4) wysokość zabudowy – nie więcej niż 9.0 m od poziomu terenu do kalenicy, 5) poziom posadzki parteru – nie więcej niż 0.8 m nad poziomem terenu. 3. Zasady obsługi komunikacyjnej 1) Obszar wsi obsługiwany jest przez drogi: - nr 01 - gminną, klasy dojazdowa D 1/2 ; jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu lecz nie mniej niż 15.0 m, - nr 02 - gminną, klasy dojazdowa D 1/2 ; jedna jezdnia, dwa pasy ruchu; szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu lecz nie mniej niż 15.0 m oraz przez drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolami KW. 2) Parkingi - nie ustala się miejsc postojowych w pasie drogowym, - miejsca postojowe należy zapewnić w granicach każdej z wydzielonych działek. 4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1) zaopatrzenie w wodę – w zabudowie skupionej z wiejskiej sieci wodociągowej, w zabudowie rozproszonej (pojedyncze siedliska) z lokalnych ujęć wodnych, 2) elektryczność – z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia, 3) gaz – docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, 4) ogrzewanie – z niskoemisyjnych źródeł lokalnych, 5) ścieki – do kanalizacji sanitarnej - indywidualne rozwiązania lokalne, 6) wody opadowe - z dachów obiektów budowlanych do gruntu; z terenów parkingów wody opadowe przed odprowadzeniem do gruntu należy oczyścić z zanieczyszczeń ropopochodnych, 7) utylizacja odpadów stałych – po segregacji wywóz na składowisko gminne. 5. Warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego – nie ustala się. 6. Warunki wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego - dla terenów zabudowy jednorodzinnej, na których dopuszcza się lokalizację usług – uciążliwość wynikająca z prowadzenia działalności powinna kończyć się na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, - należy zachować normatywną odległość w przypadku lokalizacji: • studni dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, • szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne, • przydomowych oczyszczalni ścieków, - nie mniej niż 50 % powierzchni wydzielonych terenów mieszkaniowych należy zagospodarować zielenią; drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granic aby nie zacieniały sąsiednich działek, - dobór zieleni z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego, - dla terenów dróg obowiązuje zachowanie istniejącego zadrzewienia z dopuszczeniem wycinki w celach powiązań z przyległym terenem niezbędnych rozwiązań technicznych i niezbędnych cięć sanitarnych, - odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dróg – powierzchniowe. 7. Stawka procentowa - ustala się stawkę 0 % . 8. Inne zapisy 1) Inne zapisy stanowiące: a) na terenach upraw polowych dopuszcza się lokalizację siedlisk związanych z uprawą, b) na terenach mieszkaniowych dopuszcza się budowę domów mieszkalnych wielopokoleniowych, c) na terenach mieszkaniowych dopuszcza się lokalizację usług spełniających jednocześnie poniższe warunki: - brak kolizji z funkcją mieszkaniową – uciążliwość związana z prowadzeniem usług nie może oddziaływać negatywnie na warunki zamieszkania, - dysponujących odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej jednym mieszkaniem, - mieszczących się w lokalach użytkowych do 50 m2 powierzchni użytkowej. d) ustala się zalesienie częściowe działek nr 5, nr 15, nr 23/13, e) ustala się zakaz zabudowy – obszar przewidywanego zbiornika retencyjnego, f) dla nowo zainwestowanych działek ustala się konieczność rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, których lokalizacja uszczegółowiona jest na etapie uzgodnień planu realizacyjnego sporządzanego pod nową zabudowę. 2) Postanowienia wynikające z przepisów szczególnych: południowa część obrębu wsi położona jest w “Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy”; wg rozporządzenia wojewody obowiązują zakazy i ograniczenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu. Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się. § 3 Integralną częścią planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bronikowo w skali 1:25000 i 1:10000 , stanowiących załącznik do niniejszej uchwały. 1. Na rysunku planu ustalono następujące elementy: 1) granice terenu objętego planem, 2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, 3) granice obszaru, na którym obowiązuje zakaz zabudowy, 4) numery terenów dróg gminnych, 5) użytkowanie terenów według klasyfikacji funkcjonalnej (symbole literowe funkcji). § 4 Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Młynary do: 1) przedstawienia Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem, 2) skierowania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, niniejszej uchwały do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 3) umieszczenie niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Młynarach. § 5 Traci moc we fragmentach objętych granicami niniejszego planu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Młynary uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Młynarach Nr VII/26/94 z dnia 5 XII 1994 roku. § 6 Uchwała wchodzi w życie z upływem14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Albiński

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane