W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy w Młynarach


ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary


tel.: (+48 55) 248 60 82, 248 60 06,
                        249 30 34
fax: (+48 55) 248 64 00


email: sekretariat@mlynary.pl

strona internetowa
www.mlynary.pl


NIP:
  5821100194
REGON:  000535617
TERYT:  2804063

Zarządzenie nr 38/2020

XML

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Młynary

z dnia

w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu

Treść

Zarządzenie Nr 38 /2020
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 14 maja 2020 roku
 
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu
 
     Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), rozdziału 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz  § 29 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. , poz. 342),  zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Ustalam następujące zasady opracowywania skonsolidowanego bilansu Miasta i Gminy Młynary:

1. Gmina Młynary jako jednostka samorządu terytorialnego sporządza skonsolidowany bilans na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Gmina Młynary jest jednostką dominującą w rozumieniu  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. , poz. 342), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

3. Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego.

4. Konsolidacja polega na połączeniu sprawozdań finansowych Gminy Młynary jako jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdań finansowych samorządowych jednostek budżetowych oraz innych osób prawnych (spółek, instytucji kultury) przez zsumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań jednostki dominującej i jednostek zależnych z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń i korekt.

5. Bilans skonsolidowany sporządzany jest w złotych i groszach, w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.

6. Jednostkami objętymi konsolidacją są:
a) Gmina Młynary jako jednostka dominująca,
b) jednostki budżetowe:
- Urząd Miasta i Gminy w Młynarach,
- Szkoła Podstawowa w Młynarach,
 - Szkoła Podstawowa w Błudowie,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach,
 - Przedszkole w Młynarach,
c) samorządowy zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach,
d) instytucje kultury - Ośrodek Kultury w Młynarach,
e) spółki prawa handlowego:
- Wodociągi Młynarskie  Spółka z o.o.w likwidacji, w której Gmina Młynary posiada 100% udziałów.

7. Bilans sporządza się metodą konsolidacji pełnej, polegającej na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt konsolidacyjnych w zakresie wzajemnych powiązań kapitałowych, wzajemnych rozrachunków oraz  operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją.

§ 2
1. Zobowiązuję kierowników jednostek, wymienionych w § 1 pkt 6  do :
1) przeprowadzania na dzień bilansowy inwentaryzacji wszystkich sald należności i zobowiązań  występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym i obowiązkiem dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń, uzgodnienia ich wartości  z tymi jednostkami,
2) sporządzenia informacji dodatkowej o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach, innych rozrachunkach o podobnym charakterze oraz powiązaniach kapitałowych występujących pomiędzy jednostkami objętymi skonsolidowanym bilansem, zgodnie z załącznikiem nr 1       do Zarządzenia,
3) sporządzenia informacji dodatkowej o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach oraz innych rozrachunkach o podobnym charakterze występujących pomiędzy budżetem JST,  a urzędem JST zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.
2. Jednostki, o których mowa w § 1 pkt 6, w terminie do dnia 31 maja następnego roku przekazują do Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach (Sekretariat), Informacje  w zakresie określonym w załączniku nr 1 lub w załączniku nr  2 do Zarządzenia.

§ 3
Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4
Traci moc Zarządzenie nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.

§ 5
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane